Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Registračná pokladnica pri službách – 8.časť (činnosti nemocníc a lekárskej praxe, zdravotná starostlivosť)

Registračná pokladnica pri službách – 8.časť (činnosti nemocníc a lekárskej praxe, zdravotná starostlivosť)

Registračná pokladnica pri službách – 8.časť (činnosti nemocníc a lekárskej praxe, zdravotná starostlivosť)

V ôsmej časti článku o používaní registračných pokladníc pri službách prinášame podrobný zoznam služieb v oblasti zdravotníctva a lekárskej praxe, pri ktorých je povinné používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu pre evidenciu tržieb v hotovosti. Za tržbu v hotovosti sa považuje aj úhrada vystavenej faktúry, pokiaľ je úhrada realizovaná v hotovosti.

 • 86.10 Činnosti nemocníc
 • 86.10.1 Služby nemocníc
 • Táto kategória zahŕňa: - krátkodobé alebo dlhodobé nemocničné služby, t.j. lekárske, diagnostické a liečebné služby všeobecných nemocníc (napr. miestnych a regionálnych nemocníc, nemocníc neziskových organizácií, univerzitných nemocníc, nemocníc na vojenských základniach a vo väzniciach) a špecializovaných nemocníc (napr. psychiatrických liečební a liečební drogovej závislosti, nemocníc pre infekčné choroby, pôrodníc, špecializovaných sanatórií). Služby sú orientované hlavne na hospitalizovaných pacientov a sú vykonávané pod priamym dohľadom lekárov: * lekárske a ošetrovateľské služby * laboratórne a technické služby * služby poskytované na pohotovosti, v operačných sálach atď.
 • Táto kategória vylučuje: - služby poskytované nemocnicami ambulantným pacientom, pozri 86.21.10, 86.22.1
 • 86.10.11 Chirurgická starostlivosť poskytovaná v nemocniciach
 • Táto subkategória zahŕňa: - operačné služby poskytované lekármi hospitalizovaným pacientom, zamerané na liečbu, navrátenie a/alebo udržanie zdravia pacienta
 • Táto subkategória vylučuje: - dentálnu chirurgiu v nemocniciach, pozri 86.23.11
 • 86.10.12 Gynekologická a pôrodnícka starostlivosť poskytovaná v nemocniciach
 • Táto subkategória zahŕňa: - gynekologické a pôrodnícke služby poskytované lekármi hospitalizovaným pacientom, zamerané na liečbu, navrátenie a/alebo udržanie zdravia pacienta
 • Táto subkategória tiež zahŕňa: - služby plánovaného rodičovstva vrátane lekárskeho ošetrenia ako napr. sterilizácia a ukončenie tehotenstva, spolu s ubytovaním
 • 86.10.13 Rehabilitačná starostlivosť poskytovaná v nemocniciach
 • Táto subkategória zahŕňa: - rehabilitačné služby poskytované lekármi hospitalizovaným pacientom, zamerané na liečbu, navrátenie a/alebo udržanie zdravia pacienta
 • 86.10.14 Psychiatrická starostlivosť
 • poskytovaná v nemocniciach Táto subkategória zahŕňa: - psychiatrické služby poskytované lekármi hospitalizovaným pacientom, zamerané na liečbu, navrátenie a/alebo udržanie zdravia pacienta
 • 86.10.15 Ostatné nemocničné služby poskytované lekármi
 • Táto subkategória zahŕňa: - ostatné služby nemocníc poskytované lekármi hospital. pacientom, zamerané na liečbu, navrátenie a/alebo udržanie zdravia pacienta
 • Táto subkategória vylučuje: - zdravotné služby pre vojenský personál v poli, pozri 84.22.11 - súkromné konzultantské služby hospitalizovaným pacientom, pozri 86.2 - stomatologické služby, pozri 86.23.1
 • 86.10.19 Ostatné nemocničné služby
 • Táto subkategória zahŕňa: - ostatné nemocničné služby (farmaceutické, opatrovateľské a laboratórne a technické vrátane rádiologických a anesteziologických služieb atď.)
 • Táto subkategória vylučuje: - služby laboratórneho testovania a kontroly všetkých druhov materiálov a výrobkov, s výnimkou lekárskych, pozri 71.20.1 - veterinárne služby, pozri 75.00.1 - ambulantné služby, pozri 86.90.14 - služby lekárskeho laboratórneho testovania, pozri 86.90.15

 • 86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
 • 86.21.10 Služby všeobecnej lekárskej praxe
 • Táto subkategória zahŕňa: - všeobecné lekárske služby pozostávajúce z prevencie, diagnostikovania a liečenia fyzických a/alebo mentálnych chorôb poskytované lekármi, ako napr.: * konzultácie * preventívne prehliadky atď. Tieto služby nie sú obmedzené na určité alebo konkrétne podmienky, choroby alebo anatomické oblasti. Môžu byť poskytované v ambulanciách všeobecných lekárov a tiež v poliklinikách pre ambulantných pacientov, doma, vo firmách, školách atď., alebo cez telefón, internet a iné prostriedky.

 • 86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
 • 86.22.1 Služby špeciálnej lekárskej praxe
 • Špecializovaná lekárska služba môže byť poskytovaná v ambulanciách špecializovaných lekárov a tiež v poliklinikách pre ambulantných pacientov, doma, vo firmách, školách atď., alebo cez telefón, internet a iné prostriedky
 • 86.22.11 Služby súvisiace s analýzou a popisom lekárskych snímok
 • Táto subkategória zahŕňa: - analýzu a interpretáciu lekárskych vyobrazení (rentgeny, elektrokardiogramy, endoskopie a podobné).
 • Táto subkategória vylučuje: - služby nemocníc hospitalizovaným pacientom, pozri 86.10.1 - služby lekárskych laboratórií, pozri 86.90.15
 • 86.22.19 Ostatné služby špeciálnej lekárskej praxe
 • Táto subkategória zahŕňa: - konzultačné služby v oblasti pediatrie, gynekológie-pôrodníctva, neurológie a psychiatrie a rôzne zdravotnícke služby - predoperačné konzultantské služby - liečebné služby ambulantným pacientom v nemocniciach, ako napr. dialýza, chemoterapia, inzulínová liečba, respiračná terapia, radiačná terapia a podobné
 • Táto subkategória vylučuje: - služby nemocníc hospitalizovaným pacientom, pozri 86.10.1 - stomatologické služby, pozri 86.23.1 - služby poskytované pôrodnými asistentkami, pozri 86.90.11 - služby poskytované zdravotnými sestrami, pozri 86.90.12 - fyzioterapeutické služby, pozri 86.90.13 - služby lekárskych laboratórií, pozri 86.90.15 - poradenské služby v oblasti plánovaného rodičovstva bez lekárskeho ošetrenia, pozri 88.99.19

 • 86.23 Zubná lekárska prax
 • 86.23.1 Stomatologická starostlivosť
 • 86.23.11 Ortodontická starostlivosť
 • Táto subkategória zahŕňa: - ortodontické služby, t.j. liečba vyčnievajúcich zubov, nesprávneho skusu, predkusu atď. vrátane operácie zubov v rámci nemocníc - služby v oblasti orálnych chirurgických zákrokov - ostatné špecializované stomatologické služby, napr. v oblasti periodontiky, pedodontiky, endodontiky a rekonštrukcie
 • 86.23.19 Ostatná stomatologická starostlivosť
 • Táto subkategória zahŕňa: - diagnostické a liečebné služby onemocnení pacienta alebo anomálií ústnej dutiny a služby zamerané na prevenciu dentálnych chorôb. Tieto stomatologické služby môžu byť poskytované na zubných klinikách, ako napr. patriacich k školám, podnikom, domovom dôchodcov atď., ako aj vo vlastných konzultačných miestnostiach. Pokrývajú služby všeobecnej stomatológie, ako napr. pravidelné zubné prehliadky, preventívnu zubnú starostlivosť, ošetrenie zubného kazu atď.

