Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň sa podáva do 15. februára

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň sa podáva do 15. februára

Legislatíva

Ak zamestnanec chce, aby mu zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane za rok 2017, musí o to zamestnávateľa požiadať písomne najneskôr do 15. februára 2018 (§ 38 ods. 4 Zákona o dani z príjmov, ďalej len ZDP). Ak mal zamestnanec počas roka 2017 aj iných zamestnávateľov, je povinný v termíne do 15. februára 2018 doručiť zamestnávateľovi, ktorého žiada o vykonanie ročného zúčtovania, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od všetkých ostatných zamestnávateľov (§ 38 ods. 5 ZDP). Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane sa podáva na tlačive, ktorého vzor zverejňuje každý rok Finančné riaditeľstvo SR (§ 38 ods. 4 ZDP).

I. ÚDAJE O ZAMESTNANCOVI

Ak ide o zamestnanca, ktorý je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou, vyznačí to krížikom za textom Vyhlasujem, že úhrn mojich zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona) v zdaňovacom období, za ktoré podávam žiadosť, tvorí 90 % a viac zo všetkých príjmov, ktoré plynuli zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

Aj zamestnanec, ktorý je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou, si môže uplatniť nezdaniteľné časti podľa § 11 a daňový bonus podľa § 33. Kým na nezdaniteľnú časť na manželku, nezdaniteľnú časť – príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na daňový bonus má tento daňovník nárok len vtedy, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v roku 2017 tvorí najmenej 90 % zo všetkých jeho príjmov(§ 11 ods. 7, § 33 ods. 10 ZDP), na nezdaniteľnú časť na daňovníka má daňovník nárok bez ohľadu na výšku zdaniteľných príjmov. Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou si ako zamestnanec nemôže uplatniť nárok na daňový bonus už pri výpočte mesačných preddavkov na daň, ale musí počkať a uplatniť si nárok na daňový bonus až po skončení roka v ročnom zúčtovaní dane, resp. v daňovom priznaní.

II. UPLATNENIE NEZDANITEĽNÝCH ČASTÍ ZÁKLADU DANE

1. Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela

Ak si zamestnanec za rok 2017 uplatní nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 až 5 ZDP, vyplní údaje o manželke (manželovi). Uvedie počet mesiacov, na začiatku ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane, a výška vlastného príjmu manželky. Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane sa považuje za manželku (manžela) manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti, ktorá:

 • sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, na ktoré sa poskytuje rodičovský príspevok v zmysle § 3 ods. 2 Zákona č. 571/2009 o rodičovskom príspevku, alebo
 • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 Zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, alebo
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 33 Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti; podmienka nie je splnená, ak manželka bola v súlade s citovaným zákonom zaradená do iných evidencií, napr. do evidencie záujemcov o zamestnanie, alebo
 • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti, alebo
 • sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 2 ods. 3 Zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Za vlastný príjem manželky (manžela) sa považuje príjem manželky (manžela) znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná z tohto príjmu zaplatiť. Ide o hrubé príjmy bez ohľadu na to, či sú zdaniteľné alebo nie. Do príjmov sa zahŕňajú všetky príjmy, okrem príjmov, ktoré sú uvedené v zákone. Do príjmu manželky (manžela) sa teda započítavajú aj také príjmy ako starobný, invalidný dôchodok, dividendy, podiely a zisku, podpora v nezamestnanosti, iné podpory, nemocenské dávky (materská je tiež nemocenská dávka), náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a ďalšie.

Pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) je zamestnanec povinný k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane priložiť doklad o oprávnenosti – sobášny list (§ 37 ods. 1 písm. a) ZDP). Stačí ak ho zamestnanec predloží pri prvom uplatňovaní nároku na nezdaniteľnú časť na manželku, kým nedôjde k zmene - rozvod, úmrtie manželky (§ 37 ods. 3 ZDP). Splnenie ostatných podmienok sa preukazuje podľa aktuálnej situácie ďalšími dokladmi – rodný list dieťaťa, posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa, rozhodnutie o poberaní peňažného príspevku za opatrovanie, potvrdenie príslušného ÚPSVaR o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, potvrdenie o tom, že ide o občana so zdravotným postihnutím, resp. s ťažkým zdravotným postihnutím a iné. Zákon neukladá zamestnancovi povinnosť predložiť zamestnávateľovi so žiadosťou o vykonanie ročného zúčtovania dane aj doklady o príjmoch manželky (manžela). Podkladom o výške vlastného príjmu manželky (manžela) sú údaje uvedené v žiadosti a za ich správnosť nesie plnú zodpovednosť zamestnanec (§ 37 ods. 1 písm. a) ZDP).

2. Uplatnenie nároku na nezdaniteľnú časť základe dane na daňovníka u poberateľov dôchodkov

Zamestnanec, ktorý bol k 1. januáru zdaňovacieho obdobia poberateľom:

 • starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku, predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu,
 • výsluhového dôchodku podľa Zákona č. 328/2002 o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov,

si nemohol mesačne uplatňovať 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane. S platnosťou od 1.1.2018 si nemôže pri výpočet preddavkov na daň uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane už ani poberateľ výsluhového dôchodku zo zahraničia. Avšak podľa prechodných ustanovení zákona sa toto ustanovenie uplatní už za zdaňovacie obdobie roka 2017, t.j. dodatočne v ročnom zúčtovaní dane, resp. pri podaní daňového priznania.

Pri ročnom zúčtovaní dane si v prípade, že úhrn jeho dôchodku v roku 2017 je nižší ako jeho nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2017, môže uplatniť ako nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka rozdiel týchto dvoch súm (§ 11 ods. 6 ZDP). Ak si chce dôchodca uplatniť časť z nezdaniteľnej časti základu dane, je povinný v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane vyplniť údaj o úhrnnej sume dôchodku (dôchodkov) za rok 2017. To platí aj pre daňovníka, ktorému bol dôchodok priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia. Výšku vyplateného dôchodku preukáže zamestnanec dokladom o ročnom úhrne vyplateného dôchodku, respektíve o priznaní, valorizácií a zvýšení dôchodku vydaným Sociálnou poisťovňou. Ak zamestnanec poberá aj dôchodok z druhého piliera, dokladuje to potvrdením vydaným životnou poisťovňou, ktorá mu dôchodok vypláca.

3. Uplatnenie nároku na nezdaniteľnú časť základu dane - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

Ak si zamestnanec za rok 2017 uplatní nárok na nezdaniteľnú časť základu dane - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ďalej len DDS, podľa § 11 ods. 10 ZDP, vyplní údaj o úhrne ním preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Podľa § 11 ods. 12 ZDP na uplatnenie tejto NČZD musia byť súčasne splnené nasledovné podmienky:

 • príspevky na DDS podľa § 11 ods. 10 ZDP zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013, alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
 • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o DDS, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v § 11 ods. 12 písm. a) ZDP.

Ak príspevky na DDS za zamestnanca odvádzal zamestnávateľ, do úvahy sa berú príspevky viažuce sa k roku 2017, t. j. aj príspevky zaplatené z decembrovej výplaty v januári 2018 (§ 11 ods. 11 ZDP). V tomto prípade ak zamestnanec preukáže zamestnávateľovi splnenie podmienok ustanovených v § 11 ods. 12 ZDP, potom zamestnanec nemá povinnosť zamestnávateľovi každoročne preukazovať nárok na túto nezdaniteľnú časť základu dane. Ak si zamestnanec príspevky platil sám, do ročného zúčtovania sa zahrnú len platby vykonané v kalendárnom roku. Nárok na zníženie základu dane sa v tomto prípade preukazuje predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane, napr. výpisom z osobného účtu sporiteľa vystaveným doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.

III. UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU

V žiadosti je možné dodatočne si uplatniť nárok na daňový bonus na deti v prípade, ak o daňový bonus nežiadal zamestnanec už v priebehu roka 2017, respektíve ak počas roka 2017 v niektorom mesiaci nesplnil podmienku nároku - príjem najmenej vo výške polovice minimálnej mzdy. Pri uplatňovaní daňového bonusu musí mať daňovník (zamestnanec) pri podpisovaní vyhlásenia alebo žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane (prostredníctvom ktorých si chce uplatniť daňový bonus) na pamäti, že:

 • daňový bonus si môže uplatňovať len na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom (prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu (§ 33 ods. 1 ZDP). Podľa novely Zákona o dani z príjmov platnej od 1.1.2018 sa rozširuje okruh vyživovaných detí o plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa § 2 ods. 1 písm. d) tretí bod Zákona č. 600/2003 o prídavku na dieťa. Podľa prechodných ustanovení Zákona o dani z príjmov sa toto ustanovenie uplatní už za zdaňovacie obdobie roka 2017.
 • daňovník si môže uplatniť daňový bonus za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky nároku na jeho uplatnenie. Pri narodení dieťaťa alebo pri začatí štúdia je nárok už za mesiac, kedy sa dieťa narodilo alebo v ktorom sa začalo štúdium (§ 33 ods. 5 ZDP),
 • ak sa uplatňuje daňový bonus na viac detí, tak si daňový bonus na všetky deti môže uplatniť za rovnaké obdobie len jedna z oprávnených osôb. Ak si môže daňový bonus uplatniť viac oprávnených osôb a títo sa medzi sebou nedohodnú, tak sa daňový bonus priznáva v poradí: matka, otec, iná oprávnená osoba (§ 33 ods. 4 ZDP).
 • za vyživované dieťa sa považuje dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov a to do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo pre chorobu alebo úraz sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie.

