Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Živnostníci oznamujú práceneschopnosť pobočke SP podľa miesta trvalého pobytu

Živnostníci oznamujú práceneschopnosť pobočke SP podľa miesta trvalého pobytu

Živnostníci oznamujú práceneschopnosť pobočke SP podľa miesta trvalého pobytu

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), že nárok na nemocenské si uplatňujú v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu. Práceneschopnosť sú povinní preukázať prostredníctvom vyplneného a podpísaného II. dielu tlačiva Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, ktoré im vystavil ich ošetrujúci lekár. Ak sú živnostníci uznaní za dočasne práceneschopných, nemusia platiť poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie. Takíto poistenci na PN (alebo ak majú nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu) nie sú povinní platiť poistné odo dňa uznania dočasnej PN až do jej ukončenia.

Aj keď počas práceneschopnosti nie je SZČO povinná platiť poistné, poistenie v Sociálnej poisťovni jej trvá. Ak by však PN trvala dlhšie ako 52 týždňov, po uplynutí tohto obdobia by sa jej poistenie v zmysle zákona prerušilo. Prerušenie poistenia je potom SZČO povinná nahlásiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska prostredníctvom Registračného listu FO – a to v lehote do ôsmich kalendárnych dní od prerušenia. Po ukončení PN je potrebné rovnakým spôsobom (prostredníctvom registračného listu) oznámiť Sociálnej poisťovni aj ukončenie prerušenia.

Zdroj: Sociálna poisťovňa