Preddavky na daň z príjmov PO – 9. časť – Platenie preddavkov na daň pri zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok

Preddavky na daň z príjmov PO – 9. časť – Platenie preddavkov na daň pri zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok

Preddavky na daň z príjmov PO – 9. časť – Platenie preddavkov na daň pri zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok

Podľa § 3 ods. 6 a 7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) v odôvodnených prípadoch môže daňovník zmeniť účtovné obdobie na hospodársky rok, a to na základe písomného oznámenia daňovému úradu doručenému v ustanovenej lehote. Účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, musí účtovná jednotka uplatňovať minimálne jedno účtovné obdobie. Obdobne postupuje daňovník aj pri zmene hospodárskeho roka na kalendárny rok alebo pri zmene hospodárskeho roka na iný hospodársky rok.

Ak v súlade so zákonom o účtovníctve došlo k zmene účtovného obdobia na hospodársky rok, je súčasne hospodársky rok aj zdaňovacím obdobím. Zdaňovacie obdobie od začiatku kalendárneho roka do dňa predchádzajúceho zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok sa považuje za samostatné zdaňovacie obdobie (§ 41 ods. 11 zákona o dani z príjmov, ďalej len ZDP). Ak daňovník mení zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak, je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcim dňu zmeny v lehote podľa § 49 ods. 2 ZDP (§ 41 ods. 10 ZDP).

V ZDP nie je osobitne upravené platenie preddavkov na daň pri zmene účtovného (zdaňovacieho) obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak. Vo všeobecnosti však možno primerane postupovať podľa jednotlivých odsekov § 42, ktoré upravujú platenie preddavkov na daň. Pri zmene zdaňovacieho obdobia, ktorým je hospodársky rok, sa obdobie od začiatku kalendárneho roka do dňa predchádzajúceho zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok považuje za samostatné zdaňovacie obdobie, tzn. daňová povinnosť vykázaná za obdobie od začiatku kalendárneho roka do dňa predchádzajúceho zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok predstavuje daňovú povinnosť za celé zdaňovacie obdobie.

Vzhľadom k tomu, že v uvedených prípadoch možno predpokladať, že suma preddavkov na daň vypočítaných na základe dane uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie podľa § 41 ods. 11 ZDP, ktoré je kratšie ako kalendárny rok, nebude zodpovedať očakávanej daňovej povinnosti, na ktorú sú preddavky na daň platené, odporúčame, aby daňovník v týchto prípadoch požiadal správcu dane o stanovenie platenia preddavkov na daň inak (napr. podľa výšky dane, ktorá bola vypočítaná za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok a ktorý bezprostredne predchádza obdobiu, v ktorom došlo k zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok).

V súlade s § 42 ods. 2 ZDP u daňovníka so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, je štvrťročný preddavok na daň splatný do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka.

V súlade s prechodným ustanovením § 52zi ods. 1 ZDP sa ustanovenie § 15 písm. b) prvého bodu v znení účinnom od 01.01.2017 prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 01.01.2017. Tzn. daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, použije sadzbu dane 21 % prvýkrát v hospodárskom roku, ktorý začne v priebehu kalendárneho roka 2017, tzn. po 01.01.2017.

Príklad č. 1

Spoločnosť (a. s.) oznámi v lehote do 15.05.2017 zmenu účtovného obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok, ktorý začne od 01.06.2017 (tzn. hospodársky rok od 01.06.2017 do 31.05.2018, v ktorom použije sadzbu dane 21 %). Na základe daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2015 spoločnosti nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2016. Na základe daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2016, po prepočítaní daňovej povinnosti aktuálnou sadzbou dane 21 %, vznikne spoločnosti povinnosť platiť mesačné preddavky na daň. Tzn. počas kalendárneho roka 2017 (v období od 01.01.2017 do 31.05.2017), do lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (rok 2016) spoločnosť neplatí preddavky na daň, po podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2016 jej vznikne povinnosť vyrovnať rozdiel na preddavkoch na daň do 02.05.2017* podľa § 42 ods. 9 ZDP a povinnosť platiť mesačné preddavky na daň (v mesiacoch apríl a máj 2017). Na základe daňového priznania za zdaňovacie obdobie od začiatku kalendárneho roka 2017 do dňa predchádzajúceho zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok, tzn. za obdobie od 01.01.2017 do 31.05.2017, ktoré podá v lehote do 31.08.2017, jej vznikne povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň.

A. Ako má spoločnosť platiť preddavky na daň počas hospodárskeho roka?

B. Podliehajú preddavky na daň zaplatené do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie od 01.01.2017 do 31.05.2017 vysporiadaniu?

A. Spoločnosť v hospodárskom roku od 01.06.2017 do 31.05.2018 platí preddavky na daň do lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (obdobie od 01.01.2017 do 31.05.2017), tzn. do 31.08.2017 z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2016. Na základe tejto daňovej povinnosti jej vznikne povinnosť platiť mesačné preddavky na daň, ktoré sú splatné do 30.06.2017, 31.07.2017 a 31.08.2017 v súlade s § 42 ods. 1 ZDP. Po podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie od 01.01.2017 do 31.05.2017 (v ktorom si spoločnosť započíta zaplatené vyrovnanie preddavkov na daň za mesiace január až marec 2017 a zaplatené preddavky na daň za mesiace apríl a máj 2017 na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie) bude platiť preddavky na daň na základe dane uvedenej v tomto daňovom priznaní. Zo zadania príkladu vyplýva, že po podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie od 01.01.2017 do 31.05.2017 spoločnosti vznikne povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň.

Podľa § 42 ods. 2 ZDP u daňovníka so zdaňovacím obdobím hospodársky rok je štvrťročný preddavok na daň splatný do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka, tzn. v tomto prípade do 30.11.2017, 28.02.2018 a 31.05.2018.

B. Preddavky na daň zaplatené do lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (obdobie od 01.01.2017 do 31.05.2017), tzn. mesačné preddavky na daň, ktoré sú splatné do 30.06.2017, 31.07.2017 a 31.08.2017, spoločnosť vysporiada podľa výšky dane uvedenej v daňovom priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (obdobie od 01.01.2017 do 31.05.2017) podľa § 42 ods. 9 ZDP. Ak tieto zaplatené preddavky na daň sú nižšie, ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň je spoločnosť povinná zaplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania, tzn. do 02.10.2017*. Ak sú zaplatené preddavky na daň vyššie, použijú sa na budúce preddavky na daň alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vrátia. Na postup správcu dane pri vrátení preddavkov na daň na základe žiadosti daňovníka sa použijú ustanovenia daňového poriadku.

* Podľa § 27 ods. 4 daňového poriadku, ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Zdroj: Finančná správa SR – Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby