Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Zamestnanecké benefity 2. časť

Benefity vyplácané zamestnancom vo forme peňazí, napr. odmeny, prémie, bonusy vstupujú do nákladov spoločnosti. Priznané zamestnancom môžu byť nasledujúcimi formami:

  • stanovením v pracovnej zmluve alebo v platovom dekréte
  • stanovením v smernici
  • udelením jednorázovo

Zamestnanecké benefity

V pracovnej zmluve bývajú odmeny zadefinované najčastejšie vo výške prémie v percentách priznanej mzdy, bonusov a pod., na ktoré má zamestnanec nárok po splnení zamestnávateľom určených kritérií pre vyplatenie benefitu.

Odporúča sa takto zadefinovať benefit iba v prípade, ak sú jednoducho vymedzené podmienky jeho priznania.

Ak sú podmienky priznania benefitu zamestnancovi komplikovanejšie, odporúčajú sa stanoviť ich v smernici. Definovanie benefitov v smernici majú výhodu, že v prípade zmeny podmienok ich udeľovania stačí zmeniť znenie v smernici a nie je potrebné meniť pracovné zmluvy zamestnancom.

Podmienky priznania a vyplatenia benefitu musia byť jednoznačne určené, aby boli zamestnávateľom obhájiteľné, najlepšie písomne zaznamenané.

Pre stanovenie priznania benefitu sa odporúča, aby boli stanovené:

  • kritéria priznania – aký výkon práce musí zamestnanec podať – merateľné údaje, najlepšie definované v číslach
  • kritéria času – za akú odpracovanú dobu vznikne zamestnancovi benefit
  • nárokovateľnosť odmeny – či je odmena žiadateľná alebo nie zo strany zamestnanca
  • iné kritéria – napr. či bude mať zamestnanec nárok na odmenu aj po skončení pracovného pomeru
  • rozhodné obdobie – obdobie, za ktoré sa nárok priznáva – od jedného mesiaca po jeden rok

V prípade jednorazovej odmeny za mimoriadny pracovný výkon sa za udelenie benefitu považuje písomný doklad o priznanej odmene, kde je potrebné uviesť zamestnanca, sumu odmeny, kedy má byť odmena vyplatené a z akého titulu.

Písomný doklad k vyplateniu odmeny je odporúčaný v každom prípade. Je potrebné, aby bolo objasnené, komu a v akej výške má byť odmena vyplatená a to z dôvodu, aby zamestnávateľ predmetné finančné výdavky obhájil ako daňovo uznaný výdavok spoločnosti. Doklad by mohla vyžadovať k nahliadnutiu aj kontrola zo strany Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a kontroly daňového úradu na daň zo závislej činnosti.

Peňažné benefity podliehajú dani zo závislej činnosti, tvoria vymeriavací základ pre výpočet poistného zamestnanca a zamestnávateľa pre preddavky na zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie. Z vyplatených odmien sa taktiež tvorí sociálny fond a pre spoločnosť sú vyplatené odmeny daňovo uznaným výdavkom.