Zmeny vo výške životného minima

Dňa 24.6.2020 bolo v Zbierke zverejnené Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 174/2020 o úprave súm životného minima, ktorým sa od 1. júla 2020 zvyšujú sumy životného minima.

Valorizácia životného minima závisí od rastu čistých príjmov alebo životných nákladov

Pri úprave súm životného minima sa vychádza z aktuálne platných súm životného minima, ktoré sa vynásobia koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností podľa toho, ktorý z týchto koeficientov nadobudol nižšiu hodnotu. Koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisťuje Štatistický úrad Slovenskej republiky za obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho roka. Pre rok 2020 dosiahol hodnotu 1,022, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje zvýšenie o 2,2 %. Sumy životného minima sa tak od 1. júla 2020 zvýšili na sumu:

  • 214,83 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 149,87 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 98,08 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa.

Životné minimum je dôležitá referenčná hodnota, ktorá má dopad na oblasť sociálnych dávok, oblasť dôchodkov, dane, exekučných zrážok, ale napríklad aj na oblasť služieb zamestnanosti.

Životné minimum a sociálne dávky

Od výšky životného minima sa odvíja suma viacerých sociálnych dávok, medzi nimi rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, náhradné výživné či peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je zverejnený podrobný prehľad výšky dávok po zmene životného minima ako pdf príloha v príspevku Životné minimum sa zvýši o 2,2 % zverejneného dňa 3.6.2020.

Životné minimum a dôchodky

Jednou z podmienok vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok je, že suma predčasného starobného dôchodku ku dňu žiadosti je vyššia ako 1,2–násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Ak si poistenec sporil v II. pilieri, súčet predčasného starobného dôchodku z I. piliera a predčasného starobného dôchodku z II. piliera musí byť vyšší ako 1,2–násobok životného minima. Od 1. júla 2020 je to suma 257,80 €.

Od 1.1.2020 došlo k zmene určenia sumy minimálneho dôchodku. Minimálny dôchodok, na ktorý vznikne nárok po získaní 30 rokov dôchodkového poistenia, je po novom 33 % priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Pri získaní viac ako tridsiatich rokov dôchodkového poistenia sa minimálny dôchodok zvyšuje za každý rok o 2 % zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu platnej k 1. januáru, a pri štyridsiatich a viac rokoch dôchodkového poistenia sa minimálny dôchodok zvyšuje za každý rok o 3 % zo sumy životného minima platnej k 1. januáru.

Životné minimum a dane

Od sumy životného minima je odvodených viacero daňových veličín, ale jeho zvýšenie od 1. júla sa premietne do súm týchto veličín vždy až od 1. januára nového roka.

Ročná nekrátená suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je 21-násobok životného minima. Od 1. januára 2021 je to suma 4511,43 €. Pri výpočte zdaniteľnej mzdy podľa § 35 Zákona o dani z príjmov sa tak mesačne bude uplatňovať 1/12 ročnej sumy, čo je 375,95 €.

Ročná suma hranice základu dane, od ktorej sa uplatňuje 25% sadzba dane pre fyzickú osobu je 176,8-násobok životného minima. Od 1. januára 2021 je to suma 37981,94 €. Pri výpočte preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti sa tak bude uplatňovať mesačne suma 3165,16 €.

Suma daňového bonusu sa zvyšuje rovnakým koeficientom ako suma životného minima. Od 1. januára 2021 sa tak suma daňového bonusu zvýši na sumu 23,22 € mesačne na jedno dieťa, a 46,44 € mesačne na jedno dieťa do 6. roku veku.

Ročná nekrátená suma nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) je 19,2-násobok životného minima. Od 1. januára 2021 je to suma 4124,74 €.

Pri výpočte ročnej sumy nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka sa sleduje hranica dosiahnutého základu dane. Ak je základ dane rovný alebo nižší ako 92,8-násobok životného minima, ročná suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa nekráti. Ak je základ dane vyšší ako 92,8-násobok životného minima, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa kráti, pričom sa vypočíta ako rozdiel 44,2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane. Ak je tento rozdiel nižší ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule. Ak je základ dane rovný alebo nižší ako 176,8-násobok životného minima, ročná suma nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) sa kráti len o vlastný príjem manželky (manžela). Ak je základ dane vyšší ako 176,8-násobok životného minima, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa kráti, pričom sa vypočíta ako rozdiel 63,4-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane tohto daňovníka, znížený o vlastný príjem manželky (manžela). Ak je tento rozdiel nižší ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.

Životné minimum a nepostihnuteľné sumy pri výpočte exekučných zrážok

Ďalšou veličinou, na ktorú má vplyv suma životného minima, je nepostihnuteľná časť na povinného a vyživovanú osobu pri výpočte zrážok.

Základná suma na povinného a základná suma na povinného, ktorý je poberateľom dôchodku je 100 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu, od 1. júla 2020 je to suma 214,83 €.

Suma na každú vyživovanú osobu je 25 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu, od 1. júla 2020 je to suma 53,70 €.

Suma na každú vyživovanú osobu povinného, ktorý je poberateľom dôchodku je 50 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu, od 1. júla 2020 je to suma 107,41 €.

Základná suma na povinného pri zrážke výživného na maloleté dieťa, ktorá platí rovnako aj pre povinného, ktorý je poberateľom dôchodku, je 70 % zo 60 % zo životného minima, t.j. 42 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu, od 1. júla 2020 je to suma 90,22 €.

Suma na každú vyživovanú osobu pri zrážke výživného na maloleté dieťa, ktorá platí rovnako aj pre povinného, ktorý je poberateľom dôchodku, je 70 % z 25 % zo životného minima, t.j. 17,5 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu, od 1. júla 2020 je to suma 37,59 €.

A nakoniec suma, pri ktorej končí tretinový systém, a nad ktorú sa zráža bez obmedzenia je 150 % zo životného minima, od 1. júla 2020 je to suma 322,24 €.

Tu nájdete pomôcku na výpočet exekúcie aj s novými sumami nepostihnuteľných častí.

Životné minimum a evidencia na úrade práce

Uchádzač o zamestnanie môže byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny. Túto dohodu môže mať uzatvorenú len u zamestnávateľa, u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, alebo u zamestnávateľa, ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom. Uchádzač o zamestnanie tiež môže vykonávať osobnú asistenciu, ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny. V oboch prípadoch sa od 1. júla 2020 táto maximálna možná mesačná odmena uchádzača o zamestnane zvyšuje na 214,83 €.