Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Upozornenie pre zamestnávateľov: Ak zamestnanec začne prácu vykonávať v sobotu, treba ho prihlásiť v sobotu

Upozornenie pre zamestnávateľov: Ak zamestnanec začne prácu vykonávať v sobotu, treba ho prihlásiť v sobotu

Upozornenie pre zamestnávateľov: Ak zamestnanec začne prácu vykonávať v sobotu, treba ho prihlásiť v sobotu

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že na povinnosť prihlásiť zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov Sociálnej poisťovne na jednotlivé druhy poistení najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca a odhlásiť ho najneskôr v deň nasledujúci po zániku poistení, sa neuplatňujú ustanovenia o počítaní lehôt. Uvedená lehota totiž nie je upravená počtom dní, ale je určená/ohraničená konkrétnym dňom. Ak teda pracovný pomer vznikol napr. v sobotu a zamestnanec začal aj prácu vykonávať v sobotu, je povinnosťou zamestnávateľa tohto zamestnanca prihlásiť formou sms, elektronicky alebo faxom najneskôr v sobotu pred začiatkom vykonávania práce a do troch dní túto skutočnosť potvrdiť zaslaním RLFO. To isté platí aj na odhlásenie zamestnanca. Ak zamestnanec prestane prácu vykonávať v sobotu, treba ho odhlásiť najneskôr v nedeľu.

Lehoty uvedené v § 231 ods. 1 písm. b) v 1. bode zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení prihlásiť a odhlásiť zamestnanca boli novelizované zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci. Novela prihlasovacej a odhlasovacej povinnosti zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne bola prijatá z dôvodu vykonávania kontroly nelegálnej práce inšpektorátmi práce prostredníctvom Sociálnej poisťovne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa