Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2015 - 5. časť

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2015 - 5. časť

Príjmy, ktoré vstupujú do vymeriavacieho základu pre výpočet ročného zúčtovania

 • a. príjmy zo závislej činnosti - príjmy zdaňované podľa § 5 ods.1 písm. a) až h), j) a k) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov okrem zákonom stanovených výnimiek.
 • b. príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti - príjmy zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov okrem príjmov z výkonu činnosti osobného asistenta.
 • c. kapitálové príjmy – príjmy zdaňované podľa § 7 zákona o dani z príjmov Patria sem napr.:
  • výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja

 • d. ostatné príjmy - príjmy zdaňované podľa §8 zákona o dani z príjmov.
 • Patria sem napr.:

  • príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí,
  • príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností, príjmy z predaja hnuteľných vecí,
  • príjmy z prevodu opcií, príjmy z prevodu cenných papierov atď.

 • e. príjmy z dividend - príjmy podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona o dani z príjmov.

Ako sa zúčtujú príjmy z dividend

V RZ za rok 2015 sa zúčtovávajú dividendy, ktoré boli vyplatené v roku 2015 zo zisku za účtovné obdobie roku 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015.

Dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 01.01.2011 do 31.12.2012

 • Vyplatené dividendy za tieto účtovné obdobia oznamuje zdravotnej poisťovni poistenec, a to do 31. mája 2016.
 • Do vymeriavacieho základu sa zahŕňa príjem, ktorý presiahne sumu minimálneho základu platného v čase vyplatenia príjmu (minimálnym základom je 50 % z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov). Pre rok 2015 je to suma 412,00 Eur.
 • Príklad: Poistenec mal v roku 2015 vyplatené podiely zo zisku za rok 2012 v celkovej sume 10 412,00 Eur. Do vymeriavacieho základu sa zahrnie len suma 10 000,00 Eur. Túto sumu (10 000,00 Eur) uvedie poistenec aj na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2015.

Dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 01.01.2013

Tu rozlišujeme, či ide o dividendy vyplatené platiteľom dividend alebo nie.

Dividendy vyplatené platiteľom dividend, t.j. právnickou osobou so sídlom na území SR

 • Preddavok na poistné vypočítava a odvádza za poistenca platiteľ dividend
 • Preddavok na poistné vykazuje platiteľ dividend do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené a do tohto dňa je preddavok zároveň aj splatný.
 • Vymeriavacím základom je suma vyplatených dividend.

Dividendy vyplácané právnickou osobou so sídlom mimo územia SR

 • Výšku vyplatených dividend oznamuje zdravotnej poisťovni poistenec do 31. mája 2016
 • Vymeriavacím základom je suma vyplatených dividend.
 • Príklad: Poistenec mal v roku 2015 vyplatené podiely zo zisku za rok 2014 od právnickej osoby so sídlom mimo územia SR v celkovej sume 5 000,00 Eur. Do vymeriavacieho základu sa zahrnie suma 5 000,00 Eur. Túto sumu (5 000,00 Eur) uvedie poistenec aj na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2015.

Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prečítajte si prechádzajúce články:
Ročné zúčtovanie poistného za rok 2015 - 1. časť
Ročné zúčtovanie poistného za rok 2015 - 2. časť
Ročné zúčtovanie poistného za rok 2015 - 3. časť
Ročné zúčtovanie poistného za rok 2015 - 4. časť