Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Príspevok na rekreáciu

Novelou Zákonníka práce č. 347/2018 bolo s platnosťou od 1.1.2019 zavedené nové plnenie zamestnávateľa - príspevok na rekreáciu, resp. rekreačný poukaz vo forme príspevku zamestnávateľa vo výške 55 % oprávnených výdavkov zamestnanca na rekreáciu, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. Ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, tak sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Pomerná časť príspevku na rekreáciu sa zaokrúhľuje na eurocent nahor.

Zákonný nárok na príspevok zamestnancovi vznikne ak:

  • zamestnávateľ zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Pri posudzovaní počtu zamestnancov sa berie priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Priemerný evidenčný počet by sa mal určiť metodikou, ktorá sa uvádza napríklad v štatistike Práca P2-04. Keďže je však potrebné určiť priemerný evidenčný počet zamestnancov za rok, musí sa vypočítať aritmetický priemer počtu zamestnancov za jednotlivé mesiace roka;
  • zamestnanec pracuje na základe pracovného pomeru;
  • pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov;
  • zamestnanec o príspevok na rekreáciu zamestnávateľa požiadal. O príspevok na rekreáciu môže zamestnanec požiadať počas roka len jedného zamestnávateľa.

 

Zamestnávateľ môže rozhodnúť, či príspevok na rekreáciu poskytne zamestnancovi ako peňažný príspevok, alebo prostredníctvom rekreačného poukazu. Príspevok na rekreáciu môže za splnenia ostatných zákonných podmienok poskytnúť aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov. V oboch prípadoch je príspevok zamestnávateľa pre zamestnanca príjmom oslobodeným od dane. Podľa informácie Finančnej správy SR by malo byť k poskytovaniu príspevku na rekreáciu do konca roka vydané metodické usmernenie.

Ako zadať príspevok na rekreáciu alebo rekreačný poukaz v systéme Humanet

SMF80940 Príspevok na rekreáciu – peňažný, nezdanený - položka je určená na preplatenie časti oprávnených nákladov zamestnanca na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce. Tento peňažný príspevok je príjmom oslobodeným od dane a teda nevstupuje do vymeriavacieho základu na platenie odvodov na zdravotné a sociálne poistenie. Keďže sa toto plnenie nepovažuje za mzdu, nebude vstupovať do výpočtu priemerného zárobku, doplatku do minimálnej mzdy a ani do základu pre vytváranie sociálneho fondu.

SMF80942 Rekreačný poukaz celkom - položka je určená na zadanie celkovej sumy rekreačného poukazu, ktorý poskytol zamestnávateľ zamestnancovi. Z tejto položky systém pri prepočte vypočíta položky SMF809421 Rekreačný poukaz – nezdanený a SMF809422 Rekreačný poukaz – zrážka.

SMF809421 Rekreačný poukaz – nezdanený - položka sa vypočíta automaticky pri zadaní položky SMF80942 Rekreačný poukaz celkom ako 55 % sumy zadanej v položke SMF80942. Výsledná suma sa zaokrúhli podľa ustanovení Zákonníka práce na 0,01 nahor. Ide o nepeňažný príspevok oslobodený od dane, ktorý nevstupuje do vymeriavacieho základu na platenie odvodov na zdravotné a sociálne poistenie.

SMF809422 Rekreačný poukaz – zrážka - položka sa vypočíta automaticky pri zadaní položky SMF80942 Rekreačný poukaz celkom ako rozdiel sumy v položke SMF80942 Rekreačný poukaz celkom a v položke SMF809421 Rekreačný poukaz – nezdanený. Položka je zrážkou zamestnanca, ktorá sa mu strhne z čistej mzdy. To znamená, že keď zamestnávateľ poskytne zamestnancovi rekreačný poukaz v sume 500 €, zamestnancovi za tento poukaz strhne zo mzdy 225 €.

Príklad: Do položky SMF80942 Rekreačný poukaz celkom sa zadá suma 256,84.

Do položky SMF809421 Rekreačný poukaz – nezdanený sa vypočíta suma: 256,84 x 0,55 = 141,27 (po zaokrúhlení na 0,01 nahor)

Do položky SMF809422 Rekreačný poukaz – zrážka sa vypočíta suma: 256,84 – 141,27 = 115,57

V prípade položiek SMF80940 Príspevok na rekreáciu – peňažný, nezdanený a SMF80942 Rekreačný poukaz celkom je pre správne vyhodnotenie kontroly na maximálnu povolenú sumu príspevku na rekreáciu, ktorý je oslobodený od dane, nevyhnutné zadať začiatok rekreácie. V systéme Humanet sa tento údaj zadá pri pridaní položky do Ručnej úpravy mzdy do políčka Minulé obdobie (vyberie sa mesiac začiatku rekreácie).

Pri prepočte mzdy sa vykoná kontrola na maximálnu povolenú sumu príspevku na rekreáciu za rok, pričom sa postupuje podľa usmernenia Ministerstva práce a sociálnych vecí SR, podľa ktorého sa splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu posudzuje ku dňu začatia rekreácie, a keďže nejde o jednorazový príspevok, konkrétny príspevok sa posudzuje vo vzťahu ku konkrétnej rekreácií.

Nárok sa posudzuje k dňu začatia rekreácie:

I-IIQ – 40h úväzok…..požiadal…..dostal 220,- eur…ak by sa mu úväzok zachoval….môže sa dostať až na 275,- eur (resp. príslušný podiel zamestnávateľa zo sumy 500,- eur)

III Q – úväzok 20h/týždeň…..strop je 275/2 = 137,5 eur…. V čase rekreácie už vyčerpal v danom roku 137,5,- eura ….nemá nárok už na nič.

Na vrátenie peňazí nie je právny dôvod, pretože v čase prvej rekreácie zamestnanec spĺňal podmienku na to, aby dostal 55% z ceny rekreácie, v tomto prípade 220,- eur (nemusí teda vracať rozdiel medzi 137,5 a 220,- eur).

Príspevky na rekreáciu nad rámec zákona

Ak by zamestnávateľ poskytoval príspevky nad rámec zákona, tieto sa považujú za zdaniteľný príjem, ktorý vstupuje do vymeriavacieho základu na zdravotné a sociálne poistenie. V systéme Humanet sa pre tento účel použije položky SMF80941 Príspevok na rekreáciu – peňažný, zdanený alebo SMF809423 Rekreačný poukaz – zdanený.

Spracovala: Ing. Martina Lapšová, metodik PaM, HOUR, spol. s r.o.