Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Prestávky v práci

Poskytovanie prestávok v práci zamestnancom je pre zamestnávateľa zákonnou povinnosťou. Niektoré prestávky sa do pracovného času započítavajú a niektoré naopak nezapočítavajú.

Zákonník práce definuje tri prestávky v práci: prestávku na odpočinok a jedenie, prestávku poskytovanú z dôvodov zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci a prestávku na dojčenie. Podmienky pre prestávku na odpočinok a jedenie a prestávku na zaistenie ochrany zdravia definuje § 91. Podmienky pre prestávku na dojčenie definuje § 170.

Prestávka na odpočinok a jedenie

Prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi v prípade, že jeho pracovná zmena trvá dlhšie ako šesť hodín. Ak ide o mladistvého zamestnanca, je zamestnávateľ povinný poskytnúť prestávku v trvaní 30 minút v prípade, že pracovná zmena zamestnanca trvá dlhšie ako štyri a pol hodiny. Tieto prestávky sa neposkytujú na začiatku a konci zmeny, nezapočítavajú sa do pracovného času a zamestnancovi za ne nepatrí náhrada mzdy.

Aj v prípade, že ide o práce, ktoré sa nemôžu prerušiť, je zamestnávateľ povinný aj bez prerušenia prevádzky alebo práce zabezpečiť zamestnancovi primeraný čas na odpočinok a jedenie. V tomto prípade sa prestávka na odpočinok a jedenie do pracovného času započítava, zamestnancovi za tento čas náhrada mzdy nepatrí.

Podrobnejšie podmienky poskytnutia tejto prestávky vrátane jej predĺženia zamestnávateľ dohodne so zástupcami zamestnancov. Zamestnávateľ je povinný oznámiť zamestnancom prestávku na odpočinok a jedenie písomne v rámci zverejneného začiatku a konca pracovného času a rozvrhu pracovných zmien na mieste u zamestnávateľa, ktoré je zamestnancovi prístupné.

Prestávka poskytovaná z dôvodov zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia

Prestávka poskytovaná z dôvodov zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci sa započítava do pracovného času a zamestnancovi za ňu náhrada mzdy nepatrí.

Prestávka na dojčenie

Matke, ktorá dojčí svoje dieťa, je zamestnávateľ povinný poskytnúť okrem prestávok v práci osobitné prestávky na dojčenie.

Matke, ktorá pracuje po určený týždenný pracovný čas, patria na každé dieťa do konca šiesteho mesiaca jeho veku dve polhodinové prestávky na dojčenie a v ďalších šiestich mesiacoch jedna polhodinová prestávka na dojčenie za zmenu. Tieto prestávky možno zlúčiť a poskytnúť na začiatku alebo na konci pracovnej zmeny. Ak pracuje po kratší pracovný čas, ale aspoň polovicu určeného týždenného pracovného času, patrí jej len jedna polhodinová prestávka na dojčenie, a to na každé dieťa do konca šiesteho mesiaca jeho veku.

Prestávky na dojčenie sa započítavajú do pracovného času ženy a poskytuje sa za ne náhrada mzdy v sume jej priemerného zárobku.