Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Uzatvorenie dohody s evidovaným nezamestnaným

Uzatvorenie dohody s evidovaným nezamestnaným

Od 1.5.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 81/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Novela upravila pravidlá možnosti výkonu zárobkovej činnosti uchádzačmi o zamestnanie evidovanými na úrade práce.

Od 1.5.2017 platí, že uchádzač o zamestnanie môže mať uzatvorenú len takú dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

  • trvanie dohôd nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku, limit 40 dní sa posudzuje za každý kalendárny rok samostatne,
  • mesačný príjem nepresiahne sumu životného minima, od 1.7.2017 je výška životného minima 199,48 €,
  • dohoda nesmie byť u zamestnávateľa, u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie bol v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu,
  • dohoda nesmie byť u zamestnávateľa, ktorý ho v posledných 6 mesiacoch pred uzatvorením dohody odmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom práce,
  • uchádzač o zamestnanie nemôže mať súbežne uzatvorených viac dohôd.

Prijatá novela nevyjadruje detailne výkon zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu. Ak má niekto príjem z prenájmu nehnuteľností nemôže byť po 1.8.2017 evidovaným na úrade práce. Môže byť evidovaný za podmienky, že prestane prenajímať byt. Rovnako tak výkonom inej zárobkovej činnosti je aj napr. príjem zástupcu vlastníkov bytov v bytovom dome vyplácaný Správcom bytového domu. Aj napriek tomu, že sa nejedná o vysoké odmeny, je výkon tejto práce dôvodom vyradenia z evidencie úradu práce. Úrady práce môžu príjmy evidovaných nezamestnaných získať z registra Sociálnej poisťovne.