Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pri platbách nezabúdajte na správne identifikačné údaje

Pri platbách nezabúdajte na správne identifikačné údaje

Pri platbách nezabúdajte na správne identifikačné údaje

Sociálna poisťovňa pripomína fyzickým a právnickým osobám, aby pri všetkých platbách (bankovým prevodom, platbou prostredníctvom poštovej poukážky a pod.) uvádzali úplne a správne variabilný a špecifický symbol. Do Sociálnej poisťovne prichádzajú platby bankovým prevodom aj poštovou poukážkou, ktoré nemajú úplné identifikačné údaje.

Odvádzateľ sa pri platbe identifikuje prostredníctvom variabilného symbolu, a ak tento údaj nevyplní alebo ho vyplní nesprávne, Sociálna poisťovňa aj napriek dodatočnému preverovaniu nemusí jednoznačne zistiť, od koho a za akým účelom finančnú čiastku prijala. Sociálna poisťovňa môže neskôr manuálne platbu identifikovať napr. na základe upozornenia odvádzateľa a predloženia dokladov o úhrade. Ak Sociálna poisťovňa platbu nedokáže identifikovať, vráti ju na účet, z ktorého bola uhradená, resp. na adresu odvádzateľa, ktorá je uvedená v poštovej poukážke alebo v pokladničnom doklade, a odvádzateľovi poistného tak môže vzniknúť nedoplatok. Aj od správne a včas uhradených platieb zo strany klienta totiž priamo závisí, aby si Sociálna poisťovňa splnila povinnosti a vyplatila mu dávky zo sociálneho poistenia, na ktoré má nárok.

Je to dôležité nielen preto, aby sa občania nestali dlžníkmi a vyhli sa pokutám či dokonca exekúciám, ale aj preto, aby v budúcnosti nemali problémy s prípadnými nárokmi na niektoré dávky zo sociálneho poistenia. Neplatenie poistného riadne a včas totiž môže mať za následok, že v budúcnosti nesplnia podmienky na priznanie týchto dávok.

Zdroj: Sociálna poisťovňa