Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Preddavky na daň z príjmov PO – 5. časť – Daňová povinnosť týkajúca sa časti zdaňovacieho obdobia a zaokrúhľovanie preddavkov na daň

Preddavky na daň z príjmov PO – 5. časť – Daňová povinnosť týkajúca sa časti zdaňovacieho obdobia a zaokrúhľovanie preddavkov na daň

Preddavky na daň z príjmov PO – 5. časť – Daňová povinnosť týkajúca sa časti zdaňovacieho obdobia a Zaokrúhľovanie preddavkov na daň

Daňová povinnosť týkajúca sa časti zdaňovacieho obdobia

Podľa § 42 ods. 5 zákona o dani z príjmov (ďalej len ZDP), ak sa daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie týkala len časti zdaňovacieho obdobia, daňovník v nasledujúcom zdaňovacom období platí preddavky na daň na toto zdaňovacie obdobie podľa § 42 ods. 1 a 2 ZDP.

Príklad č. 1

Daňovník - právnická osoba vznikla v mesiaci jún 2016. Za zdaňovacie obdobie roka 2016 vykázala daňovú povinnosť vo výške 3 300 € (na r. 500 vykázala základ dane znížený o odpočet daňovej straty vo výške 15 000 €). Z akej daňovej povinnosti sa bude vychádzať pri platení preddavkov na daň v roku 2017 po lehote na podanie daňového priznania? Daňovník na r. 1110 uvedie daň vo výške 3 150 € (daňová povinnosť prepočítaná aktuálnou sadzbou dane 21 %), ktorá zakladá daňovníkovi v roku 2017 po lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2016 povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 787,50 € (1/4 z 3 150 €).

Príklad č. 2

Daňovník – právnická osoba vznikla podľa výpisu z Obchodného registra dňa 15.11.2016. V podanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2016 nevykázala daň (na r. 400 daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2016 uviedla daňovú stratu - 1 000 €). Aké preddavky na daň bude platiť v roku 2017 po lehote na podanie daňového priznania za rok 2016?

Nakoľko daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2016 nevykázal daň, v roku 2017 po lehote na podanie tohto daňového priznania neplatí preddavky na daň.

Poznámka: V súlade s § 46b ods. 7 písm. a) ZDP daňovú licenciu neplatí daňovník, ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol. Z uvedeného vyplýva, že daňovník nie je povinný za zdaňovacie obdobie roka 2016 platiť daňovú licenciu, aj keď za toto zdaňovacie obdobie vykázal daňovú stratu.

Zaokrúhľovanie preddavkov na daň

ZDP upravuje zaokrúhľovanie preddavkov na daň v § 47 ods. 1 na eurocenty (dve desatinné miesta) nadol.

Zdroj: Finančná správa SR – Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby