Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Skončila vám brigáda? Toto potvrdenie si vypýtajte od zamestnávateľa

Skončila vám brigáda? Toto potvrdenie si vypýtajte od zamestnávateľa

Skončila vám brigáda? Toto potvrdenie si vypýtajte od zamestnávateľa

Letné obdobie sa spája s brigádou študentov, ktorí sú zamestnaní na dohodu o brigádnickej práci študenta. Posielajú firmy brigádnikom zápočtový list a potvrdenie o príjme?

Potvrdenie o zamestnaní, tzv. zápočtový list, vydáva zamestnávateľ pri skončení pracovného pomeru a musí v ňom uviesť najmä :

  • a) dobu trvania pracovného pomeru,
  • b) druh vykonávaných prác,
  • c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,
  • d) údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších skutočnostiach rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných požitkov a pre výpočet podpory v nezamestnanosti,
  • e) údaj o záväzku o zotrvaní v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu, po vykonaní záverečnej skúšky alebo maturitnej skúšky, alebo po skončení štúdia, alebo prípravy na povolanie vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,
  • f) údaj o poskytnutí odchodného

Zákon výslovne stanovuje, že potvrdenie o zamestnaní musí zamestnávateľ vydať len pri skončení pracovného pomeru t.j. len zamestnancom vykonávajúcim prácu na základe pracovnej zmluvy. Dohoda o brigádnickej práci študentov je zaradená medzi dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, preto v prípade skončenia pracovnoprávneho vzťahu založeného niektorou z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zamestnávateľ nie je povinný vydať zápočtový list.

Potvrdenie o zúčtovaní mzdy a vykonaných zrážkach preddavkov na daň bude zamestnanec potrebovať v čase podania daňového priznania resp, vykonávania ročného zúčtovania za predchádzajúci kalendárny rok. V praxi niektorí zamestnávatelia vydávajú potvrdenia o mzde pri skončení pracovného pomeru alebo pracovnoprávneho vzťahu a niekedy ich doručujú až v čase pred vykonaním zúčtovania, lebo zamestnanci, a to aj dohodári, majú možnosť požiadať posledného zamestnávateľa o vykonanie zúčtovania. Ak zamestnávateľ nevydá potvrdenie o mzde a preddavkoch na daň automaticky pri skončení pracovnoprávneho vzťahu, určite si ho vyžiadajte.

Zdroj: karierainfo.zoznam.sk