Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Stravovanie zamestnancov podľa Zákonníka práce

Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať stravovanie svojím zamestnancom v súlade so zásadami správnej výživy v blízkosti pôsobiska pracoviska.

Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v pracovnej zmene pracoval viac ako 4 hodiny a ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže poskytnúť ďalšie teplé jedlo.

Zamestnávateľ prispieva zamestnancovi v sume najmenej 55 % z ceny jedla, najviac však do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu (55 % x 4 € = 2,2 €).

Ak je stravovanie zabezpečované prostredníctvom stravovacej poukážky, jej hodnota musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitého predpisu (75 % x 4 € = 3 €).

Stravovanie zamestnancov poskytnutím 1 teplého hlavného jedla spolu s nápojom môže byť zabezpečené:

  • vo vlastnom stravovacom zariadení
  • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa
  • stravovaním poskytnutým prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má požadované oprávnenie

Zamestnancovi môže byť od zamestnávateľa poskytnutý finančný príspevok v sume najmenej 55 % ceny jedla, maximálne do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu z dôvodov, že:

  • zabezpečenie stravovania vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku
  • zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie zamestnancov poskytnutím 1 teplého hlavného jedla
  • zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia nemôže využiť poskytovaný spôsob stravovania
  • vykonáva domácku prácu alebo teleprácu a zamestnávateľ nezabezpečí stravovanie poskytnutím 1 teplého hlavného jedla, alebo to pre vykonávanie danej práce nie je možné