Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Vzdelávanie zamestnancov

Najčastejšie poskytovaným benefitom na Slovensku je vzdelávanie zamestnancov (zdroj: profesia.sk). Zo 135000 oslovených užívateľov internetového prieskumu platov Merces.sk uviedlo ako benefit poskytovaný firmou vzdelávanie zamestnancov viac ako 28 % respondentov. Vzdelávanie zamestnancov poskytujú zamestnávatelia hlavne programátorom a hlavným účtovníkom, má ho aj približne tretina účtovníkov, obchodných manažérov a obchodných zástupcov. Výsledky prieskumu poukázali na fakt, že čím vyššie vzdelanie zamestnanec má, tým viac nefinančných benefitov môže v práci získať. Vzdelávanie zamestnancov uviedlo takmer 40 % respondentov s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa. Na druhej strane je tento benefit poskytovaný len 15 % respondentov so základným vzdelaním. Poskytovanie benefitov zamestnancom ovplyvňuje aj to, či pracujú v súkromnom alebo verejnom sektore. Kým vo verejnom sektore je benefit vzdelávanie zamestnancov na druhom mieste, súkromný sektor so zahraničnou účasťou poskytuje tento benefit najčastejšie. Benefit vzdelávanie zamestnancov je podľa prieskumu poskytovaný tretine zamestnancov Bratislavského kraja. V Prešovskom kraji má tento benefit o 10 % menej zamestnancov.

Cieľ vzdelávania

Vzdelávanie je nepretržitý proces rozvoja zamestnancov od najnižších pozícií až po top manažérov. Cieľom vzdelávania je zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov a ich potenciál. Naučiť ich nielen nevyhnutným zručnostiam, vedomostiam, ktoré súvisia s ich pracovnou náplňou, zodpovednosťou a kompetenciami, ale aj zvyšovať ich motiváciu. Konkrétna forma a typ vzdelávania vyplýva pre jednotlivých zamestnancov najčastejšie z interných hodnotení a analýz vzdelávacích potrieb v rámci firmy. V spoločnostiach, ktoré tento benefit poskytujú, ide o plánovaný a dlhodobý proces. Pri vyhodnotení vzdelávania je dôležité sa uistiť, či investície do školenia priniesli, alebo potenciálne prinesú žiadané výsledky.

Nástroj na zabezpečenie firemného systému vzdelávania

Pre vytvorenie firemného systému vzdelávania je potrebné si vytvoriť databázu vzdelávacích aktivít, na základe aktuálnych potrieb spoločnosti vytvoriť plán vzdelávacích aktivít, pripraviť ich realizáciu a následne vyhodnotiť ich efektivitu vo vzťahu k stanoveným cieľom.

Pre tento účel je vhodné mať k dispozícii nástroj, pomocou ktorého užívateľ nielen vytvorí databázu aktivít, plán aktivít, ale ktorý mu zjednoduší realizáciu aktivít a ich vyhodnotenie. Takýmto nástrojom je aj modul Vzdelávanie zamestnancov personálneho a mzdového systému Humanet.

Modul Vzdelávanie zamestnancov systému Humanet

Modul Vzdelávanie zamestnancov systému Humanet je určený na evidenciu a sledovanie vzdelávacích aktivít. Modul pozostáva z evidencií.

Zamestnanci

Zoznam zamestnancov, v ktorom sa nachádzajú informácie o zaradení zamestnanca (útvar, stredisko, pracovné miesto a funkcia zamestnanca), informácie o plánovaných školeniach, na ktoré je zamestnanec zaradený a informácie o realizovaných vzdelávacích aktivitách zamestnanca, vrátane získaných preukazov.

Katalóg vzdelávacích aktivít

Zoznam druhov vzdelávacích aktivít realizovaných v spoločnosti, v ktorých sa definuje oblasť vzdelávania, periodicita a prípadne typ dokladu (napr. preukaz), ktorý zamestnanec získava v prípade absolvovania vzdelávacej aktivity.

Plán vzdelávacích aktivít

Zoznam evidovaných požiadaviek na vzdelávacie aktivity, v ktorých sa definuje zodpovedná osoba, termín, zoznam plánovaných účastníkov a plánované náklady. Zaradením zamestnanca do plánu vzdelávacích aktivít sa táto informácia automaticky ukladá do evidencie zamestnanca o plánovaných školeniach.

Vzdelávacie aktivity

Zoznam pripravovaných resp. už realizovaných vzdelávacích aktivít s dátumom realizácie, zoznamom účastníkov, skutočnými nákladmi a interným resp. externým realizátorom. Vzdelávacie aktivity je možné vytárať automaticky z plánu vzdelávacích aktivít (definícia aktivity a zoznam účastníkov sa čerpá z plánovanej vzdelávacej aktivity). Zaradením zamestnanca do vzdelávacej aktivity sa táto informácia automaticky ukladá do evidencie zamestnanca o absolvovaných aktivitách. V evidencii Vzdelávacie aktivity je možné vyhodnotiť, či sa zamestnanec zúčastnil/nezúčastnil vzdelávacej aktivity, do ktorej bol zaradený a či vyhovel/nevyhovel podmienkam jej absolvovania. Tieto údaje sa automaticky zapisujú do evidencie zamestnanca, prípadne sa aktualizuje preukaz v evidencii zamestnanca. V evidencii Vzdelávacie aktivity je ďalej možné vyhodnocovať náklady na vzdelávaciu aktivitu a na jednotlivých zamestnancov.

Modul má k dispozícii nástroje na vytváranie užívateľsky plne definovateľných riadkových a formulárových zostáv, čo umožňuje užívateľovi vytvárať zostavy podľa vlastných potrieb. Ako vzor sú v module dostupné zostavy ako Prezenčná listina, Protokol vzdelávacej aktivity, Vzdelanostná karta či Požiadavka na vzdelávanie.