Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Zamestnanecké benefity

Zamestnanecké benefity 3. časť

Mobilný telefón, ktorý je majetkom zamestnávateľa a zamestnanec ho využíva na pracovné účely ale čiastočne aj na súkromné účely, môžeme zaraďovať medzi najčastejšie poskytované benefity.

Pre tento druh benefitu je potrebné uzatvoriť medzi zamestnávateľom a zamestnancom písomne dohodu o používaní služobného mobilného telefónu na súkromné účely.

Služobný mobilný telefón je majetkom spoločnosti. Odporúčame uzatvoriť okrem dohody aj:

  • Protokol o prevzatí a odovzdaní mobilného telefónu.
  • Dohodu o zodpovednosti za zverené hodnoty a podmienky prípadnej náhrady škody spôsobenej poškodením alebo stratou.

Poskytnutie mobilného telefónu na súkromné účely môžeme z pohľadu poskytnutého benefitu zamestnancovi považovať rôzne:

  • ak sa zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú, že zamestnávateľ vyhodnotí súkromné hovory zamestnanca a zrazí mu ich zrážkou zo mzdy, považujeme za benefit zamestnanca, že nemusí mať vlastný mobilný telefón. Zamestnanec nemá z benefitu žiadny príjem, nie je čo zdaňovať, ani pripočítať k vymeriavacím základom pre odvody. V takomto prípade je potrebné uzavrieť písomnú dohodu o zrážkach zo mzdy
  • ak zamestnanec a zamestnávateľ sa dohodnú, že zamestnávateľ bude vyhodnocovať súkromné hovory zamestnanca a tieto zaplatí zamestnávateľ v plnej výške, benefitom je celá hodnota súkromných hovorov. Poskytovaný benefit podlieha dani zo závislej činnosti a tvorí vymeriavací základ pre výpočet preddavkov na zdravotné aj sociálne poistenie
  • ak zamestnanec a zamestnávateľ sa dohodnú, že zamestnávateľ nebude súkromné hovory zamestnanca vyhodnocovať (faktúra bude do určitej sumy, ktorú si dohodli), bude ich považovať za služobné hovory. Ak zamestnanec prekročí hranicu, ktorú si určili, rozdiel zrazí zamestnancovi zrážkou zo mzdy. Benefit pre zamestnanca nie je žiadny, takže nie je čo zdaňovať ani čo započítať do vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov