Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Preddavky na daň z príjmov PO – 8. časť – Platenie preddavkov na daň právnym nástupcom a pri zmene právnej formy daňovníka

Preddavky na daň z príjmov PO – 8. časť – Platenie preddavkov na daň právnym nástupcom a pri zmene právnej formy daňovníka

Preddavky na daň z príjmov PO – 8. časť – Platenie preddavkov na daň právnym nástupcom a pri zmene právnej formy daňovníka

Daňovník, ktorý počas roka zmenil právnu formu, pokračuje v platení preddavkov na daň vo výške vypočítanej z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zmene právnej formy [§ 42 ods. 4 písm. a) zákona o dani z príjmov, ďalej len ZDP.

Pri zmene právnej formy medzi kapitálovými obchodnými spoločnosťami (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným) a družstvom nedochádza k zániku daňovníka - právnickej osoby, ani k skončeniu zdaňovacieho obdobia podľa § 41 ZDP (za obdobie predchádzajúce zmene právnej formy daňovník nepodáva daňové priznanie), transformovaná spoločnosť pokračuje v platení preddavkov na daň počas celého zdaňovacieho obdobia. Pri zmenách verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti na kapitálové obchodné spoločnosti uvedené v Obchodnom zákonníku (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným) alebo družstvo, zmenou právnej formy dochádza aj k zmene spôsobu zdaňovania, kedy dochádza k ukončeniu zdaňovacieho obdobia a podaniu daňového priznania za zdaňovacie obdobie predchádzajúce tejto zmene.

Príklad č. 1

S. r. o. dňom 01.07.2016 zmenila právnu formu na k. s. a podľa § 41 ods. 7 ZDP za obdobie predchádzajúce tejto zmene, ktoré predstavuje časť kalendárneho roka (od 01.01.2016 do dňa, ktorý predchádza zápisu zmeny právnej formy v obchodnom registri, tzn. do 30.06.2016), v lehote podľa § 49 ods. 2 ZDP (do 30.09.2016) podala daňové priznanie. S. r. o. v období do 30.06.2016 platila štvrťročné preddavky na daň na základe daňovej povinnosti vykázanej v daňovom priznaní za rok 2015. Ako bude platiť preddavky na daň k. s.?

Podľa § 42 ods. 4 písm. a) ZDP pri zmene právnej formy platí spoločnosť preddavky na daň ďalej z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k tejto zmene. Tzn., ak v roku 2016 došlo k zmene právnej formy s. r. o. na k. s., podanie daňového priznania k 30.09.2016 neovplyvňuje platenie preddavkov na daň, k. s. ďalej pokračuje v platení štvrťročných preddavkov na daň určených z daňovej povinnosti, ktorú vykázala s. r. o. za rok 2015. Z tejto daňovej povinnosti prepočítanej aktuálnou sadzbou dane 21 % platí daňovník preddavky na daň aj v roku 2017 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie od 01.07.2016 do 31.12.2016.

K zmene pri platení preddavkov na daň k. s. dôjde až v roku 2017, po lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie od 01.07.2016 do 31.12.2016, kedy spoločnosť platí preddavky na daň podľa výšky dane uvedenej v daňovom priznaní za predmetné zdaňovacie obdobie na r. 1110 (za predpokladu, že správca dane tejto spoločnosti neurčí platenie preddavkov na daň rozhodnutím v inej výške).

Právny nástupca daňovníka zrušeného alebo zaniknutého bez likvidácie (splynutím, zlúčením alebo rozdelením) platí preddavky na daň podľa § 42 ods. 4 písm. b) až d) ZDP.

Daňovník, ktorý počas roka

  • vznikol splynutím, platí preddavky na daň vo výške vypočítanej zo súčtu dane daňovníkov zaniknutých splynutím za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníkov [§ 42 ods. 4 písm. b) ZDP],
  • sa zlúčil s iným daňovníkom, platí preddavky na daň vo výške vypočítanej zo súčtu dane
    • daňovníka zaniknutého zlúčením za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníka,
    • daňovníka, s ktorým sa zlúčil zaniknutý daňovník, za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zlúčeniu [§ 42 ods. 4 písm. c) ZDP],

  • vznikol rozdelením, platí preddavky na daň v pomernej výške vypočítanej z dane daňovníka zaniknutého rozdelením za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníka, zodpovedajúcej pomeru vlastného imania zaniknutého daňovníka prevzatého daňovníkom vzniknutým rozdelením [§ 42 ods. 4 písm. d) ZDP].

Daňovník, ktorý v predchádzajúcom zdaňovacom období vznikol splynutím, rozdelením alebo zlúčením, pokračuje v platení preddavkov na daň vo výške vypočítanej podľa § 42 ods. 4 písm. b) až d) ZDP, a to až do lehoty na podanie daňového priznania.

Príklad č. 2

Spoločnosť A sa k 01.07.2016 (rozhodný deň) zlúčila so spoločnosťou B, ktorá dňom zlúčenia zanikla, spoločnosť A je jej právnym nástupcom. Zdaňovacím obdobím daňovníkov je kalendárny rok. Posledná známa daňová povinnosť spoločnosti A uvedená v daňovom priznaní za rok 2015 predstavovala sumu 22 000 € (na r. 500 vykázala základ dane znížený o odpočet daňovej straty vo výške 100 000 €), na základe čoho jej vznikla v roku 2016 povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1 833,33 € (1/12 z 22 000 €). Posledná známa daňová povinnosť spoločnosti B uvedená v daňovom priznaní za rok 2015 predstavovala sumu 4 180 € (na r. 500 vykázala základ dane znížený o odpočet daňovej straty vo výške 19 000 €), na základe čoho jej vznikla v roku 2016 povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1 045 € (1/4 zo 4 180 €). Ako budú platené a započítané preddavky na daň zaplatené po zlúčení daňovníkov?

Spoločnosť A (právny nástupca) podá daňové priznanie za spoločnosť B za zdaňovacie obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016 v lehote podľa § 49 ods. 2 ZDP, tzn. do 30.09.2016. Preddavky na daň zaplatené spoločnosťou B na toto obdobie (štvrťročný preddavok na daň vo výške 1 045 € zaplatený do 31.03.2016 a štvrťročný preddavok na daň vo výške 1 045 € zaplatený do 30.06.2016) sa spoločnosti B započítajú na daň vypočítanú v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016.

Spoločnosť A v zdaňovacom období roka 2016 od začiatku zdaňovacieho obdobia do dňa predchádzajúceho rozhodnému dňu platila mesačné preddavky na daň vo výške 1 833,33 €.

V súlade s § 42 ods. 4 písm. c) ZDP od rozhodného dňa (01.07.2016) spoločnosť A, ktorá sa zlúčila so spoločnosťou B, platí preddavky na daň vo výške vypočítanej zo súčtu vlastnej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2015 a daňovej povinnosti uvedenej spoločnosťou B v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2015, ktorá predstavuje sumu 26 180 € (22 000 € + 4 180 €), tzn. spoločnosti A vznikla od rozhodného dňa (01.07.2016) povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške 2 181,66 € (1/12 z 26 180 €).

Z tejto daňovej povinnosti prepočítanej aktuálnou sadzbou dane 21 % platí spoločnosť A preddavky na daň aj v roku 2017 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2016. Prepočítaná daňová povinnosť je v sume 24 990 € (100 000 x 21 % + 19 000 x 21 %), na základe čoho je spoločnosť A do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2016 povinná platiť mesačné preddavky na daň vo výške 2 082,50 € (1/12 z 24 990 €) v súlade s § 42 ods. 7 ZDP (posledná veta).

Zdroj: Finančná správa SR – Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby