Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Tvorba sociálneho fondu

Tvorba sociálneho fondu

Každý zamestnávateľ je povinný tvoriť sociálny fond, ak zamestnáva čo i len jedného zamestnanca na pracovný pomer. Ak ale zamestnávateľ zamestnáva zamestnancov len na základe dohody, povinnosť tvorby sociálneho fondu sa na neho nevzťahuje.

Sociálny fond podľa §3 zákona č. 152/1994 Z.z o sociálnom fonde tvorí zamestnávateľ z povinného prídelu, ďalšieho prídelu a ďalších zdrojov.

  • Povinný prídel - tvorí vo výške 0,6% až 1% zo základu, ktorým je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. (Za mzdu sa nepovažuje náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady...)

    Povinný minimálny prídel vo výške 0,6% vytvára zamestnávateľ povinne, bez rozdielu toho, či je tvorba a použitie sociálneho fondu dohodnutá v kolektívnej zmluve.

    Ak zamestnávateľ za predchádzajúci kalendárny rok dosiahol zisk a splnil si všetky daňové povinnosti k štátu, obci a vyššiemu územnému celku a odvodové povinnosti k zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni, môže tvoriť povinný prídel do fondu až do výšky 1%.

  • Ďalší prídel – a) vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve alebo vnútornom predpise, ak u zamestnávateľa nemôže pôsobiť odborová organizácia, najviac vo výške 0,5% zo základu, ktorým je súhrn hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom za kalendárny rok;

    b) vo výške sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancom, ktorí dochádzajú do práce verejnou dopravou a ich priemerný mesačný zárobok nedosahuje 50% priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok, ktorý predchádza dva roky kalendárnemu roku, za ktorý sa tvorí fond.

  • Ďalšie zdroje – príspevky poskytnuté zamestnávateľovi vo forme darov, dotácií a prídel zamestnávateľa z použiteľného zisku po zdanení.

Fond sa tvorí najneskôr v deň dohodnutý na výplatu mzdy alebo platu.

Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do piatich dní po dni dohodnutom na výplatu mzdy alebo platu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.