Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Termín na odovzdanie ročného daňového hlásenia za rok 2018 je do 30. apríla 2019

Termín na odovzdanie ročného daňového hlásenia za rok 2018 je do 30. apríla 2019

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je podľa § 39 ods. 9 písm. b) Zákona o dani z príjmov povinný predložiť správcovi dane hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom za rok 2018 v lehote do 30. apríla 2019 (§ 49 ods. 2 Zákona o dani z príjmov). Táto lehota platí pre podanie riadneho aj opravného hlásenia. Podľa § 16 ods. 1 Zákona o správe daní (daňový poriadok) totiž môže daňový subjekt podať opravné hlásenie pred uplynutím lehoty na podanie hlásenia.

Dodatočné hlásenie

Ak zamestnávateľ zistí po 30. apríli, že podané hlásenie je nesprávne alebo neúplné, alebo jeho oprava má za následok zmenu sumy daňového bonusu, daňového bonusu na zaplatené úroky alebo zamestnaneckej prémie, je podľa § 39 ods. 15 Zákona o dani z príjmov povinný podať dodatočné hlásenie v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom túto skutočnosť zistil.

Predmet hlásenia

Hlásenie sa podáva za všetkých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ za zdaňovacie obdobie vyplatil príjem zo závislej činnosti podľa § 5 Zákona o dani z príjmov v peňažnej aj v nepeňažnej forme. Do hlásenia sa zahrnú aj zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vyplatil príjmy zo závislej činnosti, plynúce na základe dohôd mimo pracovného pomeru a zamestnanci, ktorým z dôvodu výšky príjmu a nezdaniteľnej časti základu dane alebo výplaty daňového bonusu nevznikla povinnosť zaplatiť preddavok na daň, alebo daň. Podľa § 4 ods. 3 Zákona o dani z príjmov sa do hlásenia zahrnú všetky príjmy zo závislej činnosti vyplatené do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia.

Úvodná časť tlačiva obsahuje identifikačné údaje zamestnávateľa. Do dátumu vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň sa zapíše dátum vykonania ročného zúčtovania podľa § 38 Zákona o dani z príjmov. Ak sa ročné zúčtovanie vykonalo vo viacerých termínoch, t.j. nie pre všetkých zamestnancov naraz, uvedie sa posledný deň v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo.

Z celkového počtu zamestnancov sa v okienku pre časť IV. uvedie počet zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nevykonal ročné zúčtovanie a v okienku pre časť V. sa uvedie počet zamestnancov, ktorým vykonal ročné zúčtovanie za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva hlásenie.

Ak hlásenie za zamestnávateľa podáva dedič alebo zástupca alebo správca v konkurznom konaní (napr. § 49 ods. 4 a 5 zákona), vyplní sa tabuľka s identifikačnými a kontaktnými údajmi na 2. strane hlásenia. Ak dedičom alebo zástupcom alebo správcom v konkurznom konaní je právnická osoba, svoje identifikačné údaje (DIČ, názov a sídlo spoločnosti) doručí správcovi dane akýmkoľvek spôsobom, napr. na osobitnom liste.

V I. časti Vyúčtovanie dane sa uvádzajú súhrnné údaje z prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, ktoré zamestnávateľ podal správcovi dane za jednotlivé kalendárne mesiace roka 2018. Ak zamestnávateľ v priebehu roka 2018 podal správcovi dane opravný prehľad, do úhrnu v príslušných riadkoch hlásenia sa zahrnú údaje z tohto opravného prehľadu. Ak zamestnávateľ, ktorý podáva dodatočné hlásenie, zistí, že niektorý z prehľadov za toto zdaňovacie obdobie neobsahuje správne údaje, je povinný podať opravné prehľady v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom tieto skutočnosti zistil.

V II. časti Rozdiely z dodatočného hlásenia sa uvádza daňový preplatok alebo nedoplatok vyplývajúci z prípadného dodatočného hlásenia.

V III. časti Rekapitulácia (daňový bonus a zamestnanecká prémia) sa uvádzajú súhrnné údaje z riadkov A až F prehľadov, ktoré zamestnávateľ podal správcovi dane za jednotlivé kalendárne mesiace roka 2018. Všetky riadky uvedené v I. a III. časti sú súčtom zodpovedajúcich riadkov z prehľadov.

Vo IV. časti Údaje o zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ, ktorý hlásenia podáva, nevykonal ročné zúčtovanie sa uvádzajú údaje o zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ vyplácal príjmy zo závislej činnosti, ale za rok 2018 im nevykonal ročné zúčtovanie. V tejto časti sa neuvádzajú príjmy, z ktorých sa daň vybrala zrážkou podľa § 43 zákona (poistné na verejné zdravotné poistenie vrátené zdravotnou poisťovňou z ročného zúčtovania zdravotného poistenia priamo zamestnancovi).

V V. časti Údaje o zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ, ktorý hlásenia podáva, vykonal ročné zúčtovanie sa uvádzajú údaje o zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie za rok 2018.

V hlásení za rok 2018 oproti predchádzajúcemu roku pribudli v súvislosti so zavedením daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP na prvej strane tlačiva dva nové riadky – pre počet zamestnancov, ktorým bol vyplatený daňový bonus na zaplatené úroky a pre úhrnnú sumu tohto daňového bonusu, a v V. časti riadok 12 pre sumu daňového bonusu na zaplatené úroky za zamestnanca. V. časť hlásenia bola doplnená o riadok 8 pre sumu nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť s členením súm samostatne na daňovníka a samostatne na manželku a deti. Vypustili sa riadky s dobrovoľným príspevkom na SDS vo IV. a V. časti hlásenia, a z V. časti sa vypustil riadok s počtom mesiacov na vznik nároku na zamestnaneckú prémiu.

Správnosť a úplnosť údajov v hlásení sa potvrdí odtlačkom pečiatky zamestnávateľa a podpisom zamestnávateľa. Ak sa tlačivo hlásenia podáva elektronicky, odtlačok pečiatky zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, sa nevyžaduje.

Ak bolo hlásenie doručené osobne, potvrdenie o podaní hlásenia potvrdzuje správca dane. Ak bolo hlásenie podané poštou alebo elektronicky, správca dane potvrdenie o podaní hlásenia na tomto tlačive nepotvrdzuje.