Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Preddavky na daň z príjmov PO – 12. časť – Vrátenie preddavkov na daň alebo rozdielu zaplatených preddavkov na daň

Preddavky na daň z príjmov PO – 12. časť – Vrátenie preddavkov na daň alebo rozdielu zaplatených preddavkov na daň

Preddavky na daň z príjmov PO – 12. časť – Vrátenie preddavkov na daň alebo rozdielu zaplatených preddavkov na daň

Správca dane vráti do 30 dní odo dňa podania žiadosti daňovníka

  • zaplatené preddavky na daň, ak daňovníkovi nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň podľa ZDP alebo
  • rozdiel zaplatených preddavkov na daň, ak daňovník zaplatil preddavky na daň v sume vyššej, akú bol povinný zaplatiť podľa ZDP.

Pri vrátení preddavkov na daň alebo rozdielu zaplatených preddavkov na daň správca dane použije postup podľa § 79 daňového poriadku.

Upozornenie: Na rozdiel od možnosti vrátenia preddavkov na daň zaplatených do lehoty na podanie daňového priznania podľa § 42 ods. 9 ZDP, ustanovenie § 42 ods. 12 ZDP umožňuje vrátenie zaplatených preddavkov na daň alebo rozdielu zaplatených preddavkov na daň na žiadosť daňovníka v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak boli zaplatené bez právneho dôvodu (nad rámec ustanovení § 42 ZDP) alebo boli zaplatené vo vyššej sume, akú bol daňovník povinný platiť podľa ZDP. Pri vrátení takto vzniknutého preplatku správca dane postupuje podľa § 79 daňového poriadku.

Zdroj: Finančná správa SR – Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby