Skúšobná doba

Každý zamestnávateľ by mal pri vytváraní pracovnej zmluvy, resp. nástupe nových zamestnancov do svojej spoločnosti myslieť aj na pojem skúšobná doba. Toto obdobie, ktoré slúži na to, aby sa obe strany pracovného vzťahu mohli rozhodnúť, či daný pracovný pomer bude alebo nebude pokračovať, musí byť písomne zahrnuté do pracovnej zmluvy.

Skúšobnú dobu upravuje § 45 Zákonníka práce. Skúšobnú dobu možno dohodnúť v pracovnej zmluve na najviac tri mesiace a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, na najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať.

Skúšobná doba musí byť dohodnutá písomne, inak je neplatná.

Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu.

Predĺženie skúšobnej doby

Za každý deň, v ktorom zamestnanec počas dohodnutej skúšobnej doby neodpracoval celú pracovnú zmenu pre prekážku v práci na strane zamestnanca, sa skúšobná doba predlžuje o jeden deň.

V praxi môže ísť napríklad o návštevu lekára, práceneschopnosť, materskú dovolenku, rodičovskú dovolenku, ošetrovanie chorého člena rodiny, svadbu alebo pohreb.

Zamestnancovi nemožno predlžovať skúšobnú dobu o čas, ktorý nepracoval z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnávateľa.

Má zamestnanec nárok na dovolenku počas skúšobnej doby?

Obdobie skúšobnej doby nijakým spôsobom nezasahuje do podmienok pre nárok na dovolenku. To znamená, že podľa počtu odpracovaných dní vzniká zamestnancovi v skúšobnej dobe buď nárok na dovolenku za odpracované dni (za každých 21 odpracovaných dní 1/12 ročnej výmery dovolenky) alebo po odpracovaní 60 dní počas skúšobnej doby nárok na pomernú časť ročnej výmery dovolenky (§ 101 a § 102 Zákonníka práce).

Z uvedeného teda vyplýva, že zamestnancovi môže vzniknúť nárok na dovolenku aj počas skúšobnej doby a po dohode so zamestnávateľom má právo si ju čerpať aj v skúšobnej dobe.

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Počas skúšobnej doby môže pracovný pomer ukončiť písomne ktorákoľvek strana z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu (§ 72 Zákonníka práce). Výnimku tvoria tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace matky. V tomto prípade môže zamestnávateľ pracovný pomer skončiť v skúšobnej dobe len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom alebo materstvom zamestnankyne, pričom toto skončenie v skúšobnej dobe musí zamestnávateľ náležite písomne odôvodniť, inak je ukončenie pracovného pomeru neplatné. Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Spôsob zadávania skúšobnej doby v systéme Humanet

Údaje o skúšobnej dobe zamestnanca je možné zadávať na záložke Rola/ Identifikácia/ Základné údaje.

Pri pridávaní novej evidencie typu Rola sa zadaním trvania skúšobnej doby v mesiacoch do políčka Skúšobná doba automaticky vyplní políčko Ukončenie skúšobnej doby.

Užívateľ, ktorý chce, aby systém automaticky aktualizoval dátum v políčku Ukončenie skúšobnej doby z dôvodu, že zamestnanec neodpracoval pre prekážku v práci na jeho strane celú pracovnú zmenu, môže na to využiť nástroj – spracovateľa plánovanej úlohy Aktualizácia dátumu ukončenia skúšobnej doby. Viac informácií nájdete v sprievodnom liste k updatu 12.02, ktorý nájdete vo voľbe Dokumentácia na PANELI PODPORY v časti POMOCNÍK.