Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Rekondičné pobyty

Rekondičné pobyty

Zamestnávateľ je v záujem predchádzania vzniku chorôb z povolania povinný zabezpečovať rekondičné pobyty vybranému okruhu zamestnancov, pracujúcim vo vybraných povolaniach, t.j. zaradených do 3. a 4. kategórie.

Náklady na rekondičné pobyty uhrádza zamestnávateľ.

Na rekondičnom pobyte je povinný zúčastniť sa zamestnanec, ktorý vykonáva prácu

  • zaradenú do 3. kategórie počas najmenej piatich rokov,
  • zaradenú do 4. kategórie počas najmenej štyroch rokov.

Nepretržitým vykonávaním práce je aj jej prerušenie na menej ako osem týždňov.

Na ďalšom rekondičnom pobyte je zamestnanec povinný zúčastniť sa

  • raz za tri roky, ak odpracoval v tomto období vo vybranom povolaní najmenej 600 pracovných zmien, a zamestnanec, ktorý pracuje s dokázaným chemickým karcinogénom, ak odpracoval najmenej 400 pracovných zmien,
  • raz za dva roky, ak pracuje pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní a odpracoval v tomto období vo vybraných povolaniach najmenej 275 pracovných zmien.

Za odpracovanú pracovnú zmenu sa na účely rekondičného pobytu považuje pracovná zmena, v ktorej zamestnanec odpracoval aspoň prevažnú časť pracovnej zmeny vo vybranom povolaní. zamestnanca s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom je podmienka odpracovaného počtu pracovných zmien splnená, ak ich počet po prepočítaní zodpovedá určenému počtu pracovných zmien zamestnanca s rovnomerne rozvrhnutým pracovným časom.

Dĺžka rekondičného pobytu je najmenej 7 dní. Rekondičný pobyt má spravidla nadväzovať na čerpanie dovolenky a bez vážnych dôvodov sa nemôže prerušiť. Deň nástupu a miesto rekondičného pobytu určuje zamestnávateľ na základe odporúčania pracovnej zdravotnej služby. Zamestnancovi musí byť na celý čas rekondičného pobytu zabezpečený programovo riadený zdravotný režim, ubytovanie a celodenné stravovanie.

Zamestnávateľ určí zamestnancovi spôsob dopravy, prípadne ďalšie podmienky rovnako ako pri pracovnej ceste. Zamestnanec má nárok aj na poskytnutie cestovných náhrad. Za škodu, ktorá vznikla zamestnancovi pri účasti na rekondičnom pobyte alebo v priamej súvislosti s ňou zodpovedá zamestnávateľ, ktorý jeho účasť na rekondičnom pobyte určil.

Prečítajte si predchádzajúce články:
Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z BOZP
Bezpečnostnotechnická služba
Pracovná zdravotná služba - 1. časť
Pracovná zdravotná služba - 2. časť