Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Prihlasovanie a zmeny dlhodobo nezamestnaných

Dlhodobo nezamestnaní majú nárok na úľavu na odvodoch na zdravotnom a sociálnom poistení. Prinášame návod ako ich správne prihlásiť na zdravotné a sociálne poistenie.

Sociálna poisťovňa

Do Sociálnej poisťovne sa zamestnanec s odvodovou úľavou prihlási registračným listom FO pod kódom 14. Na základe informácií zo Sociálnej poisťovne EZU bude mať zapracovanú kontrolu na oprávnenosť uplatňovania odvodovej úľavy. V spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny bude kontrola, že prihlasovaný zamestnanec bol z evidencie nezamestnaných vyradený ako dlhodobo nezamestnaný občan. Tu je potrebné zdôrazniť, že Sociálna poisťovňa zatiaľ zastáva názor, že každý občan, ktorý bol dlhodobo nezamestnaný a s platnosťou od 1.11.2013 uzatvoril pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer sa má posudzovať ako zamestnanec podľa § 4 ods. 1 písm. d) a teda má byť prihlásený s kódom 14. Len ak dôjde k porušeniu podmienky príjmu (napr. aj v prvom mesiaci trvania pomeru), zamestnávateľ ho doprihlási na nemocenské, dôchodkové a v nezamestnanosti kódom 16. Taktiež bude sledovaný zoznam ukončených pomerov (a to vrátane dohôd) za účelom posúdenia, či nedošlo k porušeniu podmienky neprepustiť kvôli dlhodobo nezamestnanému iného zamestnanca. Sociálna poisťovňa upozorňuje na zvýšený počet kontrol zo strany Inšpektorátu práce.

Kódom 14 sa okrem prihlášky oznamujú odhlášky zamestnanca, v prípade že na zamestnanca bola až do konca trvania pomeru uplatňovaná odvodová úľava.

Kódom 14 bude zamestnávateľ tiež oznamovať zmeny, vrátane začiatku a konca materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.

Prerušenia sa za zamestnanca s odvodovou úľavou neoznamujú, keďže tento zamestnanec nie je povinne nemocensky, dôchodkovo a v nezamestnanosti poistený. Inými slovami, kódom 14 sa prerušenia neoznamujú.

Počas trvania pracovného pomeru zamestnanca s úľavou môže dôjsť k situácii, kedy bude potrebné u zamestnanca doprihlásiť niektoré poistenie. Pre tento účel Sociálna poisťovňa vytvorila nové kódy 15, 16 a 17.

Kódom 16 zamestnávateľ doprihlasuje zamestnanca na nemocenské, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti k 1. dňu mesiaca, v ktorom došlo k prekročeniu hraničného príjmu. Ak došlo k prekročeniu príjmu v 1. mesiaci trvania pomeru, tak najskôr ku dňu vzniku pomeru. Kódom 16 zamestnávateľ doprihlasuje zamestnanca najneskôr k 1. dňu 13. mesiaca trvania pomeru.

V prípade, že u zamestnanca s odvodovou úľavou došlo k vzniku povinného nemocenského, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti (doprihlásenie kódom 16), prerušenia, zmeny a aj odhláška sa podávajú pod kódom 1 ako u riadneho zamestnanca.

Kódom 15 zamestnávateľ doprihlasuje zamestnanca na dôchodkové poistenie v prípade, že bol zamestnancovi vyplatený príjem po skončení pomeru a došlo k porušeniu podmienky príjmu a tým vzniku dôchodkového poistenia. Keďže dôchodkové poistenie v tomto prípade vzniká spätne za celé obdobie trvania pomeru, doprihlásenie sa vykoná ku dňu vzniku pomeru.

Kódom 17 zamestnávateľ oznamuje obdobia prerušenia v prípade, že bol zamestnanec doprihlásený kódom 15, t.j. doprihlasujú sa obdobia prerušenia povinného poistenia za obdobie spätne vzniknutého dôchodkového poistenia.

Zdravotná poisťovňa

Do zdravotnej poisťovne sa zamestnanec z radov dlhodobo nezamestnaných občanov prihlási pod dvoma kódmi: 2 Z a 1W Z.

V prípade prekročenia hranice príjmu, kedy zamestnanec prestáva byť poistencom štátu podľa písmena v) zamestnávateľ s platnosťou k poslednému dňu mesiaca, v ktorom si ešte uplatňoval odvodovú úľavu, oznámi ukončenie kódom 1W K.

Ak pracovný pomer trval kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov a zamestnanec až do ukončenia pomeru spĺňal podmienky poistenca štátu podľa písm. v) zamestnávateľ oznamuje ukončenie pracovného pomeru kódmi 1W K a 2 K.

Ak pracovný pomer trvá viac ako 12 kalendárnych mesiacov, a počas 12 mesiacov zamestnanec splnil podmienky pre poistenca štátu podľa písm. v) (neprekročil hranicu príjmu), zamestnávateľ s platnosťou k poslednému dňu 12. mesiaca trvania pomeru oznámi ukončenie kódom 1W K.

Ak v čase ukončenia pracovného pomeru zamestnanec už nie je poistencom štátu podľa písm. v) zamestnávateľ oznamuje ukončenie pomeru kódom 2 K.