Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

SDS a DDS ako nezdaniteľné časti základu dane

Príspevky zamestnanca na SDS a DDS ako nezdaniteľné časti základu dane

SDS a DDS ako nezdaniteľné časti základu dane

V ročnom zúčtovaní dane za rok 2014 si môže zamestnanec za splnenia zákonom stanovených podmienok uplatniť ako nezdaniteľnú časť základu dane svoje príspevky na starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie.

Nezdaniteľná časť základu dane, ktorou sú preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie

V súlade s § 11 ods. 8 Zákona o dani z príjmov (ďalej len ZDP“) účinným od 1.1.2013 je do 31.12.2016 nezdaniteľnou časťou základu dane (ďalej len „NČZD“) aj suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „SDS“), a to najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z tzv. aktívnych príjmov, pričom táto suma nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane.

Do sumy preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na SDS na účely uplatnenia NČZD daňovník započíta preukázateľne zaplatené príspevky v príslušnom zdaňovacom období, t. j. od 1. januára do 31. decembra, bez ohľadu na to, či sa k tomuto zdaňovaciemu obdobiu aj viažu.

Nárok na NČZD, ktorou sú preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na SDS, si môže daňovník uplatniť len po uplynutí zdaňovacieho obdobia, a to buď u zamestnávateľa prostredníctvom ročného zúčtovania, alebo osobne prostredníctvom podaného daňového priznania.

NČZD, ktorou sú preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na SDS, za podmienok ustanovených v § 11 ods. 8 ZDP si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, a to bez ohľadu na výšku dosiahnutých zdaniteľných príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky.

V súlade s § 37 ods. 1 písm. c) ZDP nárok na zníženie základu dane preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku na uplatnenie NČZD podľa § 11 ods. 8 ZDP vystaveného oprávneným subjektom. Takýmto dokladom je, napr. výpis z osobného účtu sporiteľa vystavený dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ak za zamestnanca neodvádza dobrovoľný príspevok na SDS zamestnávateľ. Ak za zamestnanca dobrovoľný príspevok na SDS odvádza zamestnávateľ, zamestnanec nemá povinnosť zamestnávateľovi preukazovať nárok na túto NČZD.

Nezdaniteľná časť základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

NČZD podľa ustanovenia § 11 ods. 10 ZDP sú aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (ďalej len „DDS“).

V súlade s § 11 ods. 11 ZDP je možné príspevky daňovníka na DDS podľa § 11 ods. 10 ZDP odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, v úhrne najviac do výšky 180 € za rok. Pri výpočte úhrnu príspevkov na DDS, platené zamestnávateľom a zamestnancom, ktorí sú účastníkmi tohto sporenia, sa použije postup podľa § 4 ods. 3 ZDP.

Podľa § 11 ods. 12 ZDP na uplatnenie tejto NČZD musia byť súčasne splnené nasledovné podmienky:

  • príspevky na DDS podľa § 11 ods. 10 ZDP zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu
  • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o DDS, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v § 11 ods. 12 písm. a) ZDP

NČZD, ktorou sú príspevky na DDS, si za podmienok ustanovených v § 11 ods. 10 ZDP môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 ZDP) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí (§ 11 ods. 7 ZDP).

V súlade s § 52z ZDP ustanovenia § 11 ods. 10 až 13 v znení účinnom od 1. 1. 2014 sa použijú po prvýkrát pri vykonaní ročného zúčtovania a pri podávaní hlásenia za zdaňovacie obdobie 2014 a pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2014.

Nárok na NČZD, ktorou sú príspevky na DDS si môže daňovník uplatniť len po uplynutí zdaňovacieho obdobia, a to buď u zamestnávateľa prostredníctvom ročného zúčtovania, alebo osobne prostredníctvom podaného daňového priznania.

Pri výpočte úhrnu príspevkov na DDS, platených zamestnávateľom za zamestnanca, ktorý je účastníkom tohto sporenia, sa použije postup podľa § 4 ods. 3 ZDP, t. j. príspevky na DDS uhradené zamestnávateľom za zamestnanca do 31.1. po skončení zdaňovacieho obdobia sú súčasťou úhrnu príspevkov na DDS za toto zdaňovacie obdobie. Zamestnanci, ktorí si príspevky na DDS platia sami, postup podľa § 4 ods. 3 ZDP neuplatnia.

V súlade s § 37 ods. 1 písm. c) ZDP nárok na zníženie základu dane preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku na uplatnenie NČZD podľa § 11 ods. 10 ZDP vystaveného oprávneným subjektom. Takýmto dokladom je, napr. výpis z osobného účtu sporiteľa vystavený doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.

Ak za zamestnanca príspevok na DDS odvádza zamestnávateľ a zamestnanec mu preukáže splnenie podmienok ustanovených v § 11 ods. 12 ZDP, potom zamestnanec nemá povinnosť zamestnávateľovi každoročne preukazovať nárok na túto NČZD.

Podrobnosti aj s príkladmi k nezdaniteľným častiam základu dane nájdete v Metodickom pokyne k uplatňovaniu nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zverejnenom na stránke Finančnej správy SR.