Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Stravné lístky dostáva 53 % zamestnancov

Priemerne 128 eur ročne. Toľko slovenské firmy minuli zo sociálneho fondu na jedného zamestnanca v roku 2013. Ukázali to štatistické údaje. Podniková sociálna politika je financovaná najmä zo sociálneho fondu, ktorý sa vytvára povinne z objemu vyplatených miezd, resp. platov, minimálne vo výške 0,6 %.

Využitie finančných prostriedkov závisí od zamestnávateľa a výberu konkrétnych foriem sociálnej politiky. Zo štatistík z roku 2013 vyplýva, že najväčšia časť finančných prostriedkov smeruje na stravovanie zamestnancov, konkrétne 45 %. V mnohých spoločnostiach je to jediný benefit, ktorý zo strany zamestnávateľa pocítia radoví zamestnanci.

Pokiaľ ide o stravovanie, 53 % zamestnancov dostáva od firmy stravné lístky, 26 % zamestnancov sa stravuje v zazmluvnenom stravovacom zariadení a len 18 % navštevuje vlastnú jedáleň.

Niektorí zamestnávatelia sú presvedčení, že zamestnancom nemusia poskytovať stravu, resp. ich alternatívu stravné lístky. Nie je to však pravda. Podľa ustanovení § 152 Zákonníka práce každému zamestnancovi, ktorý pracuje aspoň štyri hodiny, musí zamestnávateľ zabezpečiť jedlo alebo mu poskytnúť stravné lístky.

Podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Podľa § 152 ods. 4 Zákonníka práce pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

Pre rok 2014 stále platí Opatrenie MPSVaR SR č. 248/2012 o sumách stravného, podľa ktorého je suma stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín 4 eurá. Minimálna hodnota stravného lístka je tak v súčasnosti 3 eurá a zamestnávateľ z nich musí uhradiť 55 %, čo je 1,65 eura. V mesiaci, ktorý má 20 pracovných dní, si tak zamestnanec vďaka stravným lístkom polepší o 33 eur.

Stravné lístky prislúchajú len ľuďom, ktorí sú zamestnaní na pracovnú zmluvu. Stravné lístky síce môžu firmy poskytnúť dohodárom dobrovoľne, ale väčšina z nich to nerobí.

Stravné lístky