Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Vznik daňovej povinnosti a prijatie platby pred dodaním stavebných prác

Vznik daňovej povinnosti a prijatie platby pred dodaním stavebných prác

Vznik daňovej povinnosti a prijatie platby pred dodaním stavebných prác

Deň vzniku daňovej povinnosti upravuje § 19 zákona o DPH. Daňová povinnosť vzniká vo všeobecnosti dňom dodania tovaru a pri poskytnutí služby dňom dodania služby. Pri dodaní stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy je dňom dodania deň odovzdania stavby. Ak sa dodanie stavby na základe zmluvy o dielo uskutočňuje po častiach, daňová povinnosť vzniká podľa § 19 ods. 3 zákona o DPH. Zákon o DPH neustanovuje v prípade prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia osobitne moment vzniku daňovej povinnosti, t.j. na vznik daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác sa v plnom rozsahu uplatňujú ustanovenia § 19 zákona o DPH.

Od 1.1.2016 sa prenos daňovej povinnosti na príjemcu uplatní aj v prípade, ak daňová povinnosť vznikne z dôvodu prijatia platby pred dodaním stavebných prác. Podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby. Platiteľ dane, ktorý prijal platbu pred dodaním stavebných prác od iného platiteľa po 1.1.2016 (vrátane), je povinný v lehote do 15 dní odo dňa prijatia platby alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá vyhotoviť faktúru bez dane z pridanej hodnoty a na faktúre uvedie povinné náležitosti podľa § 74 zákona o DPH, vrátane dátumu, keď bola platba prijatá a slovnej informácie „prenesenie daňovej povinnosti“. Platiteľ dane, ktorý poskytol platbu pred dodaním stavebných prác, uplatní k poskytnutej platbe daň, uplatnenú daň uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť a priznanú daň odvedie do ŠR.

Príklad:

Platiteľ dane B v pozícii objednávateľa uzatvoril s platiteľom dane A ako dodávateľom dňa 30.11.2015 zmluvu o dielo na dodanie časti stavby v dohodnutej cene bez dane 48 000 €. Platiteľ dane B poskytol dňa 20.1.2016 platiteľovi A preddavok na dodanie časti stavby vo výške 24 000 €. Platitelia dane A a B majú štvrťročné zdaňovacie obdobie.

Dodávateľ A je povinný na prijatý preddavok vyhotoviť v lehote 15 dní odo dňa prijatia preddavku faktúru, keďže preddavok bol prijatý 20.1.2016, bez dane z pridanej hodnoty, na ktorej uvedie slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. Platiteľ B uplatní k poskytnutému preddavku daň vo výške 4 800 € (24 000 x 20%) a vypočítanú daň uvedie do daňového priznania za I. kalendárny štvrťrok 2016. Platiteľovi B vzniká v zdaňovacom období I. kalendárneho štvrťroka 2016 právo na odpočítanie dane v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone o DPH.

Prijatie preddavku pred 1.1.2016

Ak platiteľ dane prijal platbu pred dodaním stavebných prác pred 1.1.2016, na prijatú platbu sa uplatní bežný režim zdanenia, t.j. osobou povinnou platiť daň z prijatej platby je dodávateľ stavebných prác podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH v znení platnom do 31.12.2015 aj v prípade, ak k odovzdaniu stavebných prác dôjde až v roku 2016. Po dodaní stavebných prác v roku 2016 sa uplatní prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia, platiteľa dane, z rozdielu celkového základu dane za stavebné práce a základu dane z poskytnutej platby, pri ktorej vznikla daňová povinnosť dodávateľovi pred 1.1.2016.

Príklad:

Platiteľ dane B v pozícii objednávateľa uzatvoril s platiteľom dane A ako dodávateľom dňa 30.11.2015 zmluvu o dielo na dodanie nadstavby bytového domu, predmetom ktorej je vytvorenie podkrovných bytov v dohodnutej cene bez dane 48 000 €. Platiteľ dane B poskytol dňa 10.12.2015 platiteľovi A preddavok na dodanie časti stavby vo výške 24 000 €. Platiteľ A ukončil a odovzdal časť stavby platiteľovi B dňa 30.6.2016. Platitelia A a B majú zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac.

Dodávateľ A je povinný z prijatého preddavku v roku 2015 vypočítať a priznať daň z pridanej hodnoty vo výške 4 000 € (24 000/120 x 20) v zdaňovacom období december 2015. Na prijatý preddavok je povinný vyhotoviť v lehote 15 dní odo dňa prijatia preddavku faktúru, v ktorej uvedie základ dane 20 000 € a daň 4 000 €. Platiteľovi B vzniká v zdaňovacom období december 2015 právo na odpočítanie dane z poskytnutej zálohy v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone o DPH.

Po odovzdaní časti stavby v roku 2016 je dodávateľ A povinný vyhotoviť faktúru na dodanie časti stavby v lehote do 15 dní odo dňa dodania (odovzdania) časti stavby, pričom na faktúre uvedie základ dane bez dane z pridanej hodnoty vo výške 28 000 € (48 000 - 20 000) k dodaniu časti stavby, pri ktorom vznikla daňová povinnosť dňa 30.6.2016 a slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. Platiteľ B uplatní k základu dane vo výške 28 000 € daň z pridanej hodnoty vo výške 5 600 €, ktorú uvedie do daňového priznania za zdaňovacie obdobie jún 2016. Platiteľovi B zároveň vzniklo v zdaňovacom období jún 2016 právo na odpočítanie dane v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone o DPH.

Zdroj: Finančná správa SR