Štátne sviatky v roku 2014

Zákonník práce v § 94 za dni pracovného pokoja považuje sviatky a dni nepretržitého odpočinku. Podľa tohto paragrafu prácu v dňoch pracovného pokoja možno nariadiť len výnimočne, a to po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.

Sviatky určuje Zákon č. 241/1993 o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Podľa tohto zákona štátnymi sviatkami sú:

 • 1. január - Deň vzniku Slovenskej republiky
 • 5. júl - sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda
 • 29. august - výročie Slovenského národného povstania
 • 1. september - Deň Ústavy Slovenskej republiky
 • 17. november Deň boja za slobodu a demokraciu

Štátne sviatky sú dni pracovného pokoja pre účely Zákonníka práce. Ďalšími dňami pracovného pokoja sú okrem nedieľ tieto sviatky:

 • 6. január - Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov)
 • Veľký piatok
 • Veľkonočný pondelok
 • 1. máj - Sviatok práce
 • 8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom
 • 15. september- Sedembolestná Panna Mária
 • 1. november - sviatok Všetkých svätých
 • 24. december - Štedrý deň
 • 25. december - prvý sviatok vianočný
 • 26. december - druhý sviatok vianočný

V roku 2014 pripadne na pracovný deň spolu 13 sviatkov z 15 možných a to: 1.1.2014, 6.1.2014, 18.4.2014, 21.4.2014, 1.5.2014, 8.5.2014, 29.8.2014, 1.9.2014, 15.9.2014, 17.11.2014, 24.12.2014, 25.12.2014, 26.12.2014.

Práca vo sviatok

Vo sviatok možno zamestnancovi nariadiť len práce, ktoré možno nariadiť v dňoch nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni, práce v nepretržitej prevádzke a práce potrebné pri strážení objektov zamestnávateľa. Medzi práce, ktoré možno nariadiť v dňoch nepretržitého odpočinku patria (§ 94 Zákonníka práce):

 • naliehavé opravárske práce
 • nakladacie a vykladacie práce
 • inventúrne a uzávierkové práce
 • práce vykonávané v nepretržitej prevádzke za zamestnanca, ktorý sa nedostavil na zmenu
 • práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach
 • práce nevyhnutné so zreteľom na uspokojovanie životných, zdravotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva
 • kŕmenie a ošetrovanie hospodárskych zvierat
 • naliehavé práce v poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe pri zakladaní, ošetrovaní a zbere pestovaných plodín a pri spracovaní potravinárskych surovín

Zákaz práce vo sviatok

V dňoch 1. januára, vo Veľkonočnú nedeľu, 24. decembra po 12.00 hodine a 25. decembra nemožno zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác (ďalej len "maloobchodný predaj") s výnimkou maloobchodného predaja podľa prílohy č. 1a Zákonníka práce:

 • maloobchodný predaj na čerpacích staniciach s palivami a mazivami
 • maloobchodný predaj a výdaj liekov v lekárňach
 • maloobchodný predaj na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach
 • predaj cestovných lístkov
 • predaj suvenírov