Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Zamestnanecké benefity
1. časť

Definícia pojmu „zamestnanecký benefit“ nie je ukotvená v žiadnej legislatíve. Zamestnanecký benefit považujeme za plnenie zamestnávateľa voči zamestnancom nad rámec zákonov, ktoré určujú odmeňovanie a ostatné povinnosti zamestnávateľa. (Napr. Zákonník práce, Zákon o náhrade príjmov pri pracovnej neschopnosti a iné.)

Za impulz poskytovania benefitov zamestnancom je v prvom rade motivácia zamestnancov k dosiahnutiu lepších pracovných výkonov.

Spôsob, akým bude poskytovať zamestnávateľ zamestnancom benefity, si zamestnávateľ volí sám.

Benefity môžu byť:

  • Peňažné – poskytované benefity vo forme peňazí:
    • prémie, Zamestnanecké benefity
    • odmeny,
    • nákupné poukážky,
    • zamestnanecké pôžičky a iné.
  • Nepeňažné – formou poskytnutia služby, výrobku, dní dovolenky alebo pracovného voľna nad rámec zákona.

Benefity môžeme rozlišovať aj podľa pokrytia zamestnancov, ktorým sú určené. Zamestnávateľ si môže vytvoriť benefit, ktorý sa bude týkať všetkých zamestnancov, alebo si môže určiť aj benefity len pre určité skupiny zamestnancov. Každý systém odmeňovania, ktorý je nad rámec zákonných povinností, môže byť flexibilný a môže sa prispôsobiť potrebám zamestnávateľa.

Aj keď určenie benefitu je v réžií zamestnávateľa, zamestnávateľ sa musí riadiť pri ich tvorbe a realizácií niekoľkými pravidlami. Z legislatívneho pohľadu je nutné benefit správne posúdiť z hľadiska odvodov na sociálne poistenie, zdravotné poistenie a z hľadiska dane z príjmov.

A ako vnímajú benefity zamestnanci? Z pohľadu zamestnanca je veľmi dôležité, aby boli zverejnené pravidlá udeľovania benefitov, ktoré sú jednoznačné, najlepšie v písomnej forme, aby nedochádzalo k nedorozumeniam. V jednoduchosti povedané, čí má zamestnanec na ten – ktorý benefit nárok a ak má, za akých podmienok mu tento nárok vzniká.