Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Vyhlásenie k dani pre rok 2019

31. január je termín, do ktorého podľa ustanovení § 36 ods. 6 Zákona o dani z príjmov musí zamestnanec u svojho zamestnávateľa podať písomné vyhlásenie, ak chce, aby mu zamestnávateľ uplatnil od januára nového roka v mzde:

  • nezdaniteľnú časť základu dane, v roku 2019 so sumou 328,11 eur mesačne,
  • daňový bonus, v roku 2019 so sumou 22,17 eura mesačne.

 

Vyhlásenie môže zamestnanec podpísať len u jedného zamestnávateľa, pretože nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus si môže uplatniť v jednom mesiaci len u jedného zamestnávateľa. Vyhlásenie môže daňovník podpísať pri poberaní akéhokoľvek druhu príjmu zo závislej činnosti, t.j. aj pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, mandátnych a príkazných zmluvách, ak pri výkone práce je daňovník povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa zdaniteľného príjmu, príjmy za prácu žiakov a študentov, ak sa tieto považujú za zdaniteľný príjem a ďalšie podľa § 5 ods. 1 Zákona o dani z príjmov.

Novo nastúpený zamestnanec podpisuje vyhlásenie k dani do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania (§ 36 ods. 6). Pri zmene podmienok rozhodujúcich na priznanie daňového bonusu je zamestnanec povinný oznámiť tieto skutočnosti písomne, napríklad zmenou vo vyhlásení, najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala (§ 36 ods. 7). Na predložené doklady zamestnávateľ prihliadne až od nasledujúceho mesiaca (§ 36 ods. 1). Len ak zamestnanec nastúpi do zamestnania, na predložené doklady zamestnávateľ prihliadne už v kalendárnom mesiaci nástupu do zamestnania (samozrejme ak si ich v tomto kalendárnom mesiaci neuplatnil u iného zamestnávateľa).

Za mesiace, v ktorých zamestnanec nepodpísal včas vyhlásenie, si nezdaniteľnú časť základu dane, prípadne daňový bonus môže zamestnanec uplatniť až dodatočne po skončení roka, a to buď v ročnom zúčtovaní dane, alebo pri podaní daňového priznania.

Doklady k vyhláseniu

Na uplatnenie základnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka netreba predkladať žiadne doklady. Stačí v časti II. ÚDAJE NA UPLATNENIE NEZDANITEĽNEJ ČASTI ZÁKLADU DANE NA DAŇOVNÍKA označiť uplatňovanie a podpísať vyhlásenie.

Zamestnanec, ktorý je k 1. januáru roka, za ktorý podpisuje vyhlásenie, poberateľom dôchodku, si nemôže uplatňovať nezdaniteľnú časť pri výpočte preddavkovej dane. Túto si bude môcť uplatniť až po skončení zdaňovacieho obdobia, a to len z rozdielu ročnej sumy nezdaniteľnej časti základu dane a sumy vyplateného dôchodku. Toto obmedzenie sa týka poberateľov podľa § 11 ods. 6 Zákona o dani z príjmov:

  • starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu,
  • výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia.

 

Na uplatnenie daňového bonusu sa okrem vyplnenia údajov v časti III. ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU a podpísania vyhlásenia musia predložiť aj doklady podľa § 37 ods. 2:

  • rodný list dieťaťa alebo iný doklad o oprávnenosti nároku,
  • u dieťaťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku, každoročne potvrdenie o štúdiu alebo potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa,
  • u dieťaťa, ktoré sa nemôže sústavne pripravovať na budúce povolanie pre chorobu alebo úraz, potvrdenie príslušného úradu o tejto skutočnosti, alebo potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

 

Podľa § 37 ods. 6 Zákona o dani z príjmov je zamestnávateľ oprávnený aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať osobné údaje kopírovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.

Vzor vyhlásenia určuje každoročne finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. Pre rok 2019 bola zverejnená informácia o tom, že pre rok 2019 sa použije vzor tlačiva z roku 2018.

Vyhlásenie a systém Humanet

V systéme Humanet sa tlačivo sa nachádza vo voľbe Personálne údaje/ Formulárové zostavy ako formulárová zostava s názvom Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb.

Aby sa pri prepočte mzdy uplatnila vo výpočte dane nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, musí byť na záložke Rola/ Dane/ Daň – rôzne zadaná platná položka základná nezdaniteľná časť.

Pre uplatnenie daňového bonusu vo výpočte daňovej povinnosti zamestnanca musí byť na záložke Osobné/ Identifikácia/ Rodinné vzťahy zadaný vzťah dieťa s údajmi pre potvrdenie o zdaniteľnom príjme – priezviskom, menom a rodným číslom,

a zároveň na záložke Rola/ Dane/ Bonusy obdobie uplatňovania daňového bonusu pri výpočte mzdy.

Spracovala: Ing. Martina Lapšová, metodik PaM, HOUR, spol. s r.o.