Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2015 - 4. časť

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2015 - 4. časť

Zmeny v ročnom zúčtovaní za rok 2015

Odpočítateľná položka

V ročnom zúčtovaní za rok 2015 zdravotná poisťovňa po prvýkrát použije aj výpočet nároku a výšky odpočítateľnej položky.

Odpočítateľná položka znižuje vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, z ktorého má právo na príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 zákona. To znamená, že v prípade, ak má zamestnanec nárok na odpočítateľnú položku, vymeriavací základ sa zníži o odpočítateľnú položku.

Ročné zúčtovanie z titulu odpočítateľnej položky zdravotná poisťovňa vykoná za zamestnanca

 • ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol nižší ako 6 840 Eur a aspoň v jednom mesiaci si neuplatnil odpočítateľnú položku
 • ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol vyšší ako 6 840 Eur a aspoň v jednom mesiaci si uplatnil odpočítateľnú položku
 • ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol nižší ako 6 840 Eur a zároveň bol zamestnancom u viacerých zamestnávateľov alebo bol zamestnancom u jedného zamestnávateľa, ale nebol zamestnaný u tohto zamestnávateľa počas celého roka.

Výška ročnej odpočítateľnej položky

 • odpočítateľná položka je najviac 4 560 Eur ročne,
 • ak zamestnanec nemal príjem pre uplatnenie odpočítateľnej položky počas celého kalendárneho roka, odpočítateľná položka sa pomerne znižuje podľa počtu dní, kedy zamestnanec nemal príjem pre uplatnenie odpočítateľnej položky [dni, kedy bol zamestnanec považovaný za osobu podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona sa neodpočítavajú, počas týchto dní sa naďalej považuje za zamestnanca],
 • v prípade, ak je príjem pre uplatnenie odpočítateľnej položky nižší ako 4 560 Eur alebo nižší ako odpočítateľná položka alikvotne znížená podľa počtu dní, kedy zamestnanec nemal príjem pre uplatnenie odpočítateľnej položky, odpočítateľná položka sa znižuje na výšku príjmu pre odpočítateľnú položku,
 • odpočítateľná položka sa znižuje o dvojnásobok časti vymeriavacieho základu podľa § 13 zákona, ktorá prevyšuje sumu 4 560 Eur,
 • v prípade, ak je vymeriavací základ podľa § 13 zákona 6 840 Eur a viac, odpočítateľná položka je 0 Eur.

Ročné zúčtovanie poistného nebude vykonané za zamestnanca, ktorý bol počas celého kalendárneho roka zamestnancom len u jedného zamestnávateľa a súčasne splnil tieto podmienky:

 • a. jeho príjem pre uplatnenie odpočítateľnej položky sa mesačne znižoval o odpočítateľnú položku
 • b. jeho príjem pre uplatnenie odpočítateľnej položky bol v každom kalendárnom mesiaci nižší ako 380 Eur alebo nebol nižší ako 380 Eur a súčasne nebol vyšší ako 570 Eur a
 • c. nemal iný príjem zo zárobkovej činnosti.

Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prečítajte si prechádzajúce články:
Ročné zúčtovanie poistného za rok 2015 - 1. časť
Ročné zúčtovanie poistného za rok 2015 - 2. časť
Ročné zúčtovanie poistného za rok 2015 - 3. časť