Ak si zamestnanec uplatňuje daňový bonus až pri ročnom zúčtovaní dane (lebo nepodpísal u žiadneho zamestnávateľa vyhlásenie), je povinný k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane priložiť doklad o oprávnenosti – rodný list vyživovaného dieťaťa. Pokiaľ ide o rodný list stačí, ak ho zamestnanec predloží len raz, pri prvom uplatňovaní nároku na daňový bonus na dané dieťa, kým nedôjde k zmene (§ 37 ods. 3 ZDP). Ak ide o dieťa, ktoré už ukončilo povinnú školskú dochádzku a dieťa sa posudzuje ako nezaopatrené, zamestnanec je povinný predložiť potvrdenie školy, že dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, alebo potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že dieťa sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní prídavku na vyživované dieťa. Potvrdenie školy o tom, že dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, platí vždy na školský rok, na ktorý bolo vydané.

IV. UPLATNENIE POISTNÉHO A PRÍSPEVKOV

Ak si zamestnanec počas roka 2017 okrem poistného, ktoré platil ako zamestnanec u svojich zamestnávateľov, sám zaplatil povinné poistné a príspevky (vrátane nedoplatku z ročného zúčtovania poistného), tak môže v žiadosti uviesť poistné, ktoré zaplatil v čase od 1.1.2017 do 31.12.2017. Toto poistné zamestnávateľ v ročnom zúčtovaní dane pripočíta k poistnému odvedenému v zamestnaní, čo vo výsledku znamená, že o toto poistné sa zamestnancovi zníži základ dane. V takýchto prípadoch je zamestnanec povinný priložiť k žiadosti aj hodnoverné doklady o tom, že uvedené poistné skutočne zaplatil (vhodné je potvrdenie z príslušnej poisťovne o zaplatení uvedených súm, prípadne výpisy z účtu alebo fotokópie poštových poukážok - šekov).

V. ŽIADOSŤ O PRIZNANIE A VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE

Zamestnanec uvedie, či žiada o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie. Ak žiada, súčasne na svoju zodpovednosť vyhlasuje, že spĺňa podmienky vzniku nároku na zamestnaneckú prémiu. Podmienky pre uplatnenie zamestnaneckej prémie v roku 2017:

 • zamestnanec, ktorý mal posudzované príjmy pre výpočet zamestnaneckej prémie vo výške od 6-násobku do 12-násobku minimálnej mzdy v roku 2017 nebude mať nárok na zamestnaneckú prémiu, keďže základ dane z 12-násobku minimálnej mzdy je kvôli odpočítateľnej položke na zdravotné poistenie väčší ako ročná suma nezdaniteľnej časti základu dane, a výpočet určený vzorcom dáva mínusovú hodnotu,
 • nárok na zamestnaneckú prémiu môže vzniknúť zamestnancovi, ktorý mal posudzované príjmy pre výpočet zamestnaneckej prémie vyššie ako 12-násobok minimálnej mzdy (5 220 €), a v roku 2017 zaplatil vysoké odvody, napr. z dôvodu zaplatenia nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Z tohto dôvodu je jeho základ dane tak nízky (menší ako 3803,33 €), že výpočet určený vzorcom dáva kladnú hodnotu. Aj v tomto prípade musí zamestnanec splniť ďalšie zákonné podmienky určené pre nárok na zamestnaneckú prémiu.

VI. ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE POTVRDENIA o zaplatení dane na účely § 50 zákona

Ak zamestnanec bude na daňovom úrade žiadať o poukázanie sumy 2% (3%) zaplatenej dane, vyznačí, že žiada o potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 (§ 39 ods. 7 ZDP). V takomto prípade je zamestnávateľ povinný po vykonaní ročného zúčtovania do 15. apríla uvedené potvrdenie vydať.

Vyhlásenie zamestnanca v záverečnej časti

Zamestnanec uvedie počet ďalších zamestnávateľov, od ktorých v roku 2017 poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti. Zamestnanec je povinný predložiť zamestnávateľovi, ktorý vykoná ročné zúčtovanie, potvrdenia o príjmoch od týchto zamestnávateľov najneskôr do 15.2.2018 (§ 38 ods. 5 ZDP). Ak sa tak nestane, zamestnávateľ by mal odmietnuť vykonať ročné zúčtovanie, a zamestnanec si podáva daňové priznanie sám. Zároveň tu zamestnanec čestne prehlasuje, že nie je za rok 2017 sám povinný podať daňové priznanie podľa § 32 ZDP.

Spracovala: Ing. Martina Lapšová