Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Rodičovská dovolenka

Rodičovská dovolenka je rodovo citlivý nástroj rodinnej politiky, ktorý umožňuje obidvom rodičom podieľať sa na starostlivosti o dieťa a na jeho výchove po ukončení materskej dovolenky. Môže prispieť k spravodlivejšiemu rozdeleniu neplatenej práce v domácnosti medzi rodičmi a k odstráneniu prípadných nerovností v miere ich participácie na trhu práce.

Kým prvé programy materskej dovolenky boli zavedené už koncom 19. storočia, rodičovská dovolenka má omnoho kratšiu históriu. Prvou európskou krajinou, ktorá zaviedla program podobný rodičovskej dovolenke, bolo Rakúsko. V roku 1957 poskytlo matkám možnosť využiť šesť mesiacov neplatenej dovolenky po ukončení materskej dovolenky. Obdobné legislatívne normy vstúpili do platnosti v 70. rokoch 20. storočia, kedy v roku 1974 zaviedlo Švédsko platenú rodičovskú dovolenku. Do konca 90. rokov sa rodičovská dovolenka stala súčasťou rodinnej politiky vo všetkých členských štátoch Európskej únie. V roku 1996 prijala Rada Európy smernicu o rodičovskej dovolenke, ktorá vytvorila právny rámec pre prijatie alebo úpravu zákonných noriem v jednotlivých členských štátoch. Táto smernica priznáva mužom a ženám individuálne právo na rodičovskú dovolenku na základe narodenia dieťaťa alebo jeho adopcie na dobu najmenej 3 mesiacov, ktoré možno využiť do 8. roku veku dieťaťa. Po ukončení rodičovskej dovolenky majú zamestnanci a zamestnankyne právo na návrat do rovnakého zamestnania, alebo, ak to nie je možné, do zamestnania zlučiteľného s pôvodnou pracovnou zmluvou.

V kompetenciách členských štátov zostalo definovanie podmienok prístupu k tomuto právu a podrobných pravidiel pre jeho uplatňovanie. Dĺžka rodičovskej dovolenky je v krajinách EÚ rôzna. Najdlhšiu, štvorročnú dovolenku majú rodičia v Českej republike. Trojročnú dovolenku majú rodičia vo Francúzsku, Španielsku, Estónsku a na Slovensku. V krajinách ako Belgicko, Írsko a Holandsko majú trvanie rodičovskej dovolenky len v trvaní 3 mesiacov.

Rodičovská dovolenka

V zákonoch niektorých krajín (Dánsko, Rakúsko, Taliansko) je zakomponované opatrenie nazvané aj „father quota“, ktorého cieľom je zvýšenie participácie otcov na rodičovskej dovolenke: z celkovej rodičovskej dovolenky je najčastejšie jeden mesiac vyhradený výlučne pre otcov. Ak sa nevyužije, rodičovská dovolenka sa o tento mesiac skráti. Aj toto opatrenie poukazuje na fakt, že napriek flexibilite, napr. možnosti striedania rodičov pri starostlivosti o dieťa, možnosti pružného pracovného času popri rodičovskej dovolenke, zostáva rodičovská dovolenka ešte stále v prevažnej miere záležitosťou žien.

Na Slovensku upravuje trvanie materskej a rodičovskej dovolenky Zákonník práce v § 166. V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí žene materská dovolenka v trvaní 34 týždňov. Osamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov. V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.

Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku. Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však najmenej na jeden mesiac.