Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Kontrolujte si doby dôchodkového poistenia priebežne

Dôchodkový účet

Každý poistenec by sa mal priebežne počas celého produktívneho obdobia zaujímať o svoje obdobia dôchodkového poistenia. K tomuto účelu mu slúžia:

  • Informácia o stave individuálneho účtu poistenca do 31.12.2003
  • Informácia o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca od 1.1.2004

O uvedené informácie môže poistenec požiadať ústredie Sociálnej poisťovne písomne – listom, e-mailom alebo osobne raz ročne. Môže však využiť aj službu - zriadenie elektronického prístupu k svojmu individuálnemu účtu. Obdobia, ktoré nie sú uvedené v Informáciách, sa v evidencii Sociálnej poisťovne nenachádzajú a mal by si ich poistenec zabezpečiť skôr, ako požiada o dôchodok.

Kompletné podklady urýchlia vybavenie dôchodku

Podľa zákona o sociálnom poistení je žiadateľ o dôchodok pri spisovaní žiadosti o dôchodok povinný predložiť všetky doklady, ktoré slúžia ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a jeho sumu. Tým, že dodá všetky potrebné údaje, urýchli vybavovanie svojho dôchodku.

Sociálna poisťovňa môže za poistenca zisťovať chýbajúce doby poistenia až v konaní o dôchodku, t. j. až po tom, ako poistenec požiada o dôchodok. Takéto zisťovanie má však vždy za následok predĺženie konania o dôchodku. Odporúčame preto, aby si každý poistenec, pokiaľ je to možné, zisťoval chýbajúce doby poistenia sám prostredníctvom zamestnávateľa, nástupníckej organizácie, prípadne archívu. So zistením adresy (nie však so získaním dokladov) nástupníckej organizácie alebo archívu, v ktorom sú uložené potrebné doklady, môže poistencovi pomôcť aj príslušná pobočka Sociálnej poisťovne.

Ktoré informácie chýbajú najčastejšie

Poistencom najčastejšie chýbajú doklady o štúdiu. Tie môže získať v príslušnej škole, ak škola zanikla, v archíve. Ďalej sú to potvrdenia o evidencii na úrade práce do 31.12. 2000 a potvrdenia o poberaní podpory v nezamestnanosti do 31.12.2003, tie získa na príslušnom úrade práce. Chýbajúce doby poistenia a vymeriavacie základy získa tak, že požiada zamestnávateľa, resp. nástupnícku organizáciu o vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia. Archív vyhotoví fotokópie mzdových listov.

Individuálne účty poistencov

Poistenci Sociálnej poisťovne si môžu skontrolovať svoj individuálny účet, v ktorom uvidia aktualizované informácie vrátane roka 2013. Takúto jednoduchú možnosť kontroly majú všetci, ktorí si zriadili elektronický prístup k svojmu individuálnemu účtu. Sociálna poisťovňa každý rok k 30. aprílu aktualizuje údaje z oblasti nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Poistenec sa tak dostane k svojim údajom o jednotlivých obdobiach poistenia, počte ich dní alebo vymeriavacích základoch na platenie jednotlivých druhov poistného. Zistí aj to, či bolo poistné naozaj odvedené – napr. zamestnávateľom za zamestnanca.

Táto služba vychádza v ústrety poistencom a zabezpečuje nielen ich informovanosť v oblasti sociálneho poistenia, ale im tiež umožňuje, aby predišli prípadným problémom pri uplatnení nároku na nemocenskú dávku, dôchodkovú dávku, dávku v nezamestnanosti alebo pri určení ich sumy. Postup pri zriadení prístupu k individuálnemu účtu poistenca je veľmi jednoduchý a vytvorenie prístupu je bezplatné. Pri návšteve pobočky SP poistenec predloží občiansky preukaz a požiada o elektronický prístup k svojmu individuálnemu účtu. Prevezme si tzv. Grid kartu, na základe ktorej získa pasívny prístup k informácii o zmenách stavu individuálneho účtu.