Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Preddavky na daň z príjmov PO – 4. časť – Platenie preddavkov na daň po lehote na podanie daňového priznania

Preddavky na daň z príjmov PO – 4. časť – Platenie preddavkov na daň po lehote na podanie daňového priznania

Preddavky na daň z príjmov PO – 4. časť – Platenie preddavkov na daň po lehote na podanie daňového priznania

Po lehote na podanie daňového priznania platí daňovník preddavky na daň vypočítané z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktorá je definovaná v § 42 ods. 6 ZDP.

Daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa rozumie daň

  • vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane podľa § 15 ZDP platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň,
  • znížená o
    • úľavy vyplývajúce zo ZDP,
    • zápočet dane zaplatenej v zahraničí a
    • daň vybranú podľa § 43 ZDP odpočítavanú ako preddavok na daň.


Príklad

Ako sa určia preddavky na daň v zdaňovacom období roka 2017 po lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2016?

Preddavky na daň v zdaňovacom období roka 2017 splatné po lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2016, tzn. po 31.03.2017 (za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania), sa vypočítajú z dane uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2016 na r. 1110 - Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň.

Pri určení hodnoty na r. 1110 sa vychádza zo základu dane uvedeného na r. 500 daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2016 pri použití aktuálnej sadzby dane platnej v období, na ktoré sú preddavky na daň platené (21 %). Následne sa odpočítajú hodnoty uvedené na riadkoch 610 - Úľava na dani, 710 - Zápočet dane zaplatenej v zahraničí a 1030 - Suma dane vybranej zrážkou považovaná za preddavok na daň podľa § 43 ods. 6 a 7 ZDP, tzn. r. 1110 = (r. 500 x 21 %) - (r. 610 + r. 710 + r. 1030) daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2016.

Až z takto upravenej dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie uvedenej na r. 1110 daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2016 sa v súlade s § 42 ods. 1 a 2 ZDP, po zaokrúhlení podľa § 47 ZDP, určia a vypočítajú preddavky na daň platené po lehote na podanie daňového priznania v roku 2017.

Zdroj: Finančná správa SR – Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby