Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa na platenie sociálneho poistenia

Vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa na platenie sociálneho poistenia

Vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť, je príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti. Zárobková činnosť zamestnanca je činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti (z. č. 461/2003 – Zákon o sociálnom poistení, §3, §138 od. 1.).

Čo vstupuje do vymeriavacieho základu na platenie sociálneho poistenia

Do vymeriavacieho základu zamestnanca vstupuje:

 • príjem zo závislej činnosti podľa §5 ods. 1 písm. a) až h) a ods. 2 a 3 Zákona o dani z príjmu (z. č. 461/2003 – Zákon o sociálnom poistení, §3 ods. 1):
  • príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, ako aj príjmy za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania;
  • príjmy za prácu likvidátorov, prokuristov, nútených správcov, členov družstiev, spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným a komanditistov komanditných spoločností, a to aj keď nie sú povinní pri výkone práce pre družstvo alebo pre spoločnosť dodržiavať príkazy inej osoby;
  • platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov Slovenskej republiky, verejného ochrancu práv, poslancov Európskeho parlamentu, ktorí boli zvolení na území Slovenskej republiky, prokurátorov Slovenskej republiky a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky ustanovené osobitnými predpismi;
  • odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev, ak nejde o príjmy podľa písmena a) alebo písmena b), alebo odmeny za výkon funkcie, ak nejde o príjmy uvedené v písmenách a), b) a g);
  • odmeny obvinených vo väzbe a odmeny odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody poskytované podľa osobitného predpisu;
  • príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytované podľa osobitného predpisu;
  • obslužné;
  • pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru, alebo spočívajú v inej forme plnenia daňovníkovi s týmito príjmami od platiteľa týchto príjmov alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti. Takýmito príjmami sú aj príjmy, ktoré poberá osoba, na ktorú prešlo zo zamestnanca právo na tieto príjmy;
  • % ceny motorového vozidla zamestnávateľa, poskytnutého na používanie na služobné a súkromné účely vypočítané podľa §5 ods. 3 písm. a);
  • rozdiel medzi vyššou trhovou cenou zamestnaneckej akcie a cenou tejto akcie garantovanou zamestnaneckou opciou v deň skutočnej realizácie zamestnaneckej opcie, znížený o sumu zaplatenú zamestnancom za nákup zamestnaneckej opcie; zamestnaneckou opciou na účely tohto zákona je opcia nadobudnutá zamestnancom od zamestnávateľa alebo od obchodnej spoločnosti ekonomicky prepojenej s obchodnou spoločnosťou zamestnávateľa, ktorú nemožno scudziť; zamestnaneckou akciou na účely tohto zákona je akcia nadobudnutá zamestnancom od zamestnávateľa alebo od obchodnej spoločnosti ekonomicky prepojenej s obchodnou spoločnosťou zamestnávateľa;
  • cena alebo výhra prijatá zamestnancom, ktorý sa zúčastnil súťaže vyhlásenej svojím zamestnávateľom; za príjem zamestnanca sa považuje aj takáto cena alebo výhra prijatá manželom (manželkou) zamestnanca a deťmi zamestnanca, ktoré sa na účely tohto zákona považujú u tohto zamestnanca za vyživované (§33), ak sa takejto súťaže zúčastnili, pričom táto cena alebo výhra sa u týchto výhercov posudzuje samostatne;
  • podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva (z. č. 461/2003 – Zákon o sociálnom poistení, §138 ods. 1)
  • príjem nepodliehajúci dani z príjmov z dôvodu zamedzenia dvojitého zdanenia (z. č. 461/2003 – Zákon o sociálnom poistení, §3 ods. 2 a 3).

Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavací základ jeho zamestnanca (z. č. 461/2003 – Zákon o sociálnom poistení, §138 ods. 8).

Ak poistenec vykonáva viacero činností zamestnanca, poradie povinnosti platiť poistné pre zamestnanca sa určuje výškou jeho vymeriavacieho základu, pričom sa postupuje od vymeriavacieho základu najvyššieho k vymeriavaciemu základu najnižšiemu. Ak je výška vymeriavacích základov zamestnanca rovnaká, prednostná povinnosť platiť poistné pre zamestnanca sa viaže na vymeriavací základ dosiahnutý u toho zamestnávateľa, u ktorého poistenie zamestnanca vzniklo skôr. (z. č. 461/2003 – Zákon o sociálnom poistení, §138 ods. 11).

Ak nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti zamestnanca trvalo len časť kalendárneho mesiaca alebo v kalendárnom mesiaci sú obdobia vylúčenej povinnosti platiť poistné, vymeriavací základ sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa platí poistné. Vymeriavací základ pripadajúci na jeden deň sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol. (z. č. 461/2003 – Zákon o sociálnom poistení, §138 ods. 12).

Do vymeriavacieho základu zamestnanca sa započítava aj príjem vyplatený zamestnancovi po skončení právneho vzťahu. V tomto prípade nie je potrebné zamestnanca znova prihlasovať do Sociálnej poisťovne, pretože vyplatený príjem sa vykazuje vo Výkaze poistného a príspevkov na posledné obdobie poistenia (z. č. 461/2003 – Zákon o sociálnom poistení, §139b, ods. 1 a 3).

Čo nevstupuje do vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie

Do vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie nevstupujú (z. č. 461/2003 – Zákon o sociálnom poistení, §3 ods. 1 písm. a) a §138 ods. 1):

 • nepeňažný príjem z predchádzajúceho právneho vzťahu poskytnutý z prostriedkov sociálneho fondu;
 • príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa zákona č. 595/2003 o dani z príjmov;
 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca.

Príjmom, ktorý nie je predmetom dane je napr. cestovná náhrada, nepeňažné plnenie vo výške hodnoty poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov, hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov a iné podľa §5 ods. 5 z. č. 595/2003 – Zákon o dani z príjmov.

Príjmom, ktorý je oslobodený od dane je napr. náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva, poistné zamestnávateľa, hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi, daňový bonus, zamestnanecká prémia a iné podľa §5 ods. 7 a §9 z. č. 595/2003 – Zákon o dani z príjmov.

Výpočet minimálneho vymeriavacieho základu

Minimálny vymeriavací základ zamestnanca bol s platnosťou od 1.1.2010 zrušený, t.j. odvody sa platia z toho, čo zamestnanec zarobí.

Výpočet maximálneho vymeriavacieho základu

Vymeriavací základ zamestnanca je v úhrne mesačne najviac (z. č. 461/2003 Zákon o sociálnom poistení, §138 ods. 6):

 • na platenie poistného na nemocenské poistenie - 5-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu;
 • na platenie poistného na dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti -
  5-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu.

Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, poistného na garančné poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity za každého jeho zamestnanca je mesačne najviac v kalendárnom roku 5-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu (z. č. 461/2003 Zákon o sociálnom poistení, §138 ods. 9).

To znamená, že ak má zamestnanec súbeh pracovných pomerov, pri výpočte vymeriavacieho základu zamestnanca sa príjmy spočítajú a z tohto súčtu sa určí suma maximálneho vymeriavacieho základu zamestnanca. U zamestnávateľa sa maximálny vymeriavací základ určí z príjmu každého pracovného pomeru zamestnanca samostatne.

Pri výpočte maximálneho vymeriavacieho základu sa vychádza zo všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné.

Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie nie je obmedzený najvyššou výškou (z. č. 461/2003 Zákon o sociálnom poistení, §138 ods. 10).

Všeobecný vymeriavací základ stanoví každoročne opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Pre rok 2012 bola suma všeobecného vymeriavacieho základu 9660 €.

Mesačný maximálny vymeriavací základ – 5-násobok 1/12 všeobecného vymeriavacieho základu

Výpočet mesačnej sumy maximálneho vymeriavacieho základu pre rok 2014

(9660:12) x 5 = 4025

Príklad krátenia maximálneho vymeriavacieho základu

Zamestnanec má priznanú mesačnú mzdu 5000 €. V mesiaci jún 2014 zamestnávateľ poskytol zamestnancovi na jeho žiadosť 2 dni neplateného voľna. Zamestnanec bol v mesiaci 4 pracovné dni práceneschopný. Zamestnávateľ mu vyplatil ročnú odmenu v sume 1000 €.

Z akého vymeriavacieho základu bude zamestnanec platiť odvod na sociálne poistenie?

Základná mesačná mzda zamestnanca 5000
Odmena ročná 1000
Fond hodín v mesiaci 168
Počet odpracovaných hodín 120
Počet dní neplateného voľna – prerušenie povinného poistenia 2
Počet dní nemoci – vylúčená doba na platenie poistenia 4
Mzda zamestnanca, € = 5000 : 168 x 120 = 3571,43
Príjem posudzovaný pre vymeriavací základ = 3571,43 + 1000 = 4571,43
Počet dní sociálneho poistenia = 30 – 2 – 4 = 24
Maximálny vym. základ pripadajúci na 1 deň poistenia (zaokr. 0,01 nadol) 4025 : 30 = 134,16
Maximálny vymeriavací základ pripadajúci na 25 dní poistenia 134,16 x 24 = 3219,84
Príjem posudzovaný pre vym. základ je vyšší ako maximálny vym. základ 4571,43 > 3219,84
Vymeriavací základ na platenie poistného na NP, SP, IP, PvN*) zamestnanca 3219,84
Vymeriavací základ na platenie poistného na NP, SP, IP, PvN, RFS, GP*) zamestnávateľa 3219,84
Vymeriavací základ na platenie poistného na ÚP*) zamestnávateľa 4571,43

*) NP=nemocenské poistenie
SP=starobné poistenie
IP=invalidné poistenie
PvN=poistenie v nezamestnanosti
RFS=rezervný fond solidarity
GP=garančné poistenie
ÚP=úrazové poistenie