Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Ročné zúčtovanie dane za rok 2016 - Povinnosti a termíny

Ročné zúčtovanie dane za rok 2016 - Povinnosti a termíny

Ročné zúčtovanie dane za rok 2016 - Povinnosti a termíny

Podľa § 38 ods. 1 Zákona o dani z príjmov (ďalej len ZDP) je daňovník povinný podať daňové priznanie, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2016 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy v roku 2016 presiahli sumu 1 901,67 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.

Výnimka z podania daňového priznania

Ak daňovník dosiahol v príslušnom zdaňovacom období iba príjmy zo závislej činnosti na území SR podľa § 5 ZDP a požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, nie je povinný podať daňové priznanie.

Povinnosti a termíny

Termín § zákona Zamestnávateľ Zamestnanec
Do 5. (6.) februára § 39 ods. 5 písm. b) Požiadať zamestnávateľa o vyhotovenie Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby, ktoré chce predložiť so Žiadosťou o ročné zúčtovanie inému zamestnávateľovi.
Do 10. februára § 39 ods. 5 písm. b) Doručiť Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zamestnancovi, ktorý o to požiadal do 5. februára, lebo Žiadosť o ročné zúčtovanie podal u iného zamestnávateľa.
Do 15. februára § 38 ods. 1
§ 36 ods. 4
Doručiť Žiadosť o ročné zúčtovanie spolu s príslušnými dokladmi (potvrdenie od iných zamestnávateľov, potvrdenie o príjme manželky, doklad o výške dôchodku a i.).
Do 10. marca §§ 39 ods. 5 písm. a) Doručiť Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zamestnancom, ktorým zamestnávateľ nevykonáva ročné zúčtovanie dane.
Do 31. marca §§ 38 ods. 6 Vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň za predchádzajúci rok (na tlačive Ročné zúčtovanie preddavkov na daň môže byť dátum najneskôr 31.3.2017).
Do 30. apríla § 39 ods. 6
§ 38 ods. 7
§ 39 ods. 7
§ 39 ods. 7
§ 50 ods. 1 písm. a)
Doručiť doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní (tlačivo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň).
Odviesť nedoplatok na dani aj v sume nižšej ako 5 € za zamestnanca, ktorý chce poukázať 2 resp. 3 % dane.
Vydať zamestnancom, ktorí o to požiadali, Potvrdenie o zaplatení dane pre účely poukázania sumy 2 resp. 3 % zaplatenej dane.
Požiadať zamestnávateľa o Potvrdenie o zaplatení dane ak sa zamestnanec rozhodol poukázať 2 resp. 3 % dane.
Doručiť miestne príslušnému správcovi dane Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 alebo 3 % zaplatenej dane (ak táto suma nie je nižšia ako 3 €) spolu s Potvrdením o zaplatení dane.
Najneskôr pri vyúčtovaní aprílovej výplaty § 38 ods. 6 Zohľadniť zamestnancom najneskôr vo výplate za apríl 2014 preplatok z ročného zúčtovania resp. nevyplatený daňový bonus a zamestnaneckú prémiu.
Do konca roka § 38 ods. 7 Zrážať zo zdaniteľnej mzdy daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania vyšší ako 5 €.
V najbližšom termíne odvodu preddavkov na daň § 38 ods. 7 Zúčtovať nedoplatok alebo časť nedoplatku z ročného zúčtovania v najbližšom výplatnom termíne a odviesť najneskôr do 5 dní.
Do 10 dní od doručenia žiadosti zamestnanca § 39 ods. 6 Vydať doklad Ročné zúčtovanie preddavkov na daň s doplnenými údajmi o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo o vysporiadaní daňového bonusu. Ak zamestnávateľ už zamestnancovi vykonal ročné zúčtovanie dane a zamestnanec dodatočne zistil, že musí podať daňové priznanie, musí požiadať zamestnávateľa o vydanie dokladu Potvrdenie o zdaniteľnej mzde a Ročné zúčtovanie preddavkov na daň s doplnenými údajmi.
Do 30 dní od vzniku skutočnosti § 40 ods. 5 Oznámiť miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu zamestnanca skutočnosť, že nemôže zamestnancovi zraziť nedoplatok na dani z dôvodu, že mu už nevypláca mzdu a zaslať všetky potrebné doklady, aby správca mohol nedoplatok od zamestnanca vybrať.