Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Uzatvorenie dohody s matkou na rodičovskej dovolenke a s ďalšími poistencami štátu

Uzatvorenie dohody s matkou na rodičovskej dovolenke a s ďalšími poistencami štátu

Uzatvorenie dohody s matkou na rodičovskej dovolenke a s ďalšími poistencami štátu

Zamestnávateľ môže uzatvoriť dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru aj s matkami starajúcimi sa o maloleté deti a s inými osobami, ktoré sa považujú za poistencov štátu na účely sociálneho poistenia. Pokiaľ tieto osoby pracujú na dohodu, stávajú sa dôchodkovo poistení ako zamestnanci.

Toto dôchodkové poistenie znamená, že už nespĺňajú podmienku na to, aby boli poistencami štátu a preto sú do 8 dní, odo dňa uzatvorenia dohody povinný podať odhlášku z dôchodkového poistenia ktoré za nich platil štát. Odhlášku podávajú osobne v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu, podanie odhlášky nemôže za nich urobiť zamestnávateľ, s ktorým uzatvorili dohodu.

Poistencom štátu na účely sociálneho poistenia môže byť len tá fyzická osoba, ktorá nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec (t.j. aj ako dohodár).

Štát je totiž v roku 2017 platiteľom poisteného na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistenie do rezervného fondu solidarity za nasledovné fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky:

  • za zamestnanca a povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu v období, v ktorom sa im poskytuje materské, z vymeriavacieho základu 529,80 eur mesačne (60% zo všeobecného vymeriavacieho základu spred dvoch rokov),
  • za fyzickú osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku, ak nie je dôchodkovo poistená, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti, z vymeriavacieho základu 529,80 eur mesačne,
  • za fyzickú osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku najdlhšie do 18 rokov jeho veku, ak nie je dôchodkovo poistená, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti, z vymeriavacieho základu 529,80 eur mesačne,
  • za fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, ak nie je dôchodkovo poistená, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tohto opatrovania, z vymeriavacieho základu 441,50 eur mesačne,
  • za fyzickú osobu, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne v rozsahu najviac 12 rokov, ak nie je dôchodkovo poistená, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu osobnej asistencie, z vymeriavacieho základu 441,50 eur mesačne.