Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Príjmy podliehajúce dani

Príjmy podliehajúce dani

Dani z príjmov podliehajú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane, okrem príjmov, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené. Medzi príjmy podliehajúce dani patria:

Príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania) - § 5 zákona

Príjmy z podnikania - § 6 ods. 1 zákona

 • príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva (príjmy, ktoré dosahuje samostatne hospodáriaci roľník, ktorý vykonáva činnosť na základe osvedčenia vydaného podľa zákona o súkromnom podnikaní občanov)
 • príjmy zo živnosti (príjmy dosahované z činností na základe živnostenského oprávnenia)
 • príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov (napr. auditor, daňový poradca, súkromný lekár, veterinárny lekár, notár, exekútor)
 • príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti

Príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti - § 6 ods. 2 zákona

 • príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14
 • príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady
 • príjmy z vytvorenia, zhotovenia, použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva
 • príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním, napr. príjmy z činnosti osobnej asistencie
 • príjmy znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
 • príjmy z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou (z činnosti sprostredkovateľov poistenia, sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, z činností sprostredkovateľov zamestnania),
 • príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa osobitného predpisu vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe

Príjmy z prenájmu nehnuteľností, vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti - § 6 ods. 3 zákona

Príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, t.j. príjmy za udelenie súhlasu na použitie diela a súhlasu na použitie umeleckého výkonu, ak nepatria do príjmov uvedených v odseku 2 písm. a), pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 zákona - § 6 ods. 4 zákona.

Príjmy z kapitálového majetku - § 7 zákona

 • úroky a ostatné výnosy z cenných papierov
 • úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách vrátane úrokov
 • z peňažných prostriedkov na vkladovom účte, na účte stavebného sporiteľa a z bežného účtu
 • úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z hodnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov verejných obchodných spoločností
 • dávky z doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu
 • plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku, rovnako sa posudzuje aj jednorazové vyrovnanie alebo odbytné vyplácané v prípade poistenia osôb pri predčasnom skončení poistenia
 • výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja
 • príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia)
 • výnosy (príjmy) zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok
 • výnos, ktorý vzniká pri splatnosti cenného papiera z rozdielu medzi menovitou hodnotou cenného papiera a emisným kurzom pri jeho vydaní
 • príjem vo výške rozdielu medzi menovitou hodnotou a nižšou obstarávacou cenou u majiteľa dlhopisov a pokladničných poukážok predávaných pod ich menovitú hodnotu pri ich splatnosti

Ostatné príjmy - § 8 zákona

 • príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí
 • príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností
 • príjmy z predaja hnuteľných vecí
 • príjmy z prevodu opcií
 • príjmy z prevodu cenných papierov
 • príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva
 • príjmy zo zdedených práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv príbuzných autorskému právu
 • dôchodky a podobné opakujúce sa požitky
 • výhry v lotériách a iných podobných hrách a výhry z reklamných súťaží a žrebovaní,
 • ceny z verejných súťaží, ceny zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, a ceny zo športových súťaží, ak nejde o daňovníka, ktorý športovú činnosť vykonáva v rámci inej samostatnej zárobkovej činnosti
 • príjmy z derivátových operácií
 • peňažné a nepeňažné plnenie, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa
 • kompenzačné platby podľa § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
 • náhrada nemajetkovej ujmy podľa § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka, okrem náhrady nemajetkovej ujmy, ktorá bola spôsobená trestným činom
 • príjmy za výkup odpadu vyplatené podľa § 3 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • príjmy na základe zmluvy o sponzorstve v športe (§ 50 a 51 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe) prijaté športovcom podľa § 4 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 440/2015 Z. z o športe
 • náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení zákona č. 440/2015 Z. z.

Zdroj: Finančná správa