Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Preddavky na daň z príjmov PO – 6. časť – Vyrovnanie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch na daň do lehoty na podanie daňového priznania

Preddavky na daň z príjmov PO – 6. časť – Vyrovnanie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch na daň do lehoty na podanie daňového priznania

Preddavky na daň z príjmov PO – 6. časť – Vyrovnanie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch na daň do lehoty na podanie daňového priznania

Ak zaplatené preddavky na daň podľa § 42 ods. 7 ZDP sú nižšie, ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, je daňovník povinný rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia zaplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania.

Rovnako postupuje aj daňovník, ktorému určil správca dane platenie preddavkov na daň podľa § 42 ods. 10 ZDP. Ak správca dane v rozhodnutí vydanom do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania neuvedie inak, tzn. ak správca dane v rozhodnutí o určení preddavkov na daň inak neuvedie iný spôsob vyrovnania preddavkov na daň zaplatených do lehoty na podanie daňového priznania, rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia je aj tento daňovník povinný zaplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania.

Ak sú zaplatené preddavky na daň vyššie, použijú sa na budúce preddavky na daň alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vrátia. Správca dane pri vrátení preddavkov na daň na základe žiadosti daňovníka postupuje ako pri vrátení daňového preplatku podľa § 79 daňového poriadku.

Príklad č. 1

Zdaňovacím obdobím daňovníka je kalendárny rok a predpokladáme, že nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2016 (do 31.03.2017) neplatil preddavky na daň. Ak z výšky daňovej povinnosti v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2016 vyplýva platenie štvrťročných preddavkov na daň v roku 2017, je tento daňovník povinný doplatiť aj preddavky na daň za I. štvrťrok 2017 a v akej lehote?

Po podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2016 je daňovník povinný preddavky na daň platené do lehoty na jeho podanie vysporiadať tak, aby ich výška zodpovedala preddavkom na daň vypočítaným z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Ak dovtedy platené preddavky na daň (aj nulové) vypočítané na základe poslednej známej daňovej povinnosti sú nižšie, ako suma preddavkov na daň vypočítaných z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (rok 2016), daňovník je povinný rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia zaplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania.

Ustanovenie § 42 ods. 9 ZDP stanovuje povinnosť zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia

do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania

. Lehota na podanie daňového priznania je v súlade s § 49 ods. 2 ZDP tri kalendárne mesiace po uplynutí zdaňovacieho obdobia za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, tzn. je povinný vyrovnať preddavky na daň za I. štvrťrok 2017 do 02.05.2017*.

* Podľa § 27 ods. 4 daňového poriadku, ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Ak má daňovník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2016 podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) ZDP, napr. do 30.06.2017, je povinný vyrovnať preddavky na daň platené od 01.01.2017 do 30.06.2017 do 31.07.2017.

Zdroj: Finančná správa SR – Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby