Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Životné minimum od 1. júla 2014

Životné minimum

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vždy k 1. júlu kalendárneho roka opatrením upravuje výšku sumy životného minima. V roku 2014 však k zvýšeniu sumy životného minima nedôjde.

Dôvodom je skutočnosť, že sa slovenská ekonomika po prvýkrát ocitla v deflácii a hrozilo, že naopak, dôjde k zníženiu sumy životného minima. Životné minimum je definované Zákonom č. 601/2003 o životnom minime ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Mechanizmus valorizácie súm životného minima

Úprava súm životného minima sa vykoná tak, že sa aktuálne účinné sumy životného minima vynásobia relevantným koeficientom, ktorým môže byť:

  • koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu, alebo
  • koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností

Relevantný koeficient je koeficient s nižšou hodnotou.

Koeficient rastu čistých peňažných príjmov zisťuje Štatistický úrad Slovenskej republiky a predstavuje nárast alebo pokles čistých peňažných príjmov na osobu za obdobie prvého štvrťroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s prvým štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka.

Koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností taktiež zisťuje Štatistický úrad Slovenskej republiky a predstavuje nárast alebo pokles životných nákladov nízkopríjmových domácností za obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho roka.

Skutočnosť, že koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností nadobudol pre rok 2014 hodnotu nižšiu ako 1, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa v záujme nezníženia súm životného minima rozhodlo prijať novelu Zákona o životnom minime. Novela zákona platná od 30. júna 2014 upravuje valorizačný mechanizmus tak, aby garantoval sumy životného minima najmenej na úrovni ich poslednej úpravy. Úprava súm životného minima k 1. júlu bežného kalendárneho roka sa v zmysle novely zákona účinnej od 30. júna 2014 vykoná len vtedy, ak relevantný koeficient pre úpravu súm životného minima je vyšší ako jedna.

Sumy životného minima platné od 1. júla 2014

Sumy životného minima od 1. júla 2014 zostávajú na ich terajšej úrovni:

  • 198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
  • 138,19 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
  • 90,42 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nové opatrenie nevydá

Upravené sumy životného minima ustanovuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením, ktoré nadobúda platnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR. V roku 2014 ministerstvo nové opatrenie nevydá a v účinnosti zostáva Opatrenie č. 186/2013 o úprave súm životného minima, ktoré nadobudlo účinnosť 1. júla 2013.

Základné mzdové a daňové veličiny závislé od sumy životného minima

Od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu sa odvíjajú ďalšie veličiny. V tabuľke uvádzame prehľad niektorých z nich.

Veličina Zákon č. 595/2003 Obdobie Suma v €
Daňový bonus § 52 ods. 48 do 30. 06. 2015 21,41
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (ročná) § 11 ods. 2 1.1.2015 - 31. 12. 2015 3 803,33
Hranica krátenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka § 11 ods. 2 1.1.2015 - 31. 12. 2015 19 809,00
Hranica základu dane pre uplatnenie vyššej sadzby dane z príjmov fyzickej osoby § 15 písm. a) 1.1.2015 - 31. 12. 2015 35 022,31