 • 86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť
 • 86.90.11 Služby starostlivosti počas gravidity
 • áto subkategória zahŕňa služby autorizovaných osôb, iných ako lekári: - služby ako napr. dozor počas tehotenstva a pôrodu - dozor nad matkou po pôrode - služby v oblasti plánovaného rodičovstva s lekárskym ošetrením
 • 86.90.12 Ošetrovateľské služby
 • Táto subkategória zahŕňa služby autorizovaných osôb, iných ako lekári: - služby v oblasti opatrovateľstva (bez prijatia do nemocnice), poradenstvo a prevencia pre pacientov doma, poskytnutie materskej starostlivosti, detská hygiena, atď.
 • Táto subkategória vylučuje: - opatrovateľské služby v pobytových zariadeniach, pozri 87.10.10
 • 86.90.13 Služby poskytované fyzioterapeutmi
 • Táto subkategória zahŕňa služby autorizovaných osôb, iných ako lekári: - služby v oblasti fyzioterapie, ergoterapie atď.
 • 86.90.14 Služby sanitných vozidiel
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby zahŕňajúce prepravu pacientov sanitkou, s alebo bez resuscitačného zariadenia alebo zdravotného personálu
 • 86.90.15 Služby zdravotníckych laboratórií
 • Táto subkategória vylučuje: - služby nelekárskych testovacích laboratórií, pozri 71.20.1 - testovacie služby v oblasti hygieny potravín, pozri 71.20.11
 • 86.90.16 Služby krvných, spermiových a orgánových bánk
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby poskytované krvnými, spermiovými, embryonálnymi, tkanivovými bankami a bankami transplantačných orgánov vrátane uskladnenia a katalogizácie preparátov, ktoré sú k dispozícii, vyhľadávanie zhodnosti medzi darovanými preparátmi s potencionálnymi príjemcami atď.
 • 86.90.17 Diagnostické služby bez opisovania
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby obrazového diagnostikovania bez analýzy alebo interpretácie, napr. rentgen, ultrazvuk, magnetická rezonancia atď.
 • 86.90.18 Služby v oblasti duševného zdravia
 • Táto subkategória zahŕňa služby autorizovaných osôb, iných ako lekári: - služby v oblasti duševného zdravia poskytované psychoanalytikmi, psychológami a psychoterapeutmi
 • 86.90.19 Ostatné služby v zdravotnícve i. n.
 • Táto subkategória zahŕňa: - ostatné služby zdravotného personálu i. n., ako napr. rehabilitačné lekárstvo, akupunktúra, aromaterapia, logopédia, homeopatia, nutričná terapia, atď. Tieto služby sú poskytované autorizovanými osobami, inými ako lekári.
 • Táto subkategória vylučuje: - služby ako sú fyzioterapia a ergoterapia, pozri 86.90.13

Pozrite si aj predchádzajúce príspevky:
Registračná pokladnica pri službách - 1. časť (motorové vozidlá)
Registračná pokladnica pri službách – 2.časť (ubytovanie, stravovanie)
Registračná pokladnica pri službách – 3.časť (poisťovacie, právne, účtovnícke, audítorské a poradenské činnosti)
Registračná pokladnica pri službách – 4.časť (vedenie firiem, komunikácia s verejnosťou, poradenské služby v oblasti podnikania, architektonické činnosti)
Registračná pokladnica pri službách – 5.časť (inžinierske činnosti a technické poradenstvo, technické testovanie a analýzy, reklamné agentúry, predaj vysielacieho času, prieskum trhu a verejnej mienky)
Registračná pokladnica pri službách – 6.časť (dizajnérske činnosti, fotografické činnosti, prekladateľské a tlmočnícke činnosti, veterinárne činnosti, prenájom a lízing, sprostredkovanie zamestnania a poskytovanie ľudských zdrojov)
Registračná pokladnica pri službách – 7.časť (cestovné agentúry, cestoavné kancelárie, rezervačné služby, súkromné bezpečnostné služby, bezpečnostné systémy a pátracie služby)