Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Preddavky na daň z príjmov PO – 2. časť – Platenie preddavkov na daň

Preddavky na daň z príjmov PO – 2. časť – Platenie preddavkov na daň

Preddavky na daň z príjmov PO – 2. časť – Platenie preddavkov na daň

Zákon o dani z príjmov (ďalej len ZDP) v § 42 osobitne upravuje platenie preddavkov na daň

  • do lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom bude uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie na základe poslednej známej daňovej povinnosti a
  • po lehote na podanie daňového priznania na základe dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak ZDP neustanovuje inak (§ 49 ods. 2 ZDP). V lehote na podanie daňového priznania je daňovník povinný daň aj zaplatiť.

Daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote podľa § 49 ods. 2 ZDP, sa lehota na podanie daňového priznania predlžuje na základe oznámenia alebo žiadosti daňovníka za podmienok uvedených v § 49 ods. 2 a 3 ZDP.

Ak koniec lehoty na podanie daňového priznania pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 27 ods. 4 daňového poriadku).

V roku 2017 je lehota na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2016 do 31.03.2017, za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

Zdroj: Finančná správa SR – Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby