Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2015 - 1. časť

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2015 - 1. časť

Čo je ročné zúčtovanie

RZ je legislatívne upravené v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon") a vo vyhláške MZ SR č. 116/2014 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení neskorších predpisov (ďalej len "vyhláška"), ktorá upravuje spôsob spracovania a výpočtu ročného zúčtovania zdravotnou poisťovňou.

Oznamovacie povinnosti RZ

Poistenci a platitelia poistného sú povinní plniť si svoje oznamovacie povinnosti v zmysle §23 - §24 zákona.

Ak zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba alebo samoplatiteľ nepredloží príslušnej zdravotnej poisťovni do 31. 5. 2016 podklady pre správny výpočet preddavku na poistné, zdravotná poisťovňa mu predpíše vyšší preddavok. Ten vychádza z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov (v zmysle § 20 ods. 4 a 5 zákona) a teda je vo výške 115,36 € mesačne (minimálna výška preddavku u samoplatiteľa alebo samostatne zárobkovo činnej osoby v roku 2015 bola 57,68 €). Takto vyčíslené preddavky zdravotná poisťovňa zúčtuje v rámci RZ a vystaví na ne výkaz nedoplatkov, ktorý sa po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti stane exekučným titulom.

Poistenci, ktorí mali v roku 2015 príjmy z osobnej asistencie a ktorým vznikla povinnosť podať daňové priznanie, majú do 31.05. 2016 povinnosť oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni tieto príjmy.

Poistenci, ktorí mali v roku 2015 vyplatené dividendy za účtovné obdobie roku 2011, 2012 a dividendy za účtovné obdobie roku 2013, 2014 a 2015, ktoré boli vyplatené právnickou osobou so sídlom mimo územia SR, majú povinnosť oznámiť tieto príjmy taktiež do 31.05.2016.

Tlačivo vypĺňajú a odovzdávajú poistenci, ktorí mali v roku 2015 tieto príjmy:

  • a. príjmy podľa §10b ods. 1 písm. e) zákona - tzv. dividendy [príjmy podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov], pričom povinnosť oznámiť tieto príjmy sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 01.01.2011 do 31.12.2012
  • b. príjmy podľa §10b ods. 1 písm. e) zákona - tzv. dividendy [príjmy podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov] vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po 01.01.2013, ak boli vyplatené právnickou osobou, ktorá vypláca dividendy a nemá sídlo na území Slovenskej republiky,
  • c. príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta a vznikla im povinnosť podať daňové priznanie.

Pre správne oznámenie výsledkov ročného zúčtovania, ako aj pre správne vrátenie preplatkov z ročného zúčtovania je nevyhnutné, aby si poistenci a platitelia poistného plnili oznamovacie povinnosti. Vyhnú sa tak prípadným komplikáciám, že im zdravotná poisťovňa oznámi výsledok ročného zúčtovania na nesprávnu adresu, resp. zašle preplatok na nesprávne číslo účtu.

Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa