Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Životné minimum od 1. júla 2019

Životné minimum od 1. júla 2019

Dňa 12.6.2019 bolo v Zbierke zverejnené Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 183/2019 o úprave súm životného minima, ktorým sa od 1. júla 2019 zvyšujú sumy životného minima.

Valorizácia životného minima závisí od rastu čistých príjmov alebo životných nákladov

Pri úprave súm životného minima sa vychádza z aktuálne platných súm životného minima, ktoré sa vynásobia koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností podľa toho, ktorý z týchto koeficientov nadobudol nižšiu hodnotu. Koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisťuje Štatistický úrad Slovenskej republiky za obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho roka. Koeficient životných nákladov nízkopríjmových domácností pre rok 2019 dosiahol hodnotu 1,025, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje zvýšenie o 2,5 %. Sumy životného minima sa tak od 1. júla 2019 zvýšili na sumu:

  • 210,20 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 146,64 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 95,96 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa.

 

Životné minimum je dôležitá referenčná hodnota

Od výšky životného minima sa odvíja suma viacerých sociálnych dávok ako napríklad rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa, príspevok na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, náhradné výživné, či peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Sumy týchto dávok sa upravia v termíne, ktorý stanovuje príslušná legislatívna norma. Na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nájdete podrobný prehľad výšky dávok po zmene životného minima ako pdf prílohu príspevku Životné minimum sa zvýši o 2,5 % zverejneného dňa 5.6.2019 .

Podľa sumy životného minima sa posudzuje nárok na predčasný starobný dôchodok. Jednou z podmienok vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok je, že suma predčasného starobného dôchodku ku dňu žiadosti je vyššia ako 1,2–násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Ak si poistenec sporil v II. pilieri, súčet predčasného starobného dôchodku z I. piliera a predčasného starobného dôchodku z II. piliera musí byť vyšší ako 1,2–násobok životného minima. Od 1. júla 2019 je to suma 252,30 €.

Suma životného minima určuje výšku minimálneho dôchodku. Hranice minimálneho dôchodku v kalendárnom roku určuje vždy suma životného minima platná v druhom polroku predchádzajúceho roka. Zvýšenie sumy životného minima od 1. júla 2019 teda zvýši hranice minimálneho dôchodku od 1. januára 2020. Najnižšia hranica (za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia) sa zvýši na sumu 285,90 € mesačne. To znamená, že súčet dôchodkových príjmov poistenca, ktorý má aspoň 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, od 1. januára 2019 nebude môcť byť nižšia ako 285,90 € mesačne.

Suma životného minima ďalej ovplyvňuje veličiny, ktoré majú vplyv na výpočet dane. Je to suma nezdaniteľných častí základu dane, suma hranice základu dane, od ktorej sa uplatňuje 25% sadzba dane či suma daňového bonusu. Ich nové sumy budú platné od 1. januára 2020. Daňový bonus sa zvýši na sumu 22,73 € mesačne na jedno dieťa, a 45,46 € mesačne na jedno dieťa do 6. roku veku. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka pri výpočte preddavkovej dane sa zvýši na sumu 336,32 € mesačne (19,2-násobok životného minima). Hranica, od ktorej dochádza ku kráteniu nezdaniteľnej časti základu dane sa zvýši na sumu 21 020 € (100-násobok životného minima). Hranica základu dane, od ktorej sa uplatňuje 25% sadzba dane pri výpočte preddavkovej dane bude od 1. januára 2020 3096,94 € mesačne. Ročná suma tejto hranice (176,8-násobok životného minima) bude 37163,36 €. Finančná správa SR každoročne zverejňuje na svojej stránke v časti Daňoví a colní špecialisti/ Dane/ Novinky z legislatívy dokument Informácia k sumám potrebným pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok... s platnými sumami pre príslušný rok.

Ďalšou veličinou, na sumu ktorej má vplyv suma životného minima je nepostihnuteľná časť na povinného a na vyživovanú osobu pri výpočte zrážok, ktorá sa od 1. júla 2019 zvyšuje na sumy:

  • 210,20 € - 100 % životného minima plnoletej fyzickej osoby (PFO) – základná suma na povinného a na povinného, ktorý je poberateľom dôchodku,
  • 52,55 € - 25 % životného minima PFO – suma na vyživovanú osobu,
  • 105,10 € - 50 % životného minima PFO – suma na vyživovanú osobu u povinného, ktorý je poberateľom dôchodku,
  • 88,28 € – 42 % životného minima PFO – suma na povinného pri zrážke výživného na maloleté dieťa,
  • 36,78 € – 17,5 % životného minima PFO – suma na vyživovanú osobu pri zrážke výživného na maloleté dieťa,
  • 315,30 € – 150 % životného minima PFO – suma, pri ktorej končí tretinový systém.

 

A nakoniec suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie sa od 1. júla 2019 zvyšuje na sumu životného minima plnoletej fyzickej osoby 210,20 €.