Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Ročné zúčtovanie dane za rok 2016 - Poukázanie 2 %, prípadne 3 % z dane

Ročné zúčtovanie dane za rok 2016 - Poukázanie 2 %, prípadne 3 % z dane

Ročné zúčtovanie dane za rok 2016 - Poukázanie 2 %, prípadne 3 % z dane

Viete aké podmienky musíte spĺňať, aby ste mohli darovať 2 %, prípadne 3 % z vašej dane? Poukázať 2 % (3 %) podielu zaplatenej dane môžete pri splnení nasledovných podmienok.

Ak podávate daňové priznanie

  • Do lehoty na podanie daňového priznania nesmiete mať nedoplatok na dani z príjmov.
  • Daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré podávate vyhlásenie, musíte zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania.
  • Nemôžete mať podaný odklad na podanie daňového priznania, ani povolenie platenia dane v splátkach.

Ak suma dane na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia alebo rovnajúca sa 5 eur, ktorú nie ste povinný uhradiť, táto suma sa nepovažuje za daňový nedoplatok.

Ak ste zamestnanec a firma vám vykonáva ročné zúčtovanie dane

  • Zamestnanec sa preukáže potvrdením od zamestnávateľa, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, mu bola zrazená.
  • Ak vznikol nedoplatok na dani za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, musí byť uhradený, najneskôr do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia. Takéto potvrdenie Vám na žiadosť vystaví zamestnávateľ a je prílohou vyhlásenia.
  • Zamestnanec, ktorý sa rozhodne prostredníctvom správcu dane poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane, je povinný uhradiť aj taký daňový nedoplatok, ktorého suma sa rovná alebo je nižšia ako 5 eur.
  • Ak ste vo vyhlásení určili len jedného prijímateľa podielu zaplatenej dane, podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá, pričom za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus.

Ak ste splnili podmienky, viete ako poukázať % z dane, v prípade, ak vám zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane alebo v prípade, keď si vlastnoručne vypĺňate daňové priznanie?

Ročné zúčtovanie dane

Ak vám zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo zamestnania, vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3%) zaplatenej dane uskutočníte na osobitnom tlačive do 30. apríla. Odporúčané tlačivo vydáva Ministerstvo Financií SR.

K vyplnenému vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane je nutné predložiť aj potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane.

Ak chcete poukázať 3 % zaplatenej dane, potom je potrebné splniť podmienky o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a následne predložiť aj písomné potvrdenie o takejto vykonávanej činnosti.

Daňové priznanie

Ak podávate daňové priznanie, potom uskutočníte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v príslušnej časti daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania.

Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, nepredkladáte žiadne doklady k daňovému priznaniu.

Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, predkladáte písomné potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve.

Novela zákona o dani z príjmov zaviedla od 1. januára 2016 aj novinky v použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Pri právnických osobách ide o zmenu vo výške percentuálneho podielu zaplatenej dane v prípade neposkytnutia finančných prostriedkov ako dar. Daňové subjekty, ktoré nedarujú finančné prostriedky v zákonom stanovenej výške, nemôžu poukázať žiadateľom celú sumu zaplatenej dane do výšky 2 %. Novela zavádza aj možnosť oznámiť prijímateľovi údaje o daňovníkovi, ktorý mu sumu 2% poukázal.

Od 01.01.2016 daňovník, ktorý je právnickou osobou, v prípade, ak neposkytol finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1 % zaplatenej dane. Zmena poukazovaného % podielu zaplatenej dane právnickou osobou sa použije po prvýkrát pri poukázaní podielu zaplatenej dane po 31.12.2015.

V prípade splnenia podmienky poskytnutia finančných prostriedkov ako dar najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane je oprávnený vyhlásiť, že sa má poukázať podiel do výšky 2 % zaplatenej dane.

Zdroj: Finančná správa