Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2015 - 2. časť

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2015 - 2. časť

Oznamovacie povinnosti voči ZP

Poistenci sú povinní oznamovať:

 • a. zmenu mena, priezviska, rodného čísla a zmenu trvalého pobytu,
 • b. zmenu alebo vznik platiteľa poistného,
 • c. skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia a vrátiť preukaz poistenca,
 • d. skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné podľa § 11 ods. 7 písm. g), j), k), l), r) a v) zákona
 • Ide o:

  • osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnená na základe rozhodnutia súdu, alebo v zariadení sociálnych služieb celoročne,
  • osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov,
  • osobu, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu alebo opatruje blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení,
  • manželku alebo manžela zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine, alebo zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí,
  • osobu, ktorá vykonáva pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo,
  • zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, z ktorého má právo na pravidelný mesačný príjem a spĺňa podmienky pre uplatnenie tzv. odvodovej úľavy.

  Poistenec je povinný oznámiť zdravotnej poisťovni vznik uvedených skutočností do ôsmich dní od vzniku skutočnosti, pričom ich preukazuje čestným vyhlásením.

 • e. skutočnosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného.

Nahlasovanie údajov

Platitelia – SZČO a zamestnávatelia sú povinní:

 • a. oznamovať zmenu svojho názvu, sídla, bydliska,
 • b. oznamovať zmenu identifikačného čísla,
 • c. oznamovať zmenu čísla bankového účtu,
 • d. vykazovať výšku preddavkov za zamestnancov,
 • e. prihlasovať a odhlasovať zamestnancov,
 • f. vypočítať preddavok na poistné, riadne a včas platiť a odvádzať preddavky na poistné a vykazovať poistné príslušnej zdravotnej poisťovni,
 • g. nahlasovať skutočnosti, ak sa samoplatiteľ resp. SZČO stal poistencom štátu.

Pre porovnanie sme pre vás pripravili dva príklady. V prvom príklade si poistenec nesplnil oznamovaciu povinnosť, v druhom príklade si poistenec oznamovaciu povinnosť splnil:

1. príklad

Poistenec Juraj bol zamestnaný od 1. januára do 30. júna 2015 a počas zamestnania mal kolísavý príjem. Splnil podmienku pre vykonanie ročného zúčtovania poistného za rok 2015. Nesplnil si ale oznamovaciu povinnosť a od 1. júla do 31. decembra 2015 si nenahlásil v zdravotnej poisťovni platiteľa poistného. Jurajovi sa tak za obdobie od 1. júla do 31. decembra 2015 určí preddavok v zmysle §20 ods. 4 a 5 zákona nasledovne:

14% z priemernej mesačnej mzdy za rok 2013 (824,00 €) = 115,36 € (preddavok na poistné/mesiac)

obdobie Výška preddavku na poistné, ak si nesplní oznamovaciu povinnosť a nenahlási si v danom období platiteľa poistného
07/2015 115,36
08/2015 115,36
09/2015 115,36
10/2015 115,36
11/2015 115,36
12/2015 115,36
spolu 692,16

2. príklad

Poistenec Dušan bol zamestnaný od 1. januára do 30. júna 2015 a počas zamestnania mal kolísavý príjem. Splnil podmienku pre vykonanie ročného zúčtovania poistného za rok 2015. Zároveň si splnil aj oznamovaciu povinnosť a od 1. júla do 31. decembra 2015 sa v zdravotnej poisťovni nahlásil ako samoplatiteľ, nakoľko nemal iného platiteľa poistného. Dušanovi bude za obdobie od 1. júla do 31. decembra 2015 určený minimálny preddavok:

14% z minimálneho základu (412,00 €) = 57,68 € (preddavok na poistné/mesiac)

obdobie Výška preddavku na poistné, ak si splní oznamovaciu povinnosť a nahlási si v danom období platiteľa poistného
07/2015 57,68
08/2015 57,68
09/2015 57,68
10/2015 57,68
11/2015 57,68
12/2015 57,68
spolu 346,08

Z uvedených príkladov vyplýva, že poistenec Juraj (príklad č. 1), ktorý si nesplnil oznamovaciu povinnosť v roku 2015 a splnil podmienku pre vykonanie ročného zúčtovania poistného za rok 2015, uhradí za obdobie, kedy si nesplnil oznamovaciu povinnosť celkovo o 346,08 € viac ako poistenec Dušan (príklad č.2), ktorý rovnako splnil podmienku pre vykonanie ročného zúčtovania a bol samoplatiteľom rovnaké obdobie (6 mesiacov), ale splnil si oznamovaciu povinnosť.

* priemernou mesačnou mzdou sa rozumie priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu, t. j. pre rok 2015 priemerná mesačná mzda z roku 2013.

Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prečítajte si prvú časť článku:
Ročné zúčtovanie poistného za rok 2015 - 1. časť