Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Preddavky na daň z príjmov PO – 3. časť – Platenie preddavkov na daň do lehoty na podanie daňového priznania

Preddavky na daň z príjmov PO – 3. časť – Platenie preddavkov na daň do lehoty na podanie daňového priznania

Preddavky na daň z príjmov PO – 3. časť – Platenie preddavkov na daň do lehoty na podanie daňového priznania

Do lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom bude uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, platí daňovník preddavky na daň vypočítané na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím (§ 42 ods. 7 zákona o dani z príjmov, ďalej len ZDP).

Ustanovenie § 42 ods. 7 ZDP upravuje poslednú známu daňovú povinnosť na účely platenia preddavkov na daň do lehoty na podanie daňového priznania. Pri stanovení poslednej známej daňovej povinnosti sa vychádza z daňového priznania podaného za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím, pričom pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti sa postupuje rovnako, ako pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, vrátane použitia aktuálnej sadzby dane platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň.

S účinnosťou od 01.01.2017 sa v § 15 písm. b) bod 1 ZDP znižuje sadzba dane z príjmov právnickej osoby na 21 %. V súlade s prechodným ustanovením § 52zi ods. 1 ZDP sa táto znížená sadzba dane prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 01.01.2017.

Pri platení preddavkov na daň počnúc 01.01.2017 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2016 (tzn. do 31.03.2017, za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) sa vychádza z daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2015, pričom rovnako ako je to pri platení preddavkov na daň v bežnom zdaňovacom období po lehote na podanie daňového priznania, daň na účely určenia výšky platenia preddavkov na daň uvedená na r. 1110 tlačiva daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2015, sa prepočíta aktuálnou sadzbou dane 21 % platnou v zdaňovacom období roka 2017.

Príklad č. 1

Na základe akej daňovej povinnosti budú platené preddavky na daň v roku 2017 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2016?

Daňovník – právnická osoba so zdaňovacím obdobím kalendárny rok pri platení preddavkov na daň v roku 2017, do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2016, tzn. do 31.03.2017 (za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania), vychádza z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej na r. 1110 daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2015. Pri prepočte poslednej známej daňovej povinnosti z r. 1110 sa základ dane (r. 500) prepočíta aktuálnou sadzbou dane platnou v zdaňovacom období roka 2017, na ktorého daň sú preddavky na daň platené a odpočítajú sa sumy uvedené na riadkoch 610 - Úľava na dani, 710 - Zápočet dane zaplatenej v zahraničí a 1030 - Suma dane vybranej zrážkou považovaná za preddavok na daň podľa § 43 ods. 6 a 7 ZDP, tzn. r. 1110 = (r. 500 x 21 %) - (r. 610 + r. 710 + r. 1030) daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2015.

Z takto prepočítanej poslednej známej daňovej povinnosti sa v súlade s § 42 ods. 1 a 2 ZDP, po zaokrúhlení podľa § 47 ZDP, určia a vypočítajú preddavky na daň platené v roku 2017 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2016.

Príklad č. 2

Daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2015 na r. 500 vykázal základ dane znížený o odpočet daňovej straty vo výške 18 500 €. Na r. 1110 daňového priznania daňovník uviedol sumu 4 070 € (22 % z 18 500 €), z čoho mu vyplynula povinnosť platiť v zdaňovacom období roka 2016 štvrťročné preddavky na daň vo výške 1 017,50 €. Na základe akej daňovej povinnosti bude platiť preddavky na daň v roku 2017 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2016?

V roku 2017 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2016, daňovník pri prepočte poslednej známej daňovej povinnosti z r. 1110 daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2015, základ dane (r. 500) prepočíta aktuálnou sadzbou dane platnou v zdaňovacom období roka 2017, tzn. 18 500 € x 21 % = 3 885 €. Z uvedenej daňovej povinnosti v súlade s § 42 ods. 2 ZDP je daňovník povinný zaplatiť štvrťročný preddavok na daň vo výške 971,25 € (1/4 z 3 885 €) do 31.03.2017.

Zdroj: Finančná správa SR – Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby