Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Vymeriavací základ na zdravotné poistenie

Vymeriavací základ zamestnanca je jeho príjem dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorým je plnenie poskytnuté zamestnávateľom zamestnancovi (z. č. 580/2004 – Zákon zdravotnom poistení, § 13 ods. 1 resp. § 10b, ods. 1 písm. a), ods. 2 až 4).

Vymeriavací základ na zdravotné poistenie

Čo vstupuje do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie

Príjem zo závislej činnosti

Príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), j) a k) a ods. 2 a 3 Zákona o dani z príjmu.

 • príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, ako aj príjmy za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania
 • príjmy za prácu likvidátorov, prokuristov, nútených správcov, členov družstiev, spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným a komanditistov komanditných spoločností, a to aj keď nie sú povinní pri výkone práce pre družstvo alebo pre spoločnosť dodržiavať príkazy inej osoby
 • platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov Slovenskej republiky, verejného ochrancu práv, poslancov Európskeho parlamentu, ktorí boli zvolení na území Slovenskej republiky, prokurátorov Slovenskej republiky a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky ustanovené osobitnými predpismi
 • odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev, ak nejde o príjmy podľa písmena a) alebo písmena b), alebo odmeny za výkon funkcie, ak nejde o príjmy uvedené v písmenách a), b) a g)
 • odmeny obvinených vo väzbe a odmeny odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody poskytované podľa osobitného predpisu
 • príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytované podľa osobitného predpisu
 • príjmy plynúce v súvislosti s minulým, súčasným alebo budúcim výkonom závislej činnosti alebo funkcie bez ohľadu na to, či daňovník pre platiteľa príjmu skutočne vykonával, vykonáva alebo bude vykonávať túto závislú činnosť alebo funkciu
 • obslužné
 • odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára
 • nepeňažné plnenie poskytnuté od bývalého zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, poberateľovi predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku, poberateľovi výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku podľa osobitného predpisu alebo osobe, na ktorú prešlo právo na tieto plnenia
 • pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru, alebo spočívajú v inej forme plnenia daňovníkovi s týmito príjmami od platiteľa týchto príjmov alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti. Takýmito príjmami sú aj príjmy, ktoré poberá osoba, na ktorú prešlo zo zamestnanca právo na tieto príjmy
 • % ceny motorového vozidla zamestnávateľa, poskytnutého na používanie na služobné a súkromné účely vypočítané podľa § 5 ods. 3 písm. a)
 • rozdiel medzi vyššou trhovou cenou zamestnaneckej akcie a cenou tejto akcie garantovanou zamestnaneckou opciou v deň skutočnej realizácie zamestnaneckej opcie, znížený o sumu zaplatenú zamestnancom za nákup zamestnaneckej opcie; zamestnaneckou opciou na účely tohto zákona je opcia nadobudnutá zamestnancom od zamestnávateľa alebo od obchodnej spoločnosti ekonomicky prepojenej s obchodnou spoločnosťou zamestnávateľa, ktorú nemožno scudziť; zamestnaneckou akciou na účely tohto zákona je akcia nadobudnutá zamestnancom od zamestnávateľa alebo od obchodnej spoločnosti ekonomicky prepojenej s obchodnou spoločnosťou zamestnávateľa
 • cena alebo výhra prijatá zamestnancom, ktorý sa zúčastnil súťaže vyhlásenej svojím zamestnávateľom; za príjem zamestnanca sa považuje aj takáto cena alebo výhra prijatá manželom (manželkou) zamestnanca a deťmi zamestnanca, ktoré sa na účely tohto zákona považujú u tohto zamestnanca za vyživované (§ 33), ak sa takejto súťaže zúčastnili, pričom táto cena alebo výhra sa u týchto výhercov posudzuje samostatne

Príjem nepodliehajúci dani

Príjem nepodliehajúci dani z príjmov z dôvodu zamedzenia dvojitého zdanenia.

Vymeriavacím základom zamestnávateľa je vymeriavací základ zamestnanca (z. č. 580/2004 – Zákon zdravotnom poistení, § 13 ods. 4).

Ak mal zamestnanec v rozhodujúcom období postupne alebo súbežne viac platiteľov poistného, do vymeriavacieho základu zamestnávateľa v rozhodujúcom období sa započíta pomerná časť vymeriavacieho základu poistenca. Výpočet pomernej časti vymeriavacieho základu pri viacerých zamestnávateľoch sa použije pri výpočte ročného zúčtovania zdravotného poistenia. (z. č. 580/2004 – Zákon zdravotnom poistení, § 13 ods. 5).

Do vymeriavacieho základu zamestnanca sa započítava aj príjem vyplatený zamestnancovi po skončení právneho vzťahu. V takomto prípade je potrebné zamestnanca prihlásiť do príslušnej zdravotnej poisťovne na mesiac, kedy bude zamestnancovi príjem vyplatený a vymeriavací základ z tohto príjmu sa vykáže v mesačnom výkaze poistného do ZP.

Vymeriavací základ na zdravotné poistenie

Čo nevstupuje do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie

Do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie nevstupujú (z. č. 580/2004 – Zákon zdravotnom poistení, § 10b ods. 1 písm. a), ods. 4).

 • príjmy z dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce poberateľov a dohody o pracovnej činnosti poberateľov
  • výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek
  • invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov
  • starobného dôchodku
  • invalidného dôchodku
 • odchodné, výsluhový príspevok alebo rekreačná starostlivosť podľa Zákona o sociálnom zabezpečení
 • príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú oslobodené od dane podľa osobitného predpisu, ak v odseku 1 písm. e) nie je uvedené inak

Príjmom, ktorý nie je predmetom dane je napr. cestovná náhrada, nepeňažné plnenie vo výške hodnoty poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov, hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov a iné podľa § 5 ods. 5 z. č. 595/2003 – Zákon o dani z príjmov.

Príjmom, ktorý je oslobodený od dane je napr. náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva, poistné zamestnávateľa, hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi, daňový bonus, zamestnanecká prémia a iné podľa § 5 ods. 7 a § 9 z. č. 595/2003 – Zákon o dani z príjmov.

Vymeriavací základ na zdravotné poistenie

Minimálny vymeriavací základ

Minimálny vymeriavací základ zamestnanca bol s platnosťou od 1.1.2011 zrušený, t.j. odvody sa platia z toho, čo zamestnanec zarobí.

Maximálny vymeriavací základ

Ročný maximálny vymeriavací základ - vymeriavací základ na zdravotné poistenie je najviac 60 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu (z. č. 580/2004 – Zákon o zdravotnom poistení, § 13 ods. 9 písm. b)).

Výpočet ročnej sumy maximálneho vymeriavacieho základu pre rok 2014

priemerná mesačná mzda v hospodárstve za rok 2012 805 €
ročný maximálny vymeriavací základ = 60 x 805 = 48300 €

Priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve môžete vypočítať zo sumy všeobecného vymeriavacieho základu, ktorú ustanovuje každoročne opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Pre rok 2012 bola suma všeobecného vymeriavacieho základu 9660 €. Podľa § 11 z. č. 461/2003 – Zákon o sociálnom poistení je všeobecný vymeriavací základ 12-násobkom priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za príslušný kalendárny rok.

Výpočet priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za rok 2012

9660 : 12 = 805

Výpočet mesačnej sumy maximálneho vymeriavacieho základu pre rok 2014

Mesačný maximálny vymeriavací základ je 1/12 ročného maximálneho vymeriavacieho základu

48300 : 12 = 4025

Vymeriavací základ na zdravotné poistenie

Príklad krátenia maximálneho vymeriavacieho základu

Zamestnanec má priznanú mesačnú mzdu 5000 €. Zamestnávateľ mu poskytol na jeho žiadosť 2 dni neplateného voľna. Zamestnanec bol v mesiaci 4 pracovné dní práceneschopný. Zamestnávateľ mu vyplatil ročnú odmenu v sume 1000 €.

Z akého vymeriavacieho základu bude zamestnanec platiť odvod na zdravotné poistenie?

Základná mesačná mzda zamestnanca 5000
Odmena ročná 1000
Fond hodín v mesiaci 168
Počet odpracovaných hodín 120
Počet hodín neplateného voľna 16

Mzda zamestnanca, € = 5000 : 168 x 120 = 3571,43
Príjem posudzovaný pre vymeriavací základ = 3571,43 + 1000 = 4571,43
Maximálny vymeriavací základ 4025
Príjem posudzovaný pre vym. základ je vyšší ako maximálny vym. základ 4571,43 > 4025

Vymeriavací základ na platenie poistného 4025