Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Preddavky na daň z príjmov PO – 7. časť – Platenie preddavkov na daň novými daňovníkmi v zdaňovacom období, v ktorom vznikli a v nasledujúcom zdaňovacom období

Preddavky na daň z príjmov PO – 7. časť – Platenie preddavkov na daň novými daňovníkmi v zdaňovacom období, v ktorom vznikli a v nasledujúcom zdaňovacom období

Preddavky na daň z príjmov PO – 7. časť – Platenie preddavkov na daň novými daňovníkmi v zdaňovacom období, v ktorom vznikli a v nasledujúcom zdaňovacom období

Daňovník, ktorý vznikol počas kalendárneho roka iným spôsobom ako zlúčením, splynutím alebo rozdelením, neplatí preddavky na daň za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol (úvodná veta § 42 ods. 4 zákona o dani z príjmov, ďalej len ZDP).

Správca dane však môže daňovníkovi aj na obdobie po jeho vzniku v odôvodnených prípadoch určiť platenie preddavkov na daň inak rozhodnutím podľa § 42 ods. 10 ZDP. Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát, v zdaňovacom období, v ktorom má byť podané daňové priznanie, do lehoty na jeho podanie neplatí preddavky na daň. Sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania vyrovná v lehote na podanie daňového priznania vo výške vypočítanej z dane uvedenej v daňovom priznaní (§ 42 ods. 8 ZDP).

Príklad č. 1

Podľa výpisu z Obchodného registra obchodná spoločnosť (s. r. o.) vznikla dňom 15.03.2016. Jej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Ako bude táto spoločnosť platiť preddavky na daň v zdaňovacom v období, v ktorom vznikla a v nasledujúcom zdaňovacom období? Vzhľadom k tomu, že ide o nového daňovníka – právnickú osobu, ktorá vznikla v priebehu zdaňovacieho obdobia a nie je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie, počas zdaňovacieho obdobia roka 2016 (v období od 15.03.2016 do 31.12.2016) neplatí preddavky na daň.

V roku 2017 bude spoločnosť podávať daňové priznanie prvýkrát. Do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2016, tzn. do 31.03.2017, za predpokladu, že nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, preddavky na daň neplatí a sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2016 vyrovná v lehote na podanie daňového priznania, tzn. do 31.03.2017, podľa výšky dane uvedenej v daňovom priznaní na r. 1110 - Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň (§ 42 ods. 5 a 8 ZDP). Pri výpočte preddavkov na daň postupuje podľa § 42 ods. 1 až 3 ZDP.

Po lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2016 (po 31.03.2017) spoločnosť platí preddavky na daň podľa výšky dane uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2016 (r. 1110), pričom z tejto dane platí preddavky na daň aj v roku 2018, a to až do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2017.

Zdroj: Finančná správa SR – Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby