Zákon o podpore v čase skrátenej práce – „Kurzarbeit“

Dňom 1. marca 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 215/2021 Z. z.“), ktorým bol zároveň novelizovaný Zákonník práce v časti Prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 5, 6 a § 142a Zákonníka práce).

Zákon č. 215/2021 Z. z. zaviedol do slovenského právneho poriadku režim skrátenej práce „Kurzarbeit“. Zákon o podpore v čase skrátenej práce bol síce prijatý v dôsledku pandémie COVID-19, bude však aplikovateľný všeobecne na rôzne situácie, ktoré v budúcnosti objektívne vplyvom vonkajšieho faktora zamestnávateľovi neumožnia prideľovať svojim zamestnancom prácu dohodnutým spôsobom.

Ide o nástroj pasívnej politiky trhu práce, ktorého podstatou je poskytovanie právne nárokovej finančnej podpory zamestnávateľovi pri obmedzení jeho činnosti vplyvom vonkajšieho faktora. Podpora slúži na pokrytie čiastočných nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca v pracovnom pomere alebo fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu (§ 2 písm. e) zákona č. 215/2021 Z. z.).

Podpora zamestnávateľom v čase skrátenej práce

O skrátenej práci hovoríme vtedy, ak zamestnávateľ nemôže dočasne prideľovať svojim zamestnancom prácu v plnom rozsahu v dôsledku nepriaznivej situácie, ktorej nemohol predísť, ani ju predpokladať (§ 2 písm. c) zákona č. 215/2021 Z. z.).

Aby bolo zrejmé, za akých podmienok bude možné túto podporu získať, je potrebné najskôr definovať základné pojmy.

Skrátená práca – čas od začatia obmedzenia činnosti zamestnávateľa vplyvom vonkajšieho faktora do skončenia obmedzenia činnosti zamestnávateľa.

Obmedzenie činnosti - prekážka v práci na strane zamestnávateľa (príp. časti zamestnávateľa) v takom rozsahu, že zamestnávateľ nemôže najmenej 1/3 zamestnancov prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % týždenného pracovného času.

Okolnosti a situácia pre poskytnutie podpory

Aby zamestnávateľ mohol žiadať o podporu v čase skrátenej práce, bude musieť toto obmedzenie, resp. prekážka spôsobiť, že zamestnávateľ nebude môcť minimálne jednej tretine svojich zamestnancov (alebo zamestnancov časti zamestnávateľa) prideľovať prácu v plnom rozsahu. Pokles prideľovanej práce musí byť minimálne 10 % ustanoveného týždenného pracovného času (§ 2 písm. b) zákona č. 215/2021 Z. z.).

Podpora sa bude vzťahovať len na časovo obmedzené obdobie, v ktorom vplyvom vonkajšieho faktora bude činnosť zamestnávateľa obmedzená, a to až do skončenia takéhoto obmedzenia (§ 2 písm. c) zákona č. 215/2021 Z. z.).

Ide najmä o tieto vonkajšie faktory:

Mimoriadna situácia: vyhlasuje a odvoláva ju vláda SR alebo okresný úrad v sídle kraja alebo obec na základe Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

Výnimočný stav / Núdzový stav: vyhlasuje a odvoláva ho prezident alebo vláda SR na základe Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

Mimoriadna okolnosť: môže vyhlásiť vláda, ak Štatistický úrad SR zverejnil informáciu, že HDP za predchádzajúci štvrťrok medziročne klesol, a zároveň Výbor pre makroekonomické prognózy zverejnil informáciu, že ročný HDP medziročne klesne aspoň o 3 percentuálne body.

Za vonkajší faktor sa nepovažuje čas vojny a vojnového stavu, sezónnosť vykonávanej činnosti, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia.

Podmienky poskytnutia podpory v čase skrátenej práce

O podporu v čase skrátenej práce môže žiadať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa považuje za zamestnávateľa podľa § 7 Zákona o sociálnom poistení. Na účely poskytovania podpory v čase skrátenej práce sa za oprávneného žiadateľa považuje zamestnávateľ, ktorý je povinný poskytovať zamestnancovi príjem zo závislej činnosti na základe pracovného pomeru alebo právneho vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu (§ 2 písm. e) zákona č. 215/2021 Z. z.).

Podmienky poskytnutia podpory – zamestnávateľ (ku dňu podania žiadosti):

 • je v čase skrátenej práce vplyvom vonkajšieho faktora,
 • odviedol (ku dňu podania žiadosti) poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie trvania tejto povinnosti, najmenej 24 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti,
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory,
 • má podpísanú dohodu so zástupcami zamestnancov /zamestnancom (ak u zamestnávatelia nepôsobia zástupcovia zamestnancov), ktorá ho oprávňuje požiadať o podporu (prípadne súhlas rozhodcu),
 • splnil lehotu na podanie žiadosti.

Podmienky poskytnutia podpory – zamestnanec (ku dňu podania žiadosti):

 • zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času,
 • jeho pracovný vzťah trval najmenej jeden mesiac,
 • neplynie mu výpovedná doba alebo výpovedná lehota,
 • má vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok,
 • má vyčerpaný kladný účet konta pracovného času (ak je u zamestnávateľa zavedené),
 • zamestnávateľ ho nemôže preradiť na inú prácu v rámci dohodnutého druhu práce,
 • zamestnávateľ na neho nepoberá príspevok na rovnaké oprávnené náklady.

Na poskytnutie podpory v čase skrátenej práce sa vyžaduje dohoda so zástupcami zamestnancov, ktorá oprávňuje zamestnávateľa požiadať úrad prípadne ústredie o poskytnutie podpory. V prípade ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, vyžaduje sa predloženie dohody uzatvorenej s konkrétnym zamestnancom. Ak nedôjde k dohode medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov (prípadne medzi zamestnávateľom a zamestnancom), spor o podanie žiadosti rieši rozhodca, na ktorom sa strany sporu dohodnú, prípadne ho na žiadosť zamestnávateľa určí ministerstvo práce zo zoznamu rozhodcov, ktorý vedie podľa osobitného predpisu (§ 142a Zákonníka práce).

V zmysle § 8 zákona č. 215/2021 Z. z. je povinnosťou zamestnávateľa, ktorému bola poskytnutá podpora, zachovať pracovné miesto najmenej 2 mesiace po skončení mesiaca, za ktorý mu bola poskytnutá podpora. Táto povinnosť sa nevzťahuje na pracovné miesto, na ktorom došlo ku skončeniu pracovného vzťahu z dôvodov na strane zamestnanca (výpoveď daná zamestnancom, okamžité skončenie pracovného pomeru, výpoveď daná z dôvodu straty schopnosti zamestnanca vykonávať prácu, atď.).

Výška podpory

Podpora od štátu sa poskytuje vo výške 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca. Zamestnávateľ sa podieľa na čase skrátenej práce dodatočným vyplatením náhrady mzdy zamestnanca minimálne vo výške 20 % jeho priemerného zárobku. Zamestnanec tak dostane náhradu mzdy vo výške minimálne 80 % priemernej mzdy, čím sa podieľa na čase skrátenej práce akceptovaním maximálne o 20 % nižšieho zárobku.

Podpora sa poskytuje za každú hodinu prekážky na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa, najviac v sume 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy v zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje (§ 5 ods. 1 zákona č. 215/2021 Z. z.).

Doba poskytovania podpory

Zamestnávateľ musí požiadať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutie podpory najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory (§ 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 215/2021 Z. z.).

Podpora sa poskytuje za obdobie skrátenej práce, tzn. od začatia obmedzenia činnosti zamestnávateľa, do skončenia tohto obmedzenia.

V zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 215/2021 Z. z. môže byť zamestnávateľovi poskytovaná podpora v úhrne najviac 6 mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov. Ak bude činnosť zamestnávateľa obmedzená vplyvom vonkajšieho faktora, ktorým je mimoriadna situácia, núdzový stav, výnimočný stav alebo mimoriadna okolnosť, môže byť nariadením vlády obdobie poskytovania podpory predĺžené.

Výplata podpory

Podpora sa vypláca mesačne a je splatná nasledujúci pracovný deň po pripísaní finančných prostriedkov postúpených Sociálnou poisťovňou podľa osobitného predpisu na samostatný účet poskytovateľa podpory. Podpora sa vypláca na účet zamestnávateľa uvedený v žiadosti o poskytnutie podpory (§ 6 zákona č. 215/2021 Z. z.).

Žiadosť o poskytnutie podpory

Podporu poskytuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe žiadosti o poskytnutie podpory, ktorú zamestnávateľ podáva elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom. (§ 4 ods.1 zákona č. 215/2021 Z. z.).

Zamestnávateľ podáva žiadosť do elektronickej schránky úradu alebo ústredia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy – www.slovensko.sk.

Podporná webstránka

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo vo februári 2022 informačnú webstránku www.skratenapraca.gov.sk s cieľom informovať o postupe využitia podpory v čase skrátenej práce. Zámerom stránky je pomôcť zamestnávateľom a zamestnancom zorientovať sa v problematike a odpovedať na ich najčastejšie otázky.

Na stránke sú dostupné všetky potrebné informácie o tom, ako systém skrátenej práce funguje, kto je oprávneným žiadateľom, aké sú podmienky poskytnutia podpory a aká je výška podpory. Na tejto webstránke budú od apríla 2022 dostupné aj príslušné žiadosti o podporu.