Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2018

Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2018

Ročné zúčtovanie preddavkov poistného na zdravotné poistenie vykonajú za svojich poistencov a platiteľov poistného zdravotné poisťovne. Princíp ročného zúčtovania zdravotného poistenia spočíva v tom, že sa porovnajú zaplatené preddavky, uhradené platiteľom zdravotného poistenia počas roka, a výška poistného vypočítaná príslušnou sadzbou poistného z celkového vymeriavacieho základu dosiahnutého za celý rok. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia upravuje Zákon č. 580/2004 o zdravotnom poistení a Vyhláška MZ SR č. 159/2018 o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného.

Oznamovacie povinnosti

Poistenec je povinný preukázať príslušnej zdravotnej poisťovni obdobie poistenia v cudzine najneskôr do 31. marca 2019 potvrdením o zdravotnom poistení v cudzine.

Do 31. mája 2019 sú poistenci, ktorí mali príjem z vyplatených podielov na zisku (dividendy), povinní predložiť vyplnené tlačivo Oznámenie o príjmoch za rok 2018. Uvedené sa týka vyplatených dividend za účtovné obdobie rokov 2011 a 2012 bez ohľadu na to, kto ich vyplatil, a dividend za účtovné obdobie rokov 2013, 2014, 2015 a 2016 vyplatených právnickou osobou, ktorá dividendy vypláca a nemá sídlo na území Slovenskej republiky. Tlačivo je zverejnené napríklad na stránke Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Termíny ročného zúčtovania

Zdravotná poisťovňa je povinná do 30. septembra 2019 vykonať ročné zúčtovanie poistného. Ak má platiteľ poistného predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, ročné zúčtovanie poistného zdravotná poisťovňa vykoná najneskôr do 31. októbra 2019.

Informáciu o ročnom zúčtovaní zdravotná poisťovňa oznámi výkazom nedoplatkov (ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok), alebo oznámením o výsledku ročného zúčtovania (ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok). Platiteľ poistného môže do 15 dní odo dňa doručenia výsledku ročného zúčtovania podať námietky proti výkazu nedoplatkov, alebo nesúhlasné stanovisko k oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania. Platiteľ poistného je povinný do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov uhradiť nedoplatok z ročného zúčtovania. Zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok z ročného zúčtovania platiteľovi poistného, jeho právnemu nástupcovi alebo poistencovi najneskôr do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska k oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania alebo doručenia nového oznámenia o výsledku ročného zúčtovania. Do 31. decembra 2019 je zdravotná poisťovňa povinná oznámiť výsledok ročného zúčtovania poistencom a platiteľom poistného, u ktorých tento výsledok nedosiahol najmenej 5 eur (týka sa preplatku, ako aj nedoplatku).

Zmeny v ročnom zúčtovaní za rok 2018

Od 1. januára 2018 sa prestala uplatňovať odpočítateľná položka na vymeriavací základ zamestnávateľa. Neuplatňovala sa pri výpočte preddavkov zamestnávateľa, a nebude sa uplatňovať ani v ročnom zúčtovaní za rok 2018. Odpočítateľná položka sa naďalej uplatňuje na vymeriavací základ zamestnanca, a bude zohľadnená aj vo výpočte ročného zúčtovania za rok 2018.

Ak boli zamestnancovi vyplatené odmeny pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, alebo vianočných sviatkov podľa Zákonníka práce (tzv. 13. a 14. plat) viacerými zamestnávateľmi v úhrnnej sume vyššej ako 500 eur, v ročnom zúčtovaní poistného sa vymeriavací základ zamestnanca u každého z týchto zamestnávateľov pomerne zvýši v závislosti od výšky vyplateného peňažného plnenia.

Ročné zúčtovanie sa vykoná aj za zamestnancov, ktorí sa považovali za platiteľov poistného podľa § 11 ods. 2 z dôvodu účasti na štrajku.

Spracovala: Ing. Martina Lapšová, metodik PaM, HOUR, spol. s r.